×

خواهان به قائم مقامی خریدار اول ذیحق در انتقال گرفتن رسمی مبیعی است که به تملک وی درآمده است

خواهان به قائم مقامی خریدار اول ذیحق در انتقال گرفتن رسمی مبیعی است که به تملک وی درآمده است

خواهان-به-قائم-مقامی-خریدار-اول-ذیحق-در-انتقال-گرفتن-رسمی-مبیعی-است-که-به-تملک-وی-درآمده-است

وکیل


تاریخ رسیدگی : 26/1/72
شماره دادنامه : 41/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : آقای (ق ) در تاریخ 25/4/70 دادخواستی به طرفیت آقایان (ک ) و(ع ) به شعبه اول دادگاه حقوقی 1 اصفهان تقدیم و با تقویم خواسته به مبلغ 2100000 ریال الزام خواندگان را نسبت به انتقال رسمی یکباب آپارتمان پلاک شماره 66/4849 خواستار وتوضیح داده است آپارتمان مذکور را به موجب قولنامه از خوانده ردیف یک ابتیاع نموده ام چون با مراجعات مکرر معلوم شد سند ثبتی و رسمی به نام خوانده ردیف دوم می باشد که به خوانده ردیف اول فروخته فلذا الزام هر دو نفر را به انتقال رسمی آپارتمان خواستارم آقای (ع ) در جلسه دادرسی انجام معامله ملک موصوف را به آقای (ک ) تایید و اظهار داشته که وکالت بلاعزل هم برای انتقال به وی داده است
آقای (ک ) عنوان نموده که برای انجام معامله با خواهان ازمن مالیات مستغلات مطالبه می شد ومبلغ آن زیاد بوده وادعای غبن دارم ولی تنظیم قولنامه با هر دو طرف را تایید نموده. مرجع رسیدگی وضعیت ثبتی ملک را استعلام و با وصول پاسخ اداره ثبت مبنی بر مالکیت آقای (ع ) وکسب نظرآقای مشاور دادگاه واعلام ختم رسیدگی به دین خلاصه ابراز نظر نموده است :
خواندگان دعوی ، تحقیق عقد بیع را تایید نموده اند النهایه آقای (ع ) مضمن ادعای اظهارداشته چون قرار بود معامله فسخ شود برای تهیه پول اقداماتی نموده که با انصراف از فسخ متضرر گردیده که این ادعا مردود است فلذا به استناد ماده 220 قانون مدنی خواهان به قائم مقامی خریدار اول (خوانده ردیف اول ) ذیحق در انتقال گرفتن رسمی بیعی است که به تملک وی درآمده لذا نظر به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی پلاک 66/849 را دریافت ثمن در حق خواهان دارد این نظر مورد اعتراض آقای (ع ) واقع گردیده که لایحه اعتراضیه به هنگام مشاور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده به اکثریت اظهارنظرمی نمایند

نظریه
اعتراض آقای (ع ) به نظریه مورخه 13/5/71 شعبه اول دادگاه حقوقی یک اصفهان ابرازی در پرونده کلاسه 70/145 موجه نیست ، اما نظریه مذکور در قسمتی که مشعر بر الزام آقای (ک ) به انتقال رسمی پلاک 66/4849 بخش پنج اصفهان در قبال دریافت باقیمانده ثمن ( مبلغ یکصد و نود هزار تومان توسط آقای رضا) در حق خواهان است مواجه با اشکال است زیرا حسب گواهی اداره ثبت اسناد اصفهان آقای (ک ) در پلاک مرقوم مالکیت ثبتی ندارد تا بتواند سند رسمی انتقال به نام خواهان تنظیم نماید و وکالتنامه ای که به ایشان چنین حقی را تفویض نموده باشد ابراز نشده و مادام که سند رسمی انتقال از طرف آقای (ع ) به نام آقای (ک ) تنظیم نشود، دعوی خواهان به طرفیت وی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قانونا" قابلیت استماع نداشته و این قسمت از نظریه موقعیت تایید و تنفیذندارد. بر قسمت دیگر نظریه مبنی بر الزام آقای (ع ) به انتقال رسمی پلاک مورد دعوی به خواهان با توجه به اینکه خواندگان وقوع معامله به موجب سند عادی و تحقق عقد بیع ادعائی خواهان را تصدیق کرده اند وخواهان در اجرای مفاد مواد47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در خواست انتقال رسمی پلاک مورد معامله به خویش را کرده است خدشه وایرادی وارد نیست و نتیجتا" تنفیذ می شود.

مرجع : کتاب عقود و تعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر - انتشارات فردوسی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 41

تاریخ تصویب : 1372/01/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.