جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نام وزارت کار به وزارت کار و
امور اجتماعی تبدیل می شود. ترتیب هماهنگ ساختن و تمرکز امور اجتماعی در
وزارت کار و امور اجتماعی به موجب تصویبنامه هیات دولت معین خواهد شد.
در وزارت کار شورایی به نام شورای امور اجتماعی مرکب از حداکثر پانزده
نفر نمایندگان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ملی مربوط بنابه تشخیص و
دعوت وزارت کار و امور اجتماعی به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل
می گردد.
آیین نامه های مربوط به اجرای این قانون را شورای امور اجتماعی تهیه و پس
از تصویب وزارت کار و امور اجتماعی به موقع اجرا گذاشته می شود.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده است و لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب
بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ سی ام
خرداد 1343 - در جلسه روز سه شنبه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :