جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ پنج میلیون ریال جهت پرداخت قسمتی از بهای اراضی اعیانی و اشجار کشاورزان نوشهر که برای توسعه فرودگاه نوشهر مورد تصرف واقع شده از محل درآمد عمومی سال 1342 کل کشور در اختیار اداره کل هواپیمایی کشوری قرار دهد و ضمنا اعتبار ردیفهای 1 - 2 - 10 - قسمت سوم هزینه بودجه سال 1342 کل کشور به ترتیب زیر اصلاح می شود:
کسر می شود از اعتبار ردیف 10 قسمت سوم هزینه بودجه سال 1342 کل کشور
اضافه می شود 25000000 ریال
الف - به اعتبار ردیف 1 قسمت سوم هزینه 5000000 ریال
ب - به اعتبار ردیف 2 قسمت سوم هزینه 2000000 ریال
تبصره 1 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود ساختمان مدارس پادگانهای دور افتاده کشور را در حدود مبلغ 111352674 ریال وسیله مهندسی خلیج انجام و هزینه آن را از محل مازاد اعتبارات بودجه سال 1341 خود تا پایان سال 1343 پرداخت نماید. همچنین اجازه داده می شود وزارت جنگ تا حدود مبلغ چهل میلیون ریال از مازاد اعتبارات سال 1341 آن وزارت خانه را بدون رعایت مقررات معاملات دولتی برای خرید تجهیزات ارتش از سازمان فروش نظامی آمریکا (از طریق امنیت متقابل ) مورد استفاده قرار دهد.
تبصره 2 - مدت خدمت آقای سید احمد موتمن در آستان قدس رضوی به شرط
پرداخت کسور بازنشستگی جز سابقه خدمت رسمی ایشان برای تشخیص پایه پزشکی
محسوب خواهد شد.
تبصره 3 - اجازه داده می شود معادل اعتباری که قبل از رسیدن شمول
قانون استخدام نیروهای مسلح ارتش در مورد افسران و درجه داران شهربانی به
عنوان حق لیسانس افسران شهربانی از محل اعتبار ردیف 13 قسمت سوم هزینه
بودجه سال 1342 کل کشور استفاده می شده عینا بابت تفاوت حقوق افسران مزبور
اختصاص داده شود.
تبصره 4 - وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی می توانند به منظور پرداخت
تفاوت حقوق افراد و درجه داران گارد شهری از صرفه جویی اعتبار مواد بودجه
تفصیلی سال 1342 خود استفاده نمایند آنچه که قبل از شمول قانون استخدام
نیروهای مسلح ارتش در مورد افسران و درجه داران شهربانی به عنوان جیره
افراد و درجه داران گارد شهری از محل اعتبار ردیف 16 قسمت سوم هزینه بودجه
سال 1342 کل کشور استفاده می شده عینا بابت تفاوت حقوق افراد و درجه داران
گارد شهری اختصاص داده می شود.
تبصره 5 - به وزارت دادگستری اجازه داده می شود سود سپرده ثابت ثبت کل
را که نزد بانک رهنی ایران می باشد ضمن سایر درآمدهای بیمارستان دادگستری
منظور نموده و طبق آیین نامه مربوطه به مصارف مقرر برساند.
آنچه که قبلا از این بابت از بانک رهنی وصول و به مصرف هزینه بیمارستان
مذکور رسیده مشمول این تبصره می باشد.
تبصره 6 - وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی می توانند اضافه حقوق
کارمندان دونپایه و خدمتگزاران جز را در سال 1342 از محل صرفه جویی اعتبار
مواد بودجه تفضیلی خود پرداخت نمایند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از اظهار ملاحظات
مجلس سنا در تاریخ سی ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز
یکشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :