جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 18471/ت 26689ه 24/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/4/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 63790/105 مورخ 12/4/1381 سازمان یاد شده و به استناد ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - به منظور پیشگیری ، پیش آگهی ، امداد رسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل ، زلزله ، سرمازدگی ، توفان ، پیشروی آب دریا ، آفات فراگیر محصولات کشاروزی و اپیدمی های دامی ، اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سالانه برای حوادث غیر مترقبه بنا به پیشنهاد وزارت کشورو تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع می شود تا با تصویب ستاد حوادث پیش بینی نشده استان (موضوع ماده (39) آئین نامه اجرائی ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، برابر مقررات هزینه شود.
تبصره 1 - ستاد حوادث پیش بینی نشده استان موظف است حداقل بیست درصد (20%) اعتبار سهمیه استان را به پروژه های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه که دارای مطالعات با توجیهات فنی ، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی باشند اختصاص دهد.
تبصره 2 - در موارد ضروری با پیشنهاد وزارت کشور وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بخش از اعتبارات حوادث غیر مترقبه را می توان به صورت متمرکز اختصاص دهد.
ماده 2 - از محل منابع اختصاص یافته حوادث غیرمترقبه برای اجرای طرحهای کار گروه ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی با پیشنهاد وزارت کشور وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،اعتبارات لازم اختاصص می یابد.
ماده 3 - بخشی از اعتبارات اختصاص یافته به حوادث غیرمترقبه تا زمان برقراری پوشش کامل بیمه ای در سطح کشور، به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور پرداخت کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه بارعایت سقف های فردی ذیل بین مناطق آسیب دیده توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، برابر مقررات هزینه شود.
الف - هر واحد مسکونی وتجاری آسیب دیده متناسب با میزان خسارت حداکثر 3میلیون ریال
ب - هر کشاورزی ودامدار آسیب دیده متناسب با میزان خسارات حداکثر3 میلیون ریال
ج - بابت تامین لوازم خانگی هر واحد مسکونی متناسب با میزان خسارت
حداکثر2 میلیون ریال
د - برای جبران خسارت موتور لنج وشناورهای صیاید متناسب با میزان خسارات حداکثر 6میلیون ریال
ه - هر خودروسنگین وماشین آلات کشاورزی آسیب دیده متناسب با میزان خسارات حداکثر 6 میلیون ریال
و - هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارات حداکثر 3میلیون ریال
ز - سایر وسائط نقلیه آسیب دیده ، هر وسیله متناسب با میزان خسارات حداکثر 1میلیون ریال
تبصره 1 - تشخیص میزان خسارت و مبلغ قابل پرداخت در مورد وسائط نقلیه با تایید کار گروهی مرکب از مسئول ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری ، اداره راهنمائی و رانندگی استان وفرمانداری محل خواهد بود.
تبصره 2 - تشخیص میزان خسارات وارد شده به محصولات کشاورزی و دامی و مبلغ قابل پرداخت به هر کشاورز ودامدار خسارت دیده با تایید کارگروهی مرکب از نمایندگان فرمانداری محل ، بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی خواهد بود.
تبصره 3 - تشخیص میزان خسارات و مبلغ قابل پرداخت در مورد واحدهای مسکونی و تجاری و لوازم خانگی با تایید کار گروهی مرکب از مسئول ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری ، نمایندگان فرمانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.
تبصره 4 - ستاد حوادث پیش بینی نشده استان می تواند در صورت لزوم از نمایندگان دستگاههای اجرائی دیگر برای شرکت در جلسات کار گروه های مذکور دعوت نماید.
ماده 4 - از محل منابع اختصاص یافته به حوادث غیر مترقبه طبق دستورالعملی که با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (با هماهنگی دستگاه های اچرائی دیربط) تهیه می شود، اعبتار مورد نیاز برای پرداخت به صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی ودامی و به صندوق بیمه محصولات کشاروزی و دامی و شرکتهای بیمه برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه ، به نحوی اختصاص خواهد یافت که با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شود.
تبصره 1 - صندوق بیمه محصولات کشاروزی ودامی و بیمه مرکزی ایران موظفندحداکثر به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه طرح جامع بیمه حوادث غیرمترقبه را تهیه و به تایید کار گروهی متشکل از وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو، وزارت جهاد کشاروزی و وزارت امور اقتصادی ودارائی برسانند.
تبصره 2 - صندوق بیمه محصولات کشاورزی ودامی و صندوق کمک به تولد یکنندگان خسارت دیده محصولات کشاروزی و دامی موظنفد گزارش عملکدر خود را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند0 بدیهی است تعیین سهم درصد اعتباراختصاص سالانه منوط به نحوه عملکردصندوقهای مذکور خواهدبود
ماده 5 - در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه طبیعی از جمله خشکسالی ، سیل ، زلزله و... بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه رزیر کشور و تصویبت هیان وزیران ، میزان تنخواه گردان خزانه تا حداکثر معادل یک درصد (1%) بودجه عمومی هرسال افزایش می یابد0 تنخواه مذکور متناسب با نوع خسارت با اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به بودجه دستگاه های اجرائی ذیربط اضافه ومتناسب با چارچوب این آئین نامه وسایر مصوبات هیات وزیران هزینه خواهد شد.
تبصره 1 - تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جوئی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهدشد.
تبصره 2 - مبلغ مذکور به حساب جداگانه ای که خزانه تعیین می نماید واریز می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16721
تاریخ تصویب :
1381/04/19
تاریخ ابلاغ :
1381/05/05
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :