جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


ماده واحده - قانون راجع به تبدیل درجه استواریکم های خلبانی و فنی
نیروی هوایی به ستوان یارسومی مصوب دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت نسبت
به ناو استوار یکم های رسته های مخصوص نیروی دریایی برای امکان نیل به
درجات ناوبان یارسومی و ناوبان یاردومی - ناوبان یاریکمی تعمیم داده می شود و
کلیه مقررات قانون مزبور با تبدیل عناوین هوایی آن به عناوین دریایی در
مورد این قبیل درجه داران لازم الرعایه خواهد بود.
تبصره - وزارت جنگ می تواند در صورت احتیاج مقررات ماده فوق را درباره
استوار یکمهای فنی واجد شرایط نیروی زمینی که دارای دیپلم کامل متوسطه
باشند نیز اجرا نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
27/3/1343 در جلسه روز سه شنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :