جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده 1 - سازمان جنگلبانی مجاز است تا مدت پنج سال از تاریخ 8/6/41
(انقضای مهلت مقرر در ماده بیست و چهار قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب
سال 1338) بدون رعایت مقررات بند یک تبصره یک ماده چهار قانون مزبور در
مناطق شمالی از درختان افتاده و مقطوعه موجود در جنگلها و همچنین از
درختان سرپا که کج و معوج و مبتلا به آفات و امراض هستند و در سایر مناطق
کشور منحصرا از درختان افتاده به شرکتهای تهیه زغال چوب و هیزم تحت نظر و
بازرسی دقیق خود در حدود احتیاجات کشور اجازه تهیه زغال و هیزم بدهد. در
صورتی که تعداد شرکتهای مزبور کافی برای تهیه زغال و هیزم به میزان
نیازمندی کشور نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است راسا و به نحوی که مقتضی
بداند اقدام به تهیه زغال کند.
تبصره - سازمان جنگلبانی می تواند تقاضای کسانی را که پیش از تاریخ 8
/6/41
درباره تهیه زغال با پرداخت عوارض موضوع بند الف ماده 10 قانون جنگلها و
مراتع کشور مصوب سال 1338 تسلیم نموده اند ولی تا تاریخ مزبور منتهی به
صدور پروانه نگردیده به شرط رعایت این قانون بدون دریافت مجدد عوارض مقرر
در بند الف ماده 10 قانون جنگلها مورد رسیدگی قرار داده و پروانه صادر
نماید.
ماده 2 - دولت مکلف است مساعی خود را در راه اجرای بند یک تبصره 1
ماده چهار قانون جنگلها و همچنین تامین مواد نفتی و زغال سنگ و گاز در
تمام کشور تا حدی که به تواند نیازمندی عمومی را بر طرف کرده از مصرف
زغال چوب و هیزم بکاهد به کار برد.
ماده 3 - وزارت کشاورزی مامور اجرای این قانون است .
قانون بالا مشتمل بر سه ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و چهارم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :