جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
دادگاه نبایدتقاضای تحقیق محلی راکه ازطرف خوانده برای اثبات عدم تصرف خوددرعین مستاجره بعدازانقضاءمدت اجاره شده بوده به استنادماده 1307قانون مدنی نپذیردزیراخلع یدازرقبه مورداجاره پس ازانقضاءمدت اجاره ازقبیل عمل به تعهدنبوده وماده مزبورمنطبق برموردنمی باشد.
حکم شماره 431-1/3/18شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
431
تاریخ تصویب :
1318/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :