جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 18468/ت 26735ه 24/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 57150 مورخ 4/4/1381 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده (94) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 - آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات
ماده 1 - در این آئین نامه عنوان قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1357 - به اختصار (قانون) نامیده می شود.
ماده 2 - مقصود از عبارت (شورا) در این آئین نامه ، شوراهای اسلامی (روستا و بخش) می باشد.
ماده 3 - تاریخ شروع دوره هر شورا، موضوع ماده (3) قانون ، تاریخ تشکیل اولین جلسه رسمی همان شورا موضوع ماده (16) قانون خواهد بود.
تبصره - چنانچه به استناد ماده (31) قانون ، انتخابات میان دوره ای برگزار شود فعالیت شورای تشکیل شده برای باقیمانده همان دوره خواهد بود.
ماده 4 - تعداد اعضای علی البدل شوراها، موضوع ماده (8) قانون ، بشرح زیر تعیین می شود:
1 - شوراهای دارای 3 نفر عضو اصلی ، 2نفر0
2 - شورای دارای 5 نفر عضو اصلی ، 3نفر0
ماده 5 - هر یک از روستاها و بخشهای موضوع ماده (12) قانون به عنوان یک حوزه انتخاب محسوب می شود.
ماده 6 - در صورتی که انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع ماده (5) این آئین امه به طور همزمان برگزار شود، به منظور حفظ استقلال انتخابات هر حوزه ، کلیه اقدامات از قبیل صدور آگهی ها و تنظیم صورت جلسه ها برای هر یک از حوزه ها به صورت مستقل انجام و سوابق انتخاباتی هر حوزه جداگانه نگهداری می شود.
ماده 7 - اخذ رای در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام می شود و مدت زمان آن حداقل هشت ساعت خواهد بود.
تبصره - مدت اخذ رای با تصویب وموافقت مشترک هیاتهای اجرائی و نظارت بخش ، قابل تمدید می باشد.
ماده 8 - بخشدار موظف است در اجرای ماده (16) قانون ، ظرف یک هفته پس از تایید نهائی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن ، از اعضای اصلی شورا دعوت نماید تا در اولین جلسه رسمی شورا که به ریاست مسن ترین عضو تشکیل می شود، نسبت به انتخاب هیات رئیسه شورا اقدام نمایند.
ماده 9 - دهدار در تمام مراحل برگزاری انتخابات زیر نظربخشدار متبوع و به عنوان نماینده رسمی وی مجری برنامه های انتخابات در حوزه مامورین خود می باشد.
ماده 10 - در صورت اجرای ماده (9) قانون مبنی بر خروج عضو یا اعضائی از شورا، رئیس یا نایب رئیس شورا موظف است بلافاصله مراتب را به طور کتبی به اطلاع بخشدار برساند.
11 - بخشدار موظف است بلافاصله پس از وصول نامه شورا مبنی بر خروج اعضاء از شورا، از اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رای برای جایگزینی اعضای خارج شده دعوت به عمل آورد و مراتب را به شورای مربوط اعلام نماید.
ماده 12 - در اجرای ماده (14 (و (30) قانون و با رعایت تبصره ذیل آن ، چنانچه فردی در انخابات بیش از یک شورا ثبت نام نمودو یا احتمالا" عضویت یافت به دستور وزارت کشور نام وی از لیست داوطلبی و یا عضویت شورا حذف می شود، این قبیل افراد ازعضویت در کلیه شوراها به مدت چهار سال محروم خواهند بود.
ماده 13 - برای انتخاب اعضای علی البدل شوراها نیازی به برگ رای یا اخذ رای مجزا و یا مشخص نمودن اعضای علی البدل در برگ رای نیست ، بلکه در پایان رای گیری و قرائت و شمارش آراء دارندگان رای به ترتیب بیشترین رای به دست آمده و به تعدادمورد نیاز به عضویت اصلی ویا علی البدل شوراها در می آیند.
بنابراین رای دهنده ، اسامی نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به همان تعداد اعضای اصلی شورا در برگ رای درج می نماید.
ماده 14 - هیات اجرائی مسیول اجرای تبصره ذیل ماده (17) قانون می باشد.
تبصره - نامزدهای انخاباتی ذینفع در صورت تمایل می توانند در جلسه قرعه کشی شرکت نمایند0 تاریخ ومحل قرعه کشی باید حداقل (24) ساعت قبل توسط بخشدار به منتخبین ذیربط ابلاغ شود.
ماده 15 - سرپرست بخشدار به جای بخشداری خواهد بود0
ماده 16 - در اجرای ماده (41) قانون ، نیروی انتظامی در کلیه مراحل مکلف به همکاری با مجریان انتخاب است و حسب درخواست استاندار، فرماندار و بخشدار موظف است مامورین وامکانات خود را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 17 - در صورت توقف ، ابطال و یاانحلال شورا توسط مراجع قانون مذکور در مواد (57) و (81) و (84) قانون ، مراجع مذکور موظفند بلافاصله مراتب توقف ، ابطال و یا انحلال شورا را به بخشدار مربوط اعلام نمایند0 شروع مهلت (2) ماهه برای تجدید انتخابات ، از زمان وصول اعلام توقف ، ابطال و یا انحلال خواهد بود.
ماده 18 - بخشدار موظف است به محض اطلاع از توقف ، ابطال و یا انحلال شورا، مراتب را به وزارت کشور اعلام نماید.
ماده 19 - مجلس شورای اسلامی پیش از شروع انتخابات به استناد ماده (53) قانون ، اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را باذکر سمت ایشان در هیات ، به وزارت کشور معرفی می نماید.
فصل دوم - هیات اجرایی
ماده 20 - بخشدار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابات ،بر اساس ماده (33) قانون به منظور تشکیل هیات اجرای بخش از سایر اعضای اداری هیات دعوت به عمل آورد.
ماده 21 - بخشدار موظف است در اجرای تبصره ذیل ماده (133) قانون ، به منظور تعیین معتمدین اصلی وعلی البدل عضو هیات اجرائی بخش ، (25) نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب و به منظور تایید به طور کتبی به هیات نظارت بخش معرفی نماید.
ماده 22 - هیات نظارت بخش موظف است حداکثر ظرف (2) روز پس از وصول اسامی (25) نفر معتمدان از بخشدار، اظهارنظر کتبی خود را همراه با دلایل یا مدارک لازم به بخشدار اعلام نماید.
تبصره - چنانچه هیات نظارت بخش ، معتمدان پیشنهادی بخشدار را تایید ننماید، بخشدار موظف است به همان تعداد معتمدان دیگری را به هیات نظارت معرفی نماید.
ماده 23 - بخشدار موظف است پس از وصول نظریه کتبی هیات نظارت بخش ، بلافاصله از (25) نفر معتمدان به طور کتبی دعوت به عمل آورد، مدعوین حداکثر ظرف (2) روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان (17نفر از25نفر) در حضور هیات نظارت و اعضای اداری هیات اجرائی ، از بین خود (6) نفر را به عنوان معتمدان اصلی و (6) نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرائی بخش با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب ومراتب را صورت جلسه می نمایند.
ماده 24 - بخشدار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و عل البدل و تشکیل هیات اجرائی را از طریق سسلسله مراتب اداری به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده 25 - مهلت تشکیل هیات اجرائی از زمان وصول دستور شروع انتخاب ، حداکثر پنج روز می باشد.
ماده 26 - دو سوم اعضای هیات اجرائی برای رسمیت جلسات موضوع ماده (36) قانون و تبصره (1) ذیل آن ، (7) نفر می باشد.
ماده 27 - روسای هیاتهای اجرائی و نظارت موظفند با هماهنگی لازم ، فردی را که به طور همزمان در پیش از یک هیات ، اعم از اجرائی یا نظارت عضویت دارد، در یک هیات ابقا و از سایر هیاتها حذف نمایند.
ماده 28 - هیات اجرائی موظف است در اجرای مواد (62) و (65) قانون هیات نظارت بخش را در جریان مراحل و امور انتخابات قرار دهد و یک نسخه از کلیه صورت جلسه ها و آگهی های خود را به آن هیات تحویل نماید.
ماده 29 - هیات اجرائی در مهلت مقرر و در اجرای ماده (39) قانون ، تشکیل جلسه می دهد و تعداد و محل شعب ثبت نام واخذ رای حوزه انتخابیه را تعیین و پس از تنظیم صورت جلسه ، یکنسخه آن را بخشدار تسلیم می نماید.
ماده 30 - بخشدار موظف است براساس صورت جلسه دریافتی از هیات اجرائی ، آگهی انتخابات حاوی تاریخ اخذ رای ، ساعات اخذ رای ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرایم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعبه یا شعب ثبت نام و اخذ را یرا تنظیم و در موعد مقرر برای اطلاع عموم در حوزه انتخابیه منتشر نماید.
ماده 31 - بخشدار موظف است در اجرای ماده (40) قانون ، پس از وصول اسامی اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید.
ماده 32 - بخشدار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخذ رای ، محل شعبه یا شعب ثبت نام و اخذ رای آماده شود
ماده 33 - بخشدار موظف است برای هر یک از شعب ثبت نام واخذ رای ، یک نفر نمایند که باید حتی الامکان از کارمندان دولت باشد، از طرف خود تعیین ونسبت به صدور حکم آنان اقدام نماید و برای تحویل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رای و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی با تعیین تاریخ و محل مراجعه ، از ایشان برای شرکت در جلسه توجیهی دعوت به عمل آورد.
ماده 34 - بخشدار موظف است پس از حضور نمایندگان خود در جلسه توجیهی ، توسط هیات اجرائی صندوق و تعرفه و برگ رای و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی مورد نیاز را به آنان تحویل دهد و پس از توجیه برنامه ثبت نام واخذ رای و قرائت آراء وسایرآموزشهای لامز، ترتیبی اتخاذ نماید تا قبل از شروع اخذ رای در محل شعبه حاضر باشند.
تبصره - نمانیدگان بخشدار موظفند بلافاصله پس از حضور درمحل شعبه ثبت نام و اخذ رای ، صندوق و تعرفه و برگهای رای و سایر وسایل و لوازم موردنیاز را در اختیار اعضای شعبه قرار داده و آنان را نسبت به وظایف خود توجیه نمایند.
مسئولیت حفظ و حراست از برگهای رای به منوظ رجلوگیری از خروج آنها از محل شعبه اخذ رای به عهده ناینده بخشدار می باشد.
ماده 35 - در صورت تعیین ومعرفی کتبی ناظر برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای از طرف هیات نظارت بخش ، بخشدار موظف است نسبت به اعزام وی به نحوی که قبل از شروع اخذ رای در محل شعبه حضور داشته باشد، اقدام نماید.
ماده 36 - بخشدار موظف است برای حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رای با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی به تعداد لازم و حداکثر تا (3) نفر از ماموران مذکور انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان ، آنان را به همراه نماینه خود و ناظر واعضاء شعبه ثبت نام واخذ رای به محل اعزام نماید.
فصل سوم - هیاتهای نظارت
ماده 37 - در اجرای ماده (53) قانون و به استناد ماده (73) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 به منظورنظارت بر امر انتخابات شوراها، هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل از (3) نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و (2) نفر از اعضای کمیسیون اصل (90) به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.
تبصره - در صورتی ه به تعداد لازم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد، مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب (5) نفر را انتخاب می نماید.
ماده 38 - در اجرای ماده 53) قانون و به استنادماده (74) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 - به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان ، هیات نظارت استان مرکب ار سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیات مرکزی نظارت تشکیل می شود0 هیات مرکزی نظارت پس از تعیین اعضای هیات نظارت استان ، اسمی آنان را به ستاد انتخابات استان مربوط وستاد انتخابات کشور اعلام می نماید.
تبصره - در هر استانی که تعدادنمایندگان آناز سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانهای مجاور با هیات مرکزی نظارت می باشد.
ماده 39 - ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی اعضای هیات نظارت استان ، اسامی نامبردگان را به فرمانداریهای تابع اعلام می نماید.
ماده 40 - هیات نظارت استان در هر شهرستان ، هیات نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری را مرکب از (5) نفراز معتمدان محل تشکیل می دهد و اسامی آنان را به فرمانداری ذیربط و ستاد انتخابات استان اعلام می نماید.
ماده 41 - فرمانداری مکلف است پس از وصول اسامی اعضای هیات نظارت شهرستان ، اسامی نامبردگان را به بخشداریهای تابع اعلام نماید.
ماده 42 - هیات نظارت شهرستان برای هر بخش ، هیات نظارت بخش مرکب از سه نفر معتمد محلی برای نظارت بر انتخابات بخش تشکیل می دهد واسامی آنان را به بخشدار مربوط و فرمانداری محل اعلام می نماید.
تبصره - اقدامات هیات نظارت شهرستان در خصوص تعیین اعضای هیات نظارت بخش ، نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت استان در این مورد نخواهد بود.
ماده 43 - هیات نظارت بخش می تواند برای شعبه ثبت نام و اخذ رای ناظر تعیین حداکثر تا یک روز مانده به روز اخذ رای به بخشدار معرفی نماید.
ماده 44 - شرکت اعضای هیات نظارت بخش در جلسات هیات اجرائی به منظور نظارت بر صحت برگزاری انتخابات می باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری از امضای صورت جلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود.
ماده 45 - هیاتهای نظار در چارچوب قانون و آئین نامه اجرائی تنها ناظر بر اجرای صحیح قانون می باشند و حق دخالت در امور اجرائی انتخابات را ندارند.

فصل چهارم - اعلام داوطلبی ، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت
داوطلبان
ماده 36 - بخشدار موظف است بلافاصله پس از صول دستور شروع انتخابات ، آگهی ثبت نام از داوطلبان ، حاوی تاریخ شروع وخاتمه ثبت نام ، محل ثبت نام ، شرایط انتخاب شوندگان ومدارک مورد نیاز شاملاصول شناسنامه عکس دار، دو نسخه تصویرکلیه صفحه های شناسنامه وچهار قطعه عکس جدید4در3 منتشر ماید و ظرف مهلت مقررازداوطلبان عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آورد.
ماده 47 - بخشدار می تواند با صدور حکم کتبی مسئول یامسئوولاتی از بین کارمندان بخشداری را برای ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید.
تبصره - بخشدار می تواند با صدور حکم کتبی ، دهدار را نیز به عنوان مسئزل ثبت نام تعیین نماید.
ماده 48 - داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به بخشدار یو ارائه مدارک مودر نیاز شخصا" پرسشنامه اعلام داوطلبی را در حضور مسئول ثبت نام تکمیل می نمایند0 مسئول ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی داوطلب با اصل شناسنامه ، رسید مداکر و پرسشنامه را به وی تسلیم می دارد.
ماده 49 - هیات اجرائی بلافاصله پس از تشکیل ، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را فراهم می نماید.
ماده 50 - بخشدار موظف است در اجرای تبصره (1) ذیل ماده (46) قانون ، در پایان هر روز اسامی و مشخصات کلیه داوطلبانی را که توسط هیات اجرائی مظنون تشخیص داده شده اند به منظور به بررسی سوابق حسب مورد به مراجع ذیربط در شهرستان ازقبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری و ثبت احوال ارسال نماید.
ماده 51 - مراجع مذکور در ماده (46) قانون موظفند در اجرای تبصره (2) ذیل همان ماده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول اسامی ومشخصات هر یک از داوطلبان ، نتیجه بررسیهای انجام شده در خوص سوابق آنان را به طور کتبی به بخشدار اعلام نمایند، در مورد بند (الف) ماده (29) قانون ، نظر مراجع ذیصلاح که لازم الاتباع است کفایت می کند.
تبصره 1 - اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص تایید یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان براساس قانون به استثنای بند (الف) ماده (29) قانون ، تنها از وظایف و اختیارات هیاتهای اجرائی با تاییدهیات نظارت می باشد.
تبصره 2 - مراجع مذکور در ماده (46) قانون موظفند کلیه اطلاعات و سوابق ذیربط داوطلبان استعلام شده را طبق فرجه ای که درچارچوب قانون تنیم و توسط رئیس هیات اجرائی در اختیار آنها قرارخواهد کرفت ، به هیات اجرائی اعلام نمایند.
ماده 52 - بخشدار موظف است به محض وصول اطلاعات لازم درباره سوابق هر یک از داوطلبان ، جلسات هیات اجرائی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از وصول سوابق هر یک از داوطلبان با رعایت کامل متن ماده (49) قانون ، به صلاحیت آنان رسیدگی ونتیجه را صورت جلسه نماید و بلافاصله یک نسخه از هر یک از صورت جلسه تنظیمی را به هیات نظارت بخش ارسال نماید.
تبصره - مهلت رسیدگی به صلاحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا که در مظان اتهام قرار نداشته اند و سوابق آنان از مراجع مذکور در ماده (46) قانون استعلام نشده است نیز حداکثر هفت روز پس از پایان مهلت (10) روزه مراجع یاد شده می باشد.
ماده 53 - هیات نظارت بخش پس از وصول جلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ، به اسناد ماده (48) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت (7) روزاز وصول هر یک از صورت جلسات ، نظریه خود مبنی بر تایید یارد صلاحیت داوطلبان ، به طور کتبی و با ذکر دلایل قانونی ومدارک لازم به بخشدار اعلام نماید.
ماده 54 - بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت بخش مبنی بر تایید با رد تصمیمات هیات اجرائی بخش در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و همچنین با رعایت قسمت اخیر ماده (48) قانون ، مبنی بر ملاک عمل بودن نظر هیات اجرائی پس از پاپان مهلت تعیین شده برای هیات نظارت ، بلافاصله مراتب تایید با رد صلاحیت هر یک از داوطلبان را به طورکتبی به داوطلب تایید شده یا رد شده ذیربط ابلاغ نماید.
ماده 55 - هیات نظارت شهرستان موظف است ظرف مهلت مقرر درتبصره (3) ماده (50) قانون ، نظر خود د رخصوص تائی یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که طلاحیتشان در هیات اجرائی رد شده و شاکی بوده اند را با تنظیم صورت جلسه به ضمیمیه نامه رسمی به هیات اجرای بخش ارسال نماید.
تبصره - چنانچه در مهلت مقررهیچگونه شکایتی از حوزه انتخابیه واصل نشد، مراتب صورت جلسه و به همان نحو عمل خواهد شد.
ماده 56 - هیات اجرائی بخش موظف است پس از وصول صورت جلسه رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده ، از هیات نظارت شهرستان ، بلافاصله مراتب را به منظور انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی به بخشدار اعلام نماید.
ماده 57 - بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت شهرستان ، آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی را حداکثر ظرف سه روز تههی وهشت روز قبل از روز اخذ رای به منظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه ، در حوزه مذکور منتشر نماید.
ماده 58 - در اجرای ماده (24) قانون ، نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل به داشتن نماینده در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای موظفند حداکثر تا سه روز قبل از روز اخذ رای اسامی ومشخصات و یک قطعه عکس نمایندگان خود را به هیات اجرائی تسلیم نمایند.
ماده 59 - هیات اجرائی موظف است برای نمایندگان نامزدهای انتخاباتی معرفی نامه و یا کرات شناسائی صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید.
ماده 60 - شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهای انتخاباتی از طریق نامزدهای مربوط جمع آوری و با امضای وی به هیاتهای اجرائی و نظارت بخش تسلیم خواهد شد.
ماده 61 - تدارکات وتامین احتیاجات مورد تقاضای هر یک از نمایندگان نامزها به عهده نامزد معرفی کننده خواهد بود.

فصل پنجم - تبلیغات
ماده 62 - مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و (8) روز قبل از روز اخذ رای آغاز می گردد و تا (24) ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت .
ماده 63 - در فعالیتهای تبلیغاتی انتخاباتی ، انجام امور ذیل ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
1 - نوشتن و یا مطالب خلاف واقع 0
2 - استفاه از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی) ، دیوارنویسی ، کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی وامثال اینها به استثنای عکس در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها.
3 - استفاهاز عکس با لباس فرم نیروهای نظامی وانتظامی 0
4 - الصاق هر گونه عکس ، آگهی وآثار تبلیغاتی بر روی علایم راهنمائی و رانندگی ، تابلوی بیماستانها، مکانها موسسات آموزشی و تابلوهای نصب شده در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت ، تابلوها واملاک بخش خصوصی مگر با رضایت مالکین یامتصرفین ، صندوقهای پست ، باجه های تلفن ، پستهای برق و تلفن وهرگونه تابلوی راهنما.
5 - تبلیغ علیه نامزها و هر گونه هتک حرمت و حیثیت آنان 0
6 - پاره یا معدم نمودنعکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات ، که در محلهای مجاز الصاق شده و با قرار گرفته است .
7 - انجام هر گونه فعالیت تبلغاتی له یا علیه نامزدها ازصداو سیما، میز خطابه نماز جمعه و تربیون مجلس شورای اسلامی و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی یا دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات ادای و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت خانه ها و ادارات و شرکتهای دولتهای موسسات وابسته به دولت و نهادها وموسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می نمایند و موسسات و نهادهائی که دارائی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل وامکانات مذکور.
8 - تبلیغات تبلیغاتی مجریان ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی تقلمرو مسئولیت خود.
تبصره 1 - درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالتیهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که در صورت نیاز هیات اجرائی ، ارائه آنهاامکان پذیر باشد.
تبصره 2 - استفاه از امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلغاتی انجام می دهند (مثل نشریات وابسته به دولت) ، درتبلیغات انتخاباتی بلامانع است .
ماده 64 - در صورتی که مطبوعات و نشریات آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد، نامزدها حق دانرد پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن در اولین شماره می باشد.
ماده 65 - انتشار اعلاخم نظر شخصیتها (بدون ذکر عنوان مسئولیت آنان) ، مجامع ، احزای و گروهای مجاز در تایید نامزد انتخاباتی باید متنسد به مدرک کتبی وامضاء شده مربوط به تایید و حمایت باشد و در صورت درخواست هیات اجرائی ، نامزد انتخاباتی مکلف به ارائه این مستندات مدارک باشد.
ماده 66 - همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها نشانی ومحل ستاد ونام مسئول آن کتبا" وباامضای نامزدانتخاباتی مربوط، به آگاهی هیات اجرائی حوزه انتخابیه برسد.
ماده 67 - هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نام واخذ رای وجود دارد باید قبل از شروع اخذ رای ، توسط اعضای شعبه امحا شود.

فصل ششم - برنامه ریزی رای و قرائت آراء واعلام نتیجه اخذرای
ماده 68 - اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر می شوند0 ابتدا به استناد تبصره (2) ذیل ماده (40) قانون نسبت به انتخاب هیات رئیسه و منشی هااقدام و مراتب را در صورت جلسه درج می نمایند، سپس صندوق اخذ رای را در حضر نماینده بخشدار و ناظر بر انتخابات می نمایند، سپس صندوقدار اخذ رای را در حضور نماینده بخشدار و ناظر بر انتخابات (در صورت حضور) باز می کنند و پس از حصوص اطمینان از خالی بودن صندوق ، آن را لفاف ، با لاک و مهر شعبه ثبت نام و اخذ رای لاک و مهر می نمایند و پس از امضاء و تایید مراتب فوق در صورت جلسه ، برنامه اخذ رای و قرائت آرآء را در (6) مرحله به شرح زیرانجام می دهند.
الف - مرحله مراجعه رای دهندگان 0
ب - مرحله کنترل 0
ج - مرحله ثبت نام 0
د - مرحله اخذ رای 0
ه - مرحله قرائت وشمارش آراء0
و - مرحله تنظیم و تکمیل صورت جلسه 0
الف - مرحله مراجعه رای دهندگان :
1 - اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رای دهندگان از یک سمت وارد محل شعبه شوند و پس از دادن رای از سمت دیگر خارج شوند.
2 - مامورین انتظامی موظفند طبق دستور نماینده بخشدار یا رئیس شعبه ثبت نام واخذ رای از ازدحام در داخل محوطه اخذ رای ممانعت نمایند تا اخذ رای در کمال آرامش انجام پذیرد.
3 - رای دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای حضور می یابند و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رای وارد محوطه اخذ رای می شوند.
ب - مرحله کنترل
کنترل در سه مرحله انجام می شود:
1 - کنترل شناسنامه :
رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخذ رای با ملاحظه شناسنامه رای دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند
الف - شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد0
ب - شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رای حداقل (15) سال تمام سن داشته باشد.
2 - رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی انگشت سبابه دست راست رای دهنده را کنترل می ماید تا آلوده به رنگ جوهر استامپ ، که نشانه دادن رای در شعبه دیگر است ، نباشد در صورتی که مراجعه کننده دارای شناسنامه ای باشد که ممهور به مهر انتخابات در روز اخذ رای است و دلالت بر دادن رای در شعبه دیگری مشاهده شود، از وی رای گیری نخواهد شد.
3 - کنترل شرط احراز توطن :
به استناد بند (3) ماده (25) قانون و تبصره ذیل آن ، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای به روشهای مقتضی کنترل می نمایند که شخص رای دهنده و یا افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رای در محل سکونت داشته باشد.
ث - مرحله ثبت نام
1 - پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه کننده است و واجد شرایط رای دادن می باشد، یک نفر از منشی ها نسبت به ثبت مشخصات وی بر اساس مندرجات شناسنامه بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رای دهنده روی برگ تعرفه ، آن را با قید تاریخ با مهر انتخابات ممهور و امضاء می نماید.
2 - متصدی ثبت نام ، شناسنامه رای دهنده را نیز به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می نماید.
د - مرحله اخذ رای
1 - پس از ثبت امراز رای دهنده ، متصدی ثبت نام برگ رای را بعد از ممهور نمودن به مهر انتخابات از محل نقطه چین از تعرفه انتخاباتی جدا می کند و به رای دهنده تسلیم می نماید تا رای دهنده اسم نامزد یا نامزدهای موردنظر خود را حداکثر به تعداد اعضای اصلی شورا بر روی آن بنویسد، تا کند داخل صندوق بیاندازد و از درب خروجی شعبه خارج شود0 بدیهی است تعرفه های انتخاباتی در محل شعبه باقی می ماند و باید در نگهداری و حفاظت آنها دقت و مراقبت کامل به عمل آید.
2 - نماینده بخشدار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رای نویسی مخفی باشد و به صورت کاملا" آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگی انجام پذیرد و هیچ یک از اعضای شعبه ونماینده بخشدار و مامورین انتظامی و تماینده هیات نظارت و اصولا" کلیه افرادی که به هر شکل در شعبه وظیفه ای بر عهده دارند حق نوشتن رای برای اشخاص را ندارند0 در صورتی که برای نوشتن رای نیاز به فرد دیگری باشد، رای دهنده بایستی از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند، استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نماینده تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.
3 - نمانیده هیات نظارت حق دخالت در امور اجرائی انتخابات را ندارد و در صورت مشاهده ارتکاب به تخلف مندرج در ماده (67) قانون موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نماینده بخشدار تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مامورین انتظامی حاضر در شعبه جلب ومراتب را در صورت جلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامهای قضائی دهند.
ه - مرحله قرائت و شمارش آرا
اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رای در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان را یخود را در صندوقهای رای انداخته اند و دیگر کسی برای دادن رای در محل شعبه حضور ندارد، بالافصاله پس از شمارش تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورت جلسه با حضور نمانیده بخشدار و نماینده هیات نظارت ، شمارش و قرائت آراء را به ترتیب زیر آغاز می نمایند:
1 - ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذ رای با همکاری یکی از منشی ها لاک و مهر صندوق اخذ رای را باز و تعداد برگهای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود شمارش می کنند و پس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهای تعرفه به یکی از دو حال زیر عمل می نمایند:
الف - چنانچه تعداد اوراق رای داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد براساس بند (ج) ماده (20) قانون ، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه و سپس از مجموع برگهای رای ، بدون اینکه خوانده شود، بر می دارند و جمله (باطل شد) را در پشت آن قید و تعداد آن را در صورت جلسه اخذ رای نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند.
ب - در صورتی که تعداد اورا قرای داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد، اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط مراتب در صورت جلسه درج می شود.
2 - پس از اینکه شماره آراء به ترتیب یاد شده انجام شد، قرائت آراء با رعایت مواد (19) ، (20) ، (21) ، (22) و (23) قانون و بندها و تبصره های ذیل آنها انجام خواهد شد.
و - مرحله تنظیم صورت جلسه
پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء، صورت جلسه اخذ رای شعبه در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رای هر یک از نامزدها درصورتجلسه قید می شود پس از انجام این کار، صورت جلسه به امضای نماینده بخشدار و اعضای شعبه اخذ رای و نماینده هیات نظارت می رسد و بلافاصله کلیه اوراق ومدارک انتخاباتی و یک نسخه از صورت جلسه تنظیمی داخل صندوق رای قرار داده می شود و پس از لاک ومهر شدن صناوق یا صندوقها، اعضای شعبه اخذ رای به اتفاق نماینده بخشدار و به همراه نمانیده هیات نظارت مامورین محافظ صندوق ، صندوق یا صندقهای رای را همراه با یک نسخه از صورت جلسه نتایج آرای شعبه و سایر مدارک رسما" تحویل هیات اجرائی می دهند0 از سه نسخه باقی مانده صورت جلسه نتایج آراء، یک نسخه تحویل نماینده هیات نظارت ، یک نسخه تحویل نماینده بخشدار و یک نسخه نیز تحویل رئیس شعبه می شود0 اگر در روز اخذ رای مسایل ومشکلاتی پدید آید بایددر قسمت انتهای صورت جلسه نوشته شود و به امضای اعضای شعبه ، نماینده بخشدار و نمایندهیات نظارت بخش برسد.
ماده 69 - هیات اجرائی پس از دریافت صندوق یا صندوقهای محتوی آراء و مدارک و صورت جلسات شعب ثبت نام واخذ رای حوزه انتخابیه ، در حضور اعضای هیات نظارت بخش نسبت به تنظیم صورت جلسه نتیجه اخذ رای در حوزه انتخابیه اقدام می نماید و ین نسخه از صورت جلسه را برای انتشار آگهی نتیجه انتخابات به بخشدادر تحویل می دهد.
ماده 70 - بخشدار موظف است بلافاصله پس از دریافت صورت جلسه نتیچه اخذ رای از هیات اجرائی بخش نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در حوزه انتخابیه اقدام نماید.

فصل هفتم - برسی شکایات
ماده 71 - به استنادماده (52) قانون ،هیاتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف پنج روز به آنها رسیدگی نمایند0 بنابراین چنانچه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به هیات اجرائی بخش واصل شود، هیات مذکور موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول هر شکایت در جلسه مشترک با هیات نظارت بخش به آن رسیدگی ومراتب را صورت جلسه نمایند.
تبصره 1 - شکایاتی قابل طرح و بررسی می باشند که نام ونام خانوادگی ، نام پدر، آدرس محل کار یا سکونت شاکی که هویت وی را آشکار می نماید، دارا باشند.
تبصره 2 - هیات اجرائی پس از پایان مهلت ردیافت و رسیدگی به شکایات چنانچه هیچگونه شکایتی از انتخابات دریافت ننموده باشد، مراتب عدم وصول شکایت را نیز صورت جلسه می نماید.
ماده 72 - هیات اجرائی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات ، بلافاصله با توجه به شکایات دریافتی و بررسی چگونگی برگزاری انتخابات ، نظر خود در مورد چگونگی برگزاری و پیشنهاد تایید یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طی صورت جلسه ای به هیات نظارت بخش اعلام نماید.
تبصره 1 - چنانچه بررسی کشایات منجر به ابطال آرای شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه شود (اعم از آن که در سرنوشت انتخاب موثر باشد و یا نابشد) هیات اجرائی بخش موظف است آرای باطل شده را در نتایج قبلی دخالت داده ونتیجه جدید به دست آمده از آن را در صورت جلسه مذکور منظور نماید.
تبصره 2 - پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آرای شعبه یا تعدادی از شعب می باید مستدل و براساس مواد قانون باشد.
ماده 73 - هیات نظارت بخش موظف است حداکثر ظرف پنج روزازوصول نظرهی هیات اجرائی بخش در خصوص برگزاری انتخابات به شرح زیر اقدام نماید:
الف - چنانچه نظر بر تایید صحت برگزاری انتخابات داشته باشد مراتب را صورت جلسه و یک نسخه آن را بخشدار یو یک نسخه را برای اطلاع ، به هیات نظارت شهرستان ارسال می نماید.
ب - چنانچه نظر بر ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای داشته باشد، مراتب را صورت جلسه و یک نسخه آن را همراه به دلایل و مدارک مستند به منظور اخذ تصمیم و اقدام بعدی به هیات نظارت شهرستان و یک نسخه را برای اطلاع ، به بخشداری ارسال می نماید.
تبصهر - از این مرحله به بعد با توجه به دو وضعیت (الف) و (ب) اقدامات در دو مسیر جداگانه ولی به صورت موازی وهمزمان ادامه خواهد یافت .
ماده 74 - اقدامات مربوط به بند (الف) ماده 73:
1 - بخشدار موظف است پس از وصول صورت جلسه هیات نظارت بخش مبنی بر تایدی صحت برگزاری انتخابات ، مراتب را از طریق انتشار آگهی ، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند و یک نسخه ازآگهی منتشر شده را برای هیات نظارت شهرستان ارسال نماید.
2 - به استناد ماده (55) قانون ، چنانچه کسی به تایید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد، حداکثر ظرف مدت (2) روز از انتشار آگهی می تواند شکایت خود را به هیات نظارت شهرستان اعلام نماید.
3 - هیات نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف (15) روز ازوصول شکایت معترضان ، براساس ماده (55) و با رعایت مواد (57) و (59) قانون نتیجه قطعی و نهائی انتخابات حوزه انتخابیه را به بخشدار مربوط اعلام نماید0 چنانچه در پایان مهلت دریافت شکایت ، هیات نظارت شهرستان شکایتی دریافت نکرد موظف است بلافاصله مراتب عدم وصول شکایت را هم برای اقدام بعدی به بخشدار اعلام نماید.
4 - بخشدار موظف است نظر نهائی هیات نظارت شهرستان درخصوص تایید یا عدم تایید صحت برگزاری انتخابات را از طریق انتشار آگهی ، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.
ماده 75 - اقدامات مربوط به بند (ب) ماده 73:
1 - هیات نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز ازوصول صورت جلسه هیات نظارت بخش مبنی بر پیشنهاد ابطال انتخابات ، موضوع را بررسی ونتیجه را صورت جلسه نماید0 چنانچه نتیجه بررسیها حاکی از تایید صحت برگزاری انتخابات با همان نتیجه قبلی باشد، مراتب را بلافاصله از طریق هیات نظارت بخش به بخشدار اعلام می نماید0 در غیر این صورت چنانچه نظر بر ابطال و یا تغییر سرنوشت انتخابات باشد، صورت جلسه تنظیم شده را به منظور اظهار نظر نهائی به هیات نظارت استان ارسال می دارد.
2 - بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت برگزاری انتخابات که نتیجه قطعی و نهائی انتخابات محسوب می شود، مراتب را از طریق انتشار آگهی ، به آگاهی حوزه انتخابیه برساند.
3 - هیات نظارت استان موظف است حداکثر ظرف (5) روز از وصول نظریه هیات نظارت شهرستان در خصوص ابطال انتخابات و یا تغییر سرنوشت ان ، نظر نهائی خود مبنی بر تایید یا عدم تایید صحت برگزاری انتخابات و یا تغییر نتیجه اعلام شده قبلی را طی صورت جلسه ای به هیات نظارت شهرستان اعلام نماید.
4 - هیات نظارت شهرستان موظف است بالافاصله پس از وصول صورت جلسه نظریه هیات نظارت استان ، مراتب را از طریق هیات نظارت بشخ به بخشدار اعلام نماید.
5 - بخشدار موظف است پس از صول صورت جلسه نظریه هیات نظارت استان ، نتیجه قطعی و نهائی انتخابات را از طریق انتشار آگهی ، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.
ماده 76 - هیاتهای نظارت شهرستان و استان موظفند در کلیه اقدامات خود همواره ماه (59) قانون را در نظر داشته باشند و آن را رعایت نمایند.
ماده 77 - بخشدار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه قطعی و نهائی انتخابات حوزه های انتخابیه ، سه نسخه از هر یک از این آگهی ها را به ستاد انتخابات فرمانداری ارسال نماید، یک نسخه از آنها به ستاد انتخابات کشور، نسخه دیگر به ستاد انتخابات استان ارسال می گردد و نسخه باقیمانده در بایگانی فرمانداری نگهداری خواهد شد.

فصل هشتم : انتخابات شورای اسلامی بخش
ماده 78 - در اجرای ماده (5) و با رعایت ماده (6) قانون ،هیات اجرائی بخش موظف است برای یک یا چند روستا یک نفر را بعنوان نمانیده خود به منظور شرکت در جلسه شورای اسلامی روستا، جهت انتخاب نماینده برای عضویت در شورای اسلامی بخش ، به بخشدار معرفی نماید.
ماده 79 - بخشدار موظف است نسبت به صدور حکم نمایندگان هیات اجرائی اقدام و در صورت معرفی ناظر از طرف هیاتهای نظارت ، نامبردگان را به مجحل ماموریت اعزام نماید.
ماده 80 - بخشدار موظف است قبل از اعزام نماینده هیات اجرائی به روستاها، تاریخ وساعت تشکیل جلسه شورای اسلامی روستاها و موضوع عزیمت نمانیده هیات اجرائی را به شورای ذیربط اعلام نماید
ماده 81 - نمانیدگان هیاتهای اجرائی ونظارت موظفن در موعدمقرر در روستای محل ماموریت حضور یابند0 پس از حضور حداقل سه نفر از اعضای شوراگ جلسمه رسمیت می یابد و سپس مدعوین یک نفر ازاعضای اصلی شورا را برای شرکت در جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای خبش انتخاب و مراتب را صورت جلسه و به امضای حاضرین در جلسه می رسانند0 یک نسخه از صورت جلسه توسط نماینده هیات اجرائی به هیات مذکور تسلیم می شود.
ماده 82 - هیات اجرائی موظف است پس از وصول صورت جلسات مبنی بر معرفی نماینده از کلیه شوراهای واقع در محدوده بخش ، اسامی نمایندگان معرفی شده را به منظور دعوت از آنان به بخشداراعلام نماید.
ماده 83 - بخشدار موظف است از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستاهای واقع در محدوده بخش ، با تعیین تاریخ و محل تشکیل جلسه ، دعوت به عمل آورد0 پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین جلسه رسمیت می یابد و سپس در حضور اعضای هیاتهای اجرائی ونظارت بخش نمایندگان منتخب حاضر در جلسه پنج نفر را بعنوان عضواصلی و سه نفر را به عنوان عضو علی البدل شورای اسلامی بخش را رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند و مراتب صورت جلسه می شود و یک نسخه از آن به منظور صدور آگهی به بخشدار تسلیم می شود.
تبصره 1 - در صورتی که بخش بیش از پنج روستا نداشته باشد انتخابات شورای اسلامی بخش برگزار می شود و کلیه نمایندگان معرفی شده از شوراهای اسلامی روستاها به عضویت شورای بخش در می آینددر این خصوص صورت جلسه ای با حضور اعضای هیات نظارت ، توسط هیات اجرائی بخش تنظیم می شود و بخشدار موظف است پس از وصول آ، مراتب را با صدور آگهی به اطلاع اهالی بخش برساند.
تبصره 2 - در صورتی که بخش کمتر از پنج رسوتا داشته باشد،کلیه نمایندگان معرفی شده از شوراهای اسلامی روستاها به عضویت شورای اسلامی بخش در می آیند و سپس به منظور تامین کسری اعضاء تا پنج نفر، از کلیه اعضای اصلی شورای اسلامی روستاها توسط بخشدار دعوت به عمل می آید تا با حضور هیاتهای اجرائی و نظارت بخش از بین خود بقیه اعضای مورد نیاز را انتخاب ومراتب را صورت جلسه نمایند ، بخدشار موظف است پس از وصول صورت جلسه مذکور، اسامی اعضای شورای اسلامی بخش را با صدور آگهی به اطلاع اهالی بخش برساند.
تبصره 3 - چنانچه به دلیل کمبود تعداد روستاهای یک بخش تامین سه نفر عضو عل البدل شورای بخش از میان نمانیدگان معرفی شده از سوی شوراهای اسلامی روستاها میسر نباشد، بخشدار موظف است از کلیه اعضای اصلی شوراهای اسلامی ورستاها دعوت به عمل آورد تا با حضور هیاتهای اجرائی و نظارت بخش از بین خود کسری اعضای عل البدل شورای بخش را با اکثریت نسبی آراء انتخاب و مراتب را صورت جلسه نمایند.
تبصهر4 - بخشدار می تواند تبصره های (2) و (3) این ماده را به طور همزمان اجرا نماید، به این ترتیب افرادی که دارای بیشترین رای هستند کسری اعضای اصلی و افرادی که به ترتیب رای بعد از آنها قرار می گیرند کسری اعضای علی البدل را تامین خواهند نمود.

فصل نهم : صدور کارت عضویت اعضای شوراهاوامحای اوراق انتخاباتی
ماده 84 - کارت عضویت اعضای شورای اسلامی روستا باامضای بخشدار و مهر بخشداری و اعضای شوراهای اسلامی بخش با امضای فرماندار و مهر فرماندار صادر می شود.
تبصره 1 - کارت عضویت فقط برای اعضای اصلی شوراصادر می شود -
تبصره 2 - برای آن عده از اعضای شوراهای اسلامی روستا که به عضویت شورای اسلامی بخش نیز درآمده اند علاوه بر کارت عضویت شورای اسلامی روستا، کارت عوضیت شورای اسلامی بخش نیز صادرمی شود
ماده 85 - بخشدار موظف است پس از وصول دستور امحای آراء و اوراق انتخابات شوراهای اسلامی کشوری از ستاد انتخابات کشور، حتی الامکان با حضور اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت ، نسبت به امحای اوراق تعرفه و برگهای رای مصرف شده حوزه انتخابیه در صورتی که کارت عضویت اعضای آن صادر شده باشد به نحو مقتضی اقدام ومراتب را صورت جلسه ونتیجه را به ستاد انتخابات کشور، استانداری و فرمانداری متبوع اعلام نماید.
ماده 86 - دستورالعمل اجرائی و فرمهای مربوط به این آئین نامه پس از تصویب وزیر کشور قابل اجراء می باشد.
این متن جانشین تصویبنامه شماره 120854/ت 17179ه مورخ 12/10/1375 می شود و از تاریخ تصویب الازم الاجرا است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16721
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :