جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می شود درآمد حاصله از خانه های
سازمانی پادگانهای ارتش را در حساب مخصوص در خزانه داری کل متمرکز نموده و
با رعایت مقررات مالی به مصرف نگهداری و تعمیر و تکمیل و احداث خانه های
سازمانی برساند. آیین نامه اجرایی مربوط به طرز بهره برداری و تعیین میزان
اجازه و نحوه مصرف درآمدهای حاصله از طرف وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب
کمیسیون دارایی مجلسین به موقع اجرا گذارده شود.
وزارت جنگ و وزارت دارایی مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ 27/3/1343 در
جلسه روز سه شنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :