جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور می توانند به منظور متعادل
ساختن سازمان های مربوط افسران و هم ردیف افسرانی را که مدت خدمت آنها
حداقل بیست و پنج سال تمام باشد باز نشسته نمایند.
تبصره 1 - افسران و همردیفانی که برابر مقررات این قانون بازنشسته
می شوند حقوق باز نشستگی خود را با رعایت مقررات تبصره الحاقی به ماده 74
قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب 7/3/37 به میزان آخرین حقوق
زمان خدمت بدون برداشت کسور بازنشستگی دریافت خواهند داشت .
تبصره 2 - در صورتی که مدت خدمت این قبیل افسران و همردیفان به سی
سال تمام نرسیده باشد حقوق بازنشستگی آنها نسبت به مدت خدمت انجام شده از
صندوق بازنشستگی ارتش و ژاندارمری و بقیه تا میزان مذکور در تبصره یک
همه ساله در بودجه وزارت جنگ و وزارت کشور منظور و به آنان پرداخت خواهد
شد.
تبصره 3 - مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در حدودی که
مغایر این قانون نباشد در مورد این قبیل افسران و همردیفان لازم الرعایه
خواهد بود.
تبصره 4 - این قانون از تاریخ 1/6/1340 به موقع اجرا گذارده می شود.
وزارت جنگ و وزارت کشور و وزارت دارایی مامور اجرای آن می باشند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم و در تاریخ دوشنبه 31 فروردین ماه 1343
به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم مهر ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :