جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود که در حدود مقررات قانون نفت
مصوب مرداد ماه 1336 فصول سوم و چهارم و پنجم از اساسنامه شرکت ملی نفت
ایران را که مربوط به ارکان تشکیلاتی شرکت می باشد و در اردیبهشت ماه 1339
به تصویب رسیده است بنا به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
مذکور حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده مورد تجدید
نظر قرارداد و اساسنامه جدید را پس از تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت
و تایید هیات وزیران برای مدت دو سال به طور آزمایش به موقع اجرا گذارد.
دولت مکلف است در پایان دوره دوساله آزمایش طرح نهایی را برای تصویب
تقدیم مجلسین نماید و مادام که اساسنامه جدید به تصویب مجلسین نرسیده است
مقررات آن قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
سی ام خرداد ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و
چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :