جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 9 قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب 14 خرداد ماه
1339 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به ترتیب زیر اصلاح می شود:
ماده 9 - در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است مودی و یا دارایی می تواند
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مالیاتی به کمیسیون عالی مالیاتی
اعتراض نماید.
کمیسیون عالی مالیاتی تشکیل می شود از:
1 - استاندار یا فرماندار یا نماینده آنها.
2 - رییس دادگستری و یا یکی از قضات دادگستری محل به تعیین و انتخاب رییس
دادگستری .
3 - مدیر کل وصول یا پیشکار یا رییس دارایی محل یا نماینده آنها.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ 25 خرداد ماه
1343 در جلسه روز سه شنبه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :