جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 18467/ت 26735ه 24/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 57150مورخ 4/4/1381 معاونت حقوقی وامو رملجس رئیس جمهور و به استناد ماده (94) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 - آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی و شهرک را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات
ماده 1 - دراین آئین نامه ( قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ) مصوب 1375 به اختصار (قانون) نامیده می شود.
ماده 2 - مقصود از عبارت (شورا) در این آئین نامه ، شوراهای اسلامی (شهر و شهرک) می باشد.
ماده 3 - تاریخ شروع دوره هر شورا،موضوع ماده (3) قانون تشکیل اولین جلسه رسمی همان شورا موضوع ماده (16) قانون خواهد بود.
تبصهر - چنانچه به استناد ماده (31) قانون ، انتخابات میان دوره ای برگزار شود، فعالیت شورای تشکیل شده برای باقیمانده همان دوره خواهد وبد.
ماده 4 - تعداد اعضای علی البدل شوراها، موضوع ماده (8) قانون ، بشرح زیر تعین می شود:
1 - شوراهای دارای 3 نفر عضو اصلی ، 2 نفر0
2 - شوراهای دارای 5 نفر عضو اصلی ، 3 نفر0
3 - شوراهای دارای 7 نفر عضو اصلی ، 4 نفر
4 - شوراهای دارای 9 و11 نفر عضو اصلی ،5 نفر0
5 - شورای شهر تهران ، 6 نفر0
ماده 5 - هر یک از مکانهای جمعیتی که طبق تصویبنامه هیات وزیران شهر شناخته شود و شهرکهای موضوع ماده (13) قانون وتبصره ذیل آن به عنوان یک حوزه انتخابیه محسوب می شود.
ماده 6 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است فهرست اسامی ومشخصات شهرکهای موضوع ماده (13) قانون را در اختیار وزارت کشورقراردهد
تبصهر - فهرست اسامی ومشخصات مکانهای جمعیتی موضوع تبصره ذیل ماده (13) قانون توسط فرماندار تهیه و به وزارت کشور ارسال می شود تا بنا به تشخیص وزارت کشور، انتخابات به منظور تشکیل شوراهای اسلامی شهرک در آنها برگزار شود.
ماده 7 - در صورتی که انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع ماده (5) این آئین نامه به طور همزمان برگزار شود، به منظور حفظ استقلال انتخابات هر حوزه ، کلیه اقدامات از قبیل صدور آگهی ها و تنظیم صورت جلسه ها برای هر یک از حوزه ها به صورت مستقل انجام و سوابق انتخاباتی هر حوزه جداگانه نگهداری می شود.
ماده 8 - اخذ رای در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام خواهد شد و مدت زمان آن حداقل هشت ساعت خواهد بود.
تبصره - مدت زمان اخذ رای با تصویب وموافقت مشترک هیاتهای اجرائی و نظارت شهرستان قابل تمدید می باشد.
ماده 9 - فرماندارموظف است در اجرای ماده (16) قانون ، ظرف یک هفته پس از تایید نهائی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن ، از اعضای اصلی شورا دعوت نماید تا در اولین جلسه رمسی شورا که به ریاست مسن ترین عضو تشکیل می شود نسبت به انتخاب هیات رئیسه شورا اقدام نمایند.
ماده 10 - در صورت تحقق ماده (9) قانون مبنی بر خروج عضو یا اعضائی از شورا، رئیس یا نایب رئیس شورا موظف است بلافاصله مراتب را به طور کتبی به اطلاع فرماندار برساند.
ماده 11 - فرماندار موظف است بلافاصله پس از وصول نامه شورا مبنی بر خروج اعضاء از شورا، از اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رای برای جایگزینی اعضای خارج شده دعوت به عمل آورد و مراتب را به شورای مربوط اعلام نماید.
ماده 12 - در اجرای ماده (14) و (30) قانون و با رعایت تبصره ذیل آن ، چنانچه فردی د رانتخابات بیش از یک شورا ثبت نام نماید و یا عضویت یابد به سدتور وزارت کشور وفرمانداران و بخشداران نام وی از لیست داوطلبی و یا عضویت شورا حذف می شود0 این قبیل افراد از عضویت در کلیه شوراها به مدت چهار سال محروم خواهند بود.
ماده 13 - برای انتخاب اعضای عل البدل شورا ها نیازی به برگ رای یا اخذ رای مجزا و یا مشخص نمودن اعضای علی البدل در برگ رای نیست ، بلکه در پایان رای گیری و قرائت و شمارش آراء دانردگان بیشترین آراء به دست آمده به ترتیب و به تعداد مورد نیاز به عضویت اصلی و یا علی البدل شوراها در می آیند0 بنابراین رای دهنده اسامی نامزدهای موردنظر خود را حداکثر به همان تعداد اعاضی اصلی شورا در برگ رای درج می نماید.
ماده 14 - هیات اجرائی مسیول اجرای تبصره ذیل ماده (17) قانون می باشد.
تبصره - نامزدهای انتخاباتی ذینفع در صورت تمایل می توانند در جلسه قرعه کشی شرکت نمایند0 تاریخ و محل قرعه کشی بایدحداقل (24) ساعت قبل توسط فرمانداربه منتخبین ذیربط ابلاغ شود.
ماده 15 - انتخابات شورای اسلامی در شهرکهای موضوع ماده (13) قانون وتبصره ذیل آن به روش انتخابات شورای اسلامی شهر برگزار می شود.
ماده 16 - سرپرست فرمانداری به جای فرماندار خواهد بود0
ماده 17 - در اجرای ماده (41) قانون ، نیروی انتظامی در کلیه مراحل مکلف به همکاری با مجریان انتخابات است و حسب درخواست استاندار وفرماندار موظف است مامورین امکانات خود را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 18 - در صورت توقف ، ابطال و یا انحلال شوار توسط مراجع قانونی مذکور در مواد (58) ، (81) و (84) قانون ، مراجغ مذکور موظفند بلافاصه مراتب توقف ، ابطال و یا انحلال شوار به فرماندار مربوط اعلام نمایند0 شروع مهلت 2 ماهه برای تجدید انتخابات ، از زمان وصول اعلام توقف ، ابطال و یا انحلال خواهد بود.
ماده 19 - فرماندار موظف است به محض اطلاع از توقف ، ابطال ویا انحلال شورا، مراتب را به وزارت کشور اعلام نماید.
ماده 20 - مجلس شورای اسلامی پیش از شروع انتخابات به استناد ماده (53) قانون ، اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ایشان در هیات به وزارت کشور معرفی می نماید.

فصل دوم - هیات اجرایی
ماده 21 - فرانار موظف است پس از وطول دستور شروع انتخابات ، براساس ماده (32) قانون به منظور تشکیل هیات اجرائی شهرستان از سایر اعضای اداری هیات دعوت به عمل آورد.
ماده 22 - فرماندار موظف است در اجرای تبصره ذیل ماده (32) قانون ، به منظور تعیین معتمدین اصلی و علی البدل عضو هیات اجرائی شهرستان (25) نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب وبه منظور تایید، به طور کتبی به هیات نظارت شهرستان معرفی نماید.
ماده 23 - چننچه هیات نظارت شهرستان ، معتمدان پیشنهادی فرماندار یا تعدادی از آنها را تایید ننماید، ظرف مدت دو روز مراتب را به فرماندار اعلام می نماید0 فرماندار موظف است به همان تعداد معتمدان دیگی را به هیات نظارت معرفی نماید.
ماده 24 - فرماندار موظف است پس از وصول نظریه کتبی هیات نظارت شهرستان بلافاصله از (25) نفر معمدان به طور کتبی دعوت به عمل آورد0 مدعوین حداکثر ظرف (2) روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان (17نفر) در حضور هیات نظارت واعضای اداری هیات اجرائی ، از بین خود (7) نفر را به عنوان معتمدان اصلی و (7) نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرائی با رای مختفی واکثریت نسبی آراء انتخاب ومراتب را صورت جلسه می نمایند.
ماده 25 - فرماندار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و عل البدل و تشکیل هیات اجرائی را از طریق سلسله مراتب اداری به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده 26 - مهلت تشکیل هیات اجرائی از زمان وصول دستور شروع انتخاب حداکثر پنج روز می باشد.
ماده 27 - دو سوم اعضای هیات اجرائی برای رسمیت جلسات ،موضوع ماده (36) قانون و تبصره (1) ذیل آن ، (8) نفر می باشد.
ماده 28 - روسای هیاتهای اجرائی و نظارت موظفند با هماهنگی لازم ، فردی را که به طور همزمان در بیش از یک هیات اعم از اجرائی یا نظارت عضویت دارد، دریک هیات ابقاء وازسایر هیاتها حذف نمایند.
ماد29 - هیات اجرائی موظ فاست در اجرای مواد (62) و (65) قانون ، یک نسخه از کلیه صورت جلسه ها و آگهی های خود را به هیات نظارت شهرستان تحویل نماید.
ماده 30 - هیات اجرائی در مهلت مقرر و در اجرای ماده (39) قانون ، تشکیل جلسه می دهد و تعداد ومحل شعب ثبت نام واخذ رای حوزه انتخابیه را تعیین وپس از تنظیم صورت جلسه ، یک نسخه آن را به فرماندار تسلیم می نماید.
ماده 31 - فرماندارموظف است براساس صورت جلسه دریافتی ازهیات اجرائی ، آگهی انتخابات حاوی تاریخ اخذ رای ، ساعات اخذ رای ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرایم و تخلفات ومقررات جزائی ومحل شعب ثبت نام واخذ رای را تنظیم در موعد مقرر برای اطلاع عموم در حوزه انتخابیه منتشر نماید.
ماده 32 - فرماندار موظف است در اجرای ماده (40) قانون ، پس از وصول اسامی اعضای شعب ثبت نام واخذ رای نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید و برای تحویل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رای و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی و شرکت در جلسه توجیهی از ایشان دعوت به عمل آورد.
ماده 33 - فرماندار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخذ رای ، محل شعب ثبت نام واخذ رای آماده شود.
ماده 34 - فرماندار موظف است برای هر یک از شعب ثبت نام واخذ رای یک نفر نماینده که باید حتی الامکان از کارمندان دولت باشد، از طرف خودتعیین ونسبت به صدور حکم آنان اقدامنماید وازایشان برای شرکت در جلسه توجیهی دعوت به عمل آورد.
ماده 35 - فرماندار موظف است در حضور اعضای هیات اجرائی و پس از حضور اعضای شعب ثبت نام واخذ رای و نمایندگان فرماندار، در جلسه توجیهی ، نسبت به توجیه برنامه ثبت نام واخذ رای و قرائت و شمارش آراء و ارائه سایر آموزشهای لازم اقدام نماید و سپس صنوق تعرفه و برگ رای و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی مورد نیاز را توسط هیات اجرائی به اعضای شعب تحویل دهد وترتیبی اتخاذ نمایدتا قبل از شروع اخذ رای در محل شعبه حاضر باشند.
تبصره - مسئولیت حفظ و حراست از تعرفه و برگهای رای به منظور جلوگیری از خروج آنها از محل شعبه اخذ رای به عهده اعضای شعبه میباشد.
ماده 26 - در صورت تعیین ومعرفی کتبی ناظر برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای از طرف هیات نظارت شهرستان ، فرماندار موظف است نسبت به عزام وی به نحوی که قبل از شروع اخذ رای در محل شعبه حضور داشته باشد، اقدام نماید.
ماده 37 - فرماندار موظف است برای حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رای با همکاری وهماهنگی نیروی انتظامی به تعداد لازم و حداکثر تا (3) نفر از ماموران مذکور انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان آنان را به همراه نماینده خود وناظر و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای به محل اعزام نماید.

فصل سوم - هیاتهای نظارت
ماده 38 - در اجرای ماد (53) قانون و به استناد ماده (73) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور - مصوب 29/4/1365 - به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل از (3) نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و (2) نفر از اعضای کمیسیون اصل (90) به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.
تبصره - در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب (5) نفر را انتخاب منماید.
ماده 39 - در اجرای ماده (53) قانون و به استنادماده (74) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور - مصوب 29/4/1365 - به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در هر استان هیات نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیات مرکزی نظارت تشکیل می شود0 هیات مرکزی نظارت پس از تعیین اعضای هیات نظارت استان ، اسمی آنان را به ستادانتخابات استان مربوط و ستاد انتخابات کشور اعلام می نماید.
تبصره - در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد، تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانهای مجاور با هیات مرکزی نظارت می باشد.
ماده 40 - ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی اعضای هیات نظارت استان ، اسامی نامبردگان را به فرمانداریهای تابع اعلام می نماید.
ماده 41 - هیات نظارت استان در هر شهرستان ، هیات نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری را مرکب از (5) نفر از معتمدان محل تشکیل می دهد و اسامی آنان را به فرمانداری ذیربط و ستاد انتخابات استان اعلام می نماید.
ماده 42 - هیات نظارت شهرستان می تواند برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر ناظر تعیین و نامبرده را حداکثر تا یک روزمانده به روز اخذ رای به فرماندار معرفی نماید.
ماده 43 - شرکت اعضای هیات نظارت شهرستان در جلسات هیات اجرائی به منظور نظارت بر صحت برگزاری انتخابات می باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری از امضای صورت جلسه ها مانع از ادامه ار انتخابات نخواهد بود.
ماده 44 - هیاتهای نظارت در چارچوب قانون و آئین نامه اجرائی تنها ناظر بر اجرای صحیح قانون می باشند و حق دخالت درامور اجرائی انتخابات را ندارند.

فصل چهارم - اعلام داوطلبی ،بررسی سوابق ورسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده 45 - فرماندارموظف است بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات ، آگهی ثبت نام از داوطلبان ، حاوی تاریخ شروع وخاتمه ثبت نام ، محل ثبت نام ، شرایط انتخاب شوندگان ومدارک موردنیاز شامل اصل شناسنامه عکس دار، دو نسخه تصویر کلی صفحه های شناسنامه و چهار قطعه عکس جدید 3در4 را منتشر ماید و ظرف مهلت مقرر از داوطلبان عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آورد.
ماده 46 - فرماندارمی تواند با صدور حکم کتبی ، مسئول یا مسئولانی از بین کارمندان فرمانداری را برای ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید.
ماده 47 - داوطلبان عضو در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به فرمانداری و ارائه مدارک مورد نیاز شخصا" پرسشنامه اعلام داوطلبی را دو نسخه در حضور مسئول ثبت نام تکمیل می نمایند0 مسئول ثبت نام پس از دریافت وتطبیق مشخصات سجلی با اصل شناسنامه ، رسید مدارک و پرسشنامه را به وی تسلیم می دارد.
ماده 48 - هیات اجرائی بلافاصله پس از تشکیل ، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را فراهم می نماید.
ماده 49 - فرماندار موظف است در اجرای ماده (46) قانون ، در پایان هر روز اسامی ومشخصات کلیه داوطلبان را به منظور بررسی سوباق ، به مراجع ذیربط محل از قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری و ثبت احوال ارسال نماید.
تبصره - فرماندار موظف است به منظور پرهیز از هر گونه اشتباه و از قلم افتادگی ، در پایان مهلت قانونی ثبت نام نیز بلافاصله اسامی کلیه داوطلبان حوزه انتخابیه را که سوابق آنها از قبل استعلام شده است براساس حروف الفبا به مراجع یاد شده ارسال نماید.
ماده 50 - مراجع مذکور در ماده (46) قانون موظفند در اجرای بتصره (2) ذیل همان ماده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول اسامی و مشخصات هر یک از داوطلابن ، نتیجه بررسیهای انجام شده در خصوص سوابق آنان را به طور کتبی به فرماندار اعلام نمایند.

تبصره 1 - دستگاههای یاد شده در ماده (46) قانون حق اظهارنظر در موردتایید یا عدم صلاحیت داوطلبان را ندارند و فقط سوابق داوطلبان را منعکس می نمایند.
تبصره 2 - هیاتهای اجرائی می توانند د راجرای ماده (46) قانون طبق فرمی که در چارچوب قانون تهیه خواهند نمود،مراتب را از مراجع موضوع ماده (46) قانون استعلام نمایند.
ماده 51 - فرماندار موظف است به محض وصول اطلاعات لازم درباره سوابق هر یک از داوطلبان ، جلسات هیات اجرائی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از وصول سوابق هریک از داوطلبان با رعایت کامل متن ماده (49) قانون ، به صلاحیت آنان رسیدگی ونتیجه را صورت جلسه نماید و بلافاصله یک نسخه از هر یک از صورت جلسه تنظیمی را به هیات نظارت شهرستان ارسال نماید.
ماده 52 - هیات نظارت شهرستان پس از صوول صورت جلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ، به استناد ماده (48) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت (7) روز از وصول هر یک از صورت جلسات ، نظریه خود را به طور کتبی به فرماندار اعلام نماید.
تبصره - جهات رد صلاحیت به داوطلب منعکس خواهد شد0
ماد53 - فرماندار موظ فاست پس از وصول نظریه هیات نظارت شهرستان مبنی بر تایید یا رد تصمیمات هیات اجرائی شهرستان در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و همچنین با رعایت قسمت اخیر ماده (48) قانون مبنی بر ملاک عمل بودن نظر هیات اجرائی پس ازپایان مهلت تعیین شده برای هیات نشرات ، بالافصله مراتب تایید یا رد صلاحیت هر یک از داوطلبان را به طور کتبی به داوطلب تایید شده یا رد شده ابلاغ نماید.
ماده 54 - هیات نظارت استان موظف است ظرف مهلت مقرر در تبصره (3) ماده (50) قانون ، نظر خود در خصوص تایید یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که صلاحیتشان در هیات اجرائی رد شده و شاکی بوده اند را با تنظیم صورت جلسه به ضمیمه نامه رسمی به منظور ارسال به فرمانداری مربوط به ستاد انتخابات استانداری تسلیم نماید.
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر هیچگونه شکایتی از حوزه انتخابیه وصال نشد، مراتب صدورت جلسه وبه همان نحو عمل خواهدشد
ماده 55 - ستاد انتخابات اتسانداری موظف است پس از وصول صورت جلسه رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده از هیات نظارت استان ، بلافاصله مراتب را به فرمانداری مربوط اعلام نماید.
ماده 56 - فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت استان ، آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی را حداکثر ظرف سه روز تهیه و هشت روز قبل از روز اخذ رای به منظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه ، در حوزه مذکور منتشر نماید.
ماده 57 - در اجرای ماده (24) قانون ، نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل به داشتن نماینده در محل شعبه ثبت نام واخذ رای موظفند حداکثر تا سه روز قبل ازروز اخذ رای اسامی ومشخصات و یک قطعه عکس نمایندگان خود را به هیات اجرائی تسلیم نمایند.
ماده 58 - هیات اجرائی موظف است برا ینمایندگان نامزدهای انتخاباتی ، معرفی نامه و یا کارت شناسائی صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید.
ماده 59 - شکایات و اعتراضات نمایندگان ونامزدهای انتخاباتی از طریق نامزدهای مربوط جمع آوری و با امضای وی به هیاتهای اجرائی ونظارت شهرستان تسلیم خواهد شد.
ماده 60 - تداکرات وتامین احتیاجات مورد تقاضای هریک از نمایندگان نامزتها به عهده نامزد معرفی کننده خواهد بود.

فصل پنجم - تبلیغات
ماده 61 - مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و (8) روز قبل از روز اخذ رای آغاز می گردد و تا (24) ساعت قبل ازروز اخذ رای ادامه خواهد داشت .
ماده 62 - در فعالیتهای تبلغیاتی انتخاباتی ، انجام امورذیل ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرارمی گیرند.
1 - نوشتن یا ارائه مطالب خلاف واقع 0
2 - استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی) ، دیوار نویسی ، کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خراج از محیط سخنرانی وامثال اینها به استثنای عکس در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها.
3 - استفاده از عکس یا لباس فرم نیروهای نظامی وانتظامی 0
4 - الصاق هر گونه عکس ، آگهی و آثار تبلیغاتی بر روی علایم راهنمائی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها، مکانها و موسسات آموزشی و تابلوهای نصب شده در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت ، تابلوها واملاک بخش خصوصی مگر با رضایت مالکین یا متصرفین ، صندوقهای پست ، باجه های تلفن ، پستهای برق و تلفن و هرگونه تابلوی راهنما.
5 - تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان 0
6 - پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانون تبلیغات ، که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته است .
7 - انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدهااز صدا و سیمای ، میز خطابه نماز جمعه و تربیون مجلس شورای اسلامی و یا هر وسیله دیگی که جنبه رسمی یا دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها وموسات یکه ز بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می نمایند و موسسات و نهادهائی که دارائی آنان ازاموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل وامکانات مذکور.
8 - فعالیت تبلیغاتی مجرمان ونظرانانتخابات برای نامزدهای انتخاباتی قلمرو مسئولیت خود.
تبصره 1 - درجات تجصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای موردادعادر آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که در صورت نیازهیات اجرائی ، ارائه انها امکان پذیر باشد.
تبصره 2 - شهرداریها می توانند با استفاده از امکانات محلی ، محلهای مناسبی را برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.
تبصره 3 - استفادهاز امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند ولی با رعایت وضابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخصا حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام می دهند (مثل نشریات وابسته به دولت) ، درتبلیغات انتخاباتی بلامانع است .
ماد63 - در صورتی که مطبوعات ونشریات آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاص از نامزدهای معین باشد، نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن دراولین شماره می باشد.
ماده 64 - انتشار اعلام نظر شخصیتها (بدون ذکر عنوان ومسئولیت آنان) ، مجامع ، احزاب و گروههای مجاز، در تایید نامزدانتخاباتی باید مستند به مدرک کتبی وامضاء شده مربوط به تائی و حمایت باشد و نامزد انتخاباتی در صورتیکه بخواهد از تایید مرجع یاد شده در صدر این نامه استفاده نماید باید مستندات ومدارک آن را ارائه کند.
ماده 65 - همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها نشانی ومحل ستاد نام مسئول آن باید کتبا" و باامضای نامزد انتخاباتی مربوط، به آگاهی هیات اجرائی حوزه انتخابیه برسد.
ماده 66 - هر گونه عکس وآمارتبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نام واخذ رای وجود دارد باید قبل از اخذ رای ، توسط اعضای شعبه امحاء شود.

فصل ششم - برنامه روز اخذ رای و قرائت آراء واعلام نتیجه اخذرای
ماده 67 - اعضای شعبه ثبت نام واخذ رای حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر می شوند0 ابتدا به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون ، نسبت به انتخاب هیات رئیسه منش ها اقدام و مراتب را در صورت جلسه درج می نمایند، سپس صندوق اخذ رای را در حضور نماینده فرماندار و ناظر بر انخابات (در صورت حضور) باز می کنند و پ ساز حصول اطمینان از خالی بودن صندوق ، آن را لفاف ، با لاک ومهر شعبه ثبت نام واخذ رای لاک و مهر می نمایند و پس از امضاء و تایید مراتب فوق در صورت جلسه ، بنرامه اخذ رای وقرائت آراء را در (6) مرحله به شرح زیر انجام می دهند.
الف - مرحله مراجعه رای دهندگان 0
ب - مرحله کنترل
ج - مرحله ثبت نام
د - مرحله اخذ رای
ه - مرحله قرائت وشمارش آراء
و - مرحله تنظیم و تکمیل صورت جلسه

الف - مرحله مراجعه رای دهندگان
1 - اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رای دهندگان از یک سمت وارد محل شعبه شوندو پس از دادن رای از سمت دیگر خارج گردند.
2 - مامورین انتظامی موظفن طبق دستور نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام واخذ رای از ازدحام در داخل محوطه اخذ رای ممانعت نمایند تا اخذ رای در کمال آرامش انجام پذیرد.
3 - رای دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ را یحوض رمی یابند به ترتیب به منظور ثبت نام ودادن رای وارد محوطه اخذ رای می شوند0
ب - مرحله کنترل
1 - کنترل در سه مرحله انجام می شود:
1 - کنترل شناسنامه :
رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام واخذ رای با ملاحظه شناسامه رای دهنده مارزد زیر ار مورد توجه قرار می دهند:
الف - شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد0
ب - شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رای حداقل (15) سال تمام سن داشته باشد.
2 - رئیس شعبه ویا هر یک از سه منشی ، انگشت سبابه دست راست رای دهنده را کنترل می نماید تا آللده به رنگ جوهر استامپ ، که نشان دهنده رای در شعبه دیگر است ، نباشد.
در صورتی که مراجعه کننده دارای شناسنامه ای باشد که ممهور به مهر انتخابات در روز اخذ رای است و دلالت بر دادن رای درشعبه دیگری نماید و یا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذ رای دیگی مشاهد شود از وی رای گیری نخواهد شد.
3 - کنترل شروط احرز توطن :
به استناد بند (3) ماده (25) و تبصره ذیل آن ، اعضای شعبه ثبت نام اخذرای به روشهای مقتضی کنترل می نمایند که شخص رای دهنده و یا افراد تحت تکلف وی (همسر و فرزندان) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رای در محل سکونت داشته باشد.
به استناد قسمت اخیر بند (3) ماده (25) قانون ، در شهرها و شرکهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت نیازی به احرازسکونت نمی باشد
ج - مرحله ثبت نام
1 - پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه کنندهاست و واجد شرایط رای دادن می باشد، یک نفر از منش ها نسبت به ثبت مشخصات وی براساس مندرجات شناسنامه بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رای دهنده روی برگ تعرفه ، آن را با قید تاریخ با مهر انتخابات ممهور و امضاء می نماید.
2 - متصدی ثبت نام ، شناسنامه رای دهنده را نیز به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می نماید.
د - مرحله اخذ رای
1 - پس از ثبت نام از رای دهنده متصدی ثبت نام برگ رای رابعد از ممهور نمودن به مهر انتخابات از محل نقطه چین از تعرفه انتخاباتی جدامی کند و به رای دهنده تسلیم می نماید تا رای دهنده اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به تعداداعضای اصلی شورا بر روی آن بنویسد، تا کند داخل صندوق بیاندازد و از درب خروجی شعبه خارج شود0 بدیهی است تعرفه های انتخاباتی درمحل شعبه باقی می ماندو بایددر نگهداری و حفاظت آنها دقت ومراقبت کامل به عمل آید.
2 - نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام واخذ رای باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رای نویسی مخفی باشد و به صورت کاملا" آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام پذیرد و هیچک یک از اعضای شعبه ونماینده فرماندار و مامورین انتظامی و نماینده هیات نظارت واصولا" کلیه افرادی که به هر گونه در شعبه وظیفه ای بر عهده دارند حق نوشتن رای برای اشخاص را ندارند0 در صورتی ک هبرای نوشتن رای نیاز به فرد دیگری باشد، رای دهنده بایستی از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند، استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.
3 - نمانیده هیات نظارت حق دخالت در امور اجرائی انتخابات را ندارد ودر صورت مشاهده ارتکاب به تخلفات موضوع ماده (67) قانون موظ فاست مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندارتذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مامورین انتظامی حاضر در شعبه جلب ومراتب را صورت جلسه نمایندو همواره خاطی تحویل مقامهای قضائی دهند.
ه - مرحله قرائت وشمارش آراء
اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رای در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان را یخود را در صندوقهای رای انداخته اند و دیگر کسی برای دادن رای در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورت جلسه ، با حضور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت ، شمارش وقرائت آراء را به ترتیب ذیل آغاز می نمایند:
1 - ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذ رای با همکاری یکی از منشی ها لاک ومهر صندوق اخذ رای را باز و تعداد برگهای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود شمارش می کنند و پس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهای تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می نماید:
الف - چنانچه تعداد اوراق رای داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد بر اساس بند (ج) ماده (20) قانون ، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی ومتفرقه و سپس از مجموع برگهای رای ، بدون اینکه خوانده شود بر می دارند و جمله (باطل شده) را در پشت آن قید و تعداد آن را در صورت جلسه اخذ رای نیز درج ودر پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند.
ب - در صورتی که تعداد اوراق رای داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد، اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط مراتب در صورت جلسه درج می شود.
2 - پس از اینکه شمارش آراء به ترتیب یاد شده انجام شد،قرائت با رعایت مواد (19) ، (20) ، (21) ، (22) و (23) قانون وبندهاوتبصره های ذیل آنها انجام خواهد شد.
و - مرحله تنظیم صورت جلسه
پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء، صورت جلسه اخذ رای شعبه در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رای هر یک از نامزدها در صورت جلسه قید می شود پس از انجام این کار، صورت جلسه به امضای نماینده فرماندار واعضا یشعبه اخذ رای و نماینده هیات نظارت می رسد و بلافاصله کلیه اوراق ومدارک انتخاباتی و یک نسخه از صورت جلسه تنظیمی داخل صندوق رای قرار داده می شوند و پس از لاک ومهر شدن صندوق یا صندوقها، اعضای شعبه اخذ رای به اتفاق نماینده فرماندار و به همراه نماینده هیات نظارت وماموران محافظ صندوق صنوق یا صندوقهای رای را همراه با یک نسخه از صورت جلسه نتایج آرای شعبه و سایر مدارک رسما" تحویل هیات اجرائی می دهند0 ازسه نسخه باقی مانده صورت جلسه نتایج آراء، یک نسخه تحویل نماینده هیات نظارت ، یک نسخه تحویل نماینده فرماندار و یک نسخه نیز تحویل ئیس شعبه می شود.
اگر در روز اخذ رای مسایل ومشکلاتی پدید آید باید در قسمت انتهای صورت جلسه نوشته شود و به امضای اعضای شعبه ، نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت شهرستان برسد.
ماده 68 - هیات اجرائی پس از دریافت صندوق یا صندوقهای محتوی آراء و مدارک و و صورت جلسات شعب ثبت نام و اخذ رای حوزه انتخابیه ، در حضور اعضای هیات نظارت شهرستان نسبت به تنظیم صورت جلسه نتیجه اخذ رای در حوزه انتخابیه اقدام می نماید ویک نسخه از صورت جلسه را برای انتشار آگهی نتیجه انتخابات به فرماندار تحویل می دهد.
ماده 69 - فرماندارموظف است بلافاصله پس از دریافت صورتجلسه نتیجه اخذ رای از هیات اجرائی شهرستان نسبت به تنظیم آگهی نتیجه اتخابات وانتشار آن در حوزه انتخابیه اقدام نماید.

فصل هفتم - بررسی شکایات
ماده 70 - به استنادماده (52) قانون ، هیاتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف پنج روز به آنها رسیدگی نمایند0 بنابراین چنانچه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به هیات اجرائی شهرستان واصل شود، هیات مذکور موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول هر شکایت در جلسه مشترک با هیات نظارت شهرستان به آن رسیدگی و مراتب را صورتجلسه نمایند.
تبصره 1 - شکایاتی قابل طرح و بررسی می باشد که نام ونام خانوادگی ، نام پدر، آدرس محل کار یا سکونت شاکی که هویت وی را آشکار می نماید، دارا باشند.
تبصره 2 - هیات اجرائی پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی به شکایات ، چنانچه هیچگونه شکایتی از انتخابات دریافت ننموده باشد، مراتب عدم وصول شکایت را نیز صورت جلسه می نماید.
ماده 71 - هیات اجرائی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات ، بالافاصله با توحه به شکایات دریافتی و بررسی کلی چگونگی برگزاری انتخابات ، نظریه خود در مورد چگونگی برگزاری و پیشنهاد تایید یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طی صورت جلسه ای به هیات نظارت شهرستان اعلام نماید.
تبصره 1 - چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آرای شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه شود که ر سرنوشت انتخابات موثر باشد0 هیات اجرائی شهرستان موظف است آرای باطل شده را در نتایج قبلی دخالت داده و نتیجه جدید به دست آمده از آن را در صورت جلسه مذکور منظور نماید.
تبصره 2 - پیشنهد ابطال کل انتخابات یا آرای شعبه یا تعدادی از شعب می باید مستدل و براساس مواد قانون باشد.
ماده 72 - هیات نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول نظریه هیات اجرائی شهرستان در خصوص برگزاری انتخابات ، بشرح زیر اقدام نماید:
به بعد با توجه به دو وضعیت (الف) و (ب) ، اقدامات در دو مسیر جداگانه ولی به صورت موازی و همزمان ادامه خواهد یافت .
ماده 73 - اقدامات مربوط به وضعیت (الف) :
1 - فرماندار موظف است پس از وصول صورت جلسه هیات نظارت شهرستان مبنی بر تایید صحت برگزاری انتخابات ، مراتب را ازطریق انتشار آگهی ، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند و یک نسخه از آگهی منتشر شده را برای هیات نظارت استان ارسال نماید.
2 - هیات نظارت استان موظف است حداکثر ظرف (15) روز ازوصول شکایت معترضان ، براساس ماده (56) و با رعایت ماده (58) قانون نتیجه قطعی ونهائی انتخابیه را به فرماندار مربوط اعلام نماید0 چنانچه در پایان مهلت دریافت شکایات ، هیات نظارت استان شکایتی دریافت نکرد موظف است بلافاصله مراتب و عدم وصول شکایت را هم برای اقدام بعدی به فرماندار اعلام نماید.
3 - فرماندار موظف است نظر قطعی و نهائی هیات نظارت استان در خصوص تایید یا عدم تایید صحت برگزاری انتخابات را از طریق انشار آگهی ، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.
ماده 74 - اقدامات مربوط به وضعیت (ب) :
1 - هیات نظارت استان موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصول صورت جلسه هیات نظارت شهرستان مبنی بر پیشنهاد ابطال کل انتخابات و یا ابطال یک یا جند شعبه موثر در سرنوشت انتخابات ، موضوع را بررسی ونتیجه را صورت جلسه نماید.
چنانچه نتیجه بررسیها حاکی از تایید صحت برگزاری انتخابات با همان نتیجه اعلام شده قبلی باشد، مراتب را بلافاصله از طریق هیات نظارت شهرستان به فرماندار اعلام می نماید0 در غیر این صورت چنانچه نظر بر ابطال و یا تغییر سرنوشت انتخابات باشد، صورت جلسه تنظیمی را به منظور اظهارنظر نهائی به هیات مرکزی نظارت ارسال می دارد.
2 - فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت استان مبنی بر تیاید صحت برگزاری انتخابات مراتب را از طریق انتشار آگهی به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.
3 - هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف پنج روز از وصول نظریه هیات نظارت استان در خصوص ابطال انتخابات و یا تغییر سرنوشت آن ، نظر قطعی ونهائی خود را طی صورت جلسه ای به هیات نظارت استان اعلام می نماید.
4 - هیات نظارت استان موظف است بلافاصله پس از وصول جلسه نظریه هیات مرکزی نظارت ، مراتب را از طریق هیات نظارت شهرستان به فرماندار اعلام نماید.
5 - فرماندار موظف است پس از وصول صورت جلسه نظریه هیات مرکزی نظارت ، نتیجه قطعی ونهائی انتخابات را از طریق انتشار آگهی ، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.
ماده 75 - کلیه اقدامات هیاتهای نظارت شهرستان واستان با رعایت ماده (59) قانون معتبر است .
ماده 76 - فرماندار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه قطعی و نهائی انتخابات حوزه های انتخابیه ، یک نسخه از هر یک از این آگهی ها را به ستاد انتخابات استانداری و یک نسخه را نیز به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید.

فصل هشتم - صدور کارت عضویت اعضاء وامحای اوراق انتخاباتی
ماده 77 - کارت عضویت اعضای شوراها با امضای فرماندار ومهر فرمانداری صادر می شود.
تبصره - کارت عضویت فقط برای اعضای اصلی شورا صادر می شود0
ماد78 - فرماندار موظف است پس از وصول دستور امحای آراء و اوراق انتخابات شوراها از ستاد انتخابات کشور، حتی الامکان با حضور اعضای هیاتهای اجرائی ونظارت ، نسبت به امحای اوراق تعرفه و برگهای رای مصرف شده حوزه انتخابیه در صورتی که کارت عضویت اعضای آن صادر شده باشد به نحو مقتضی اقدام ومراتب راصورتجلسه و نتیجه را به ستاد انتخابات استانداری اعلام نماید.
ماده 79 - دستورالعمل اجرائی وفرمانهای مربوط به این آئین نامه پس از تصویب وزیر کشور قابل اجراء می باشد.
این متن جانشین تصویبنامه شماره 121144/ت 17179ه مورخ 12/10/1375 می شود و از تاریخ تصویب لازم الاجراء است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16721
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/05/05
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :