×

تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبار ردیف 503610 موضوع بند (ل) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور

تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبار ردیف 503610 موضوع بند (ل) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور

تصمیم-نماینده-ویژه-رئیس-جمهور-در-مورد-توزیع-و-ابلاغ-اعتبار-ردیف-503610-موضوع-بند-(ل)-تبصره-(3)-قانون-بودجه-سال-1381-کل-کشور

وکیل


شماره 18957/ت 26798ه 26/4/1381

تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبار ردیف 503610 موضوع بند (ل) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور که براساس اصل یکصدو بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تصویبنامه های شماره 8449/ت 26539ه مورخ 11/3/1381 و شماره 11114/ت 26539ه مورخ 1/4/1381 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است ، بشرح زیر ابلاغ می شود:
1 - مبلغ دویست وهفتاد میلیارد (000/000/000/270) ریال از محل اعتبارات ردیف 503610 قانون بودجه سال 1381کل کشور به صورت وجوه اداره شده به سرجمع اعتبار طرح در دست اجرای وزارت جهاد کشاورزی با عنوان کمکهای فنی و اعتباری به بخش غیر دولتی ، به شماره طبقه بندی 40130201 اضافه می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از طریق انعقادقرارداد عاملیت مورد تایید سازمان یاد شده با بانکها و یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران ودر چارچوب مفاد بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و آئین نامه اجرائی آن ، به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری بخش خصوصی و وتعاونی در زمینه اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در باغات سنتی و کم بازده و اراضی زراعی و باغات دیگر، به استناد حکم مندرج در بند (ل) تبصره (3) قانون مذکور قرار گیرد.
2 - مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال از اعتبارات ردیف 503610 قانون بودجه سال 1381 کل کشور به صورت وجوه اداره شده به سرجمع اعتبار طرح در دست اجرای وزارت راه و ترابری با عنوان کمکهای نفی و اعتباری به شماره طبقه بندی 40930201 اضافه می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان اضافه می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از طریق انعقاد قرارداد عاملیت مورد تایید سازمان یاد شده به بانکهای مورد تاییدبانک مرکزی ایران به صورت تسهیلات در اختیارمتقاضیان برای توسعه ناوگان حمل ونقل جاده ای قرار گیرد.
3 - به ترتیب مبالغ شصت میلیارد (000/000/000/60) ریال ، چهل و پنج میلیارد (000/000/000/45) ریال از اعتبارات ردیف فوق الذکر به صورت وجوه اداره شده به سرجمع اعتبار برنامه اشتغال و خود کفائی خانواده (وجوه اداره شده) ، به شماره 30422، سازمان بهزیستی کشور (ردیف 131500) و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی - سازمان مور جانبازان (ردیف 102200) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی (ردیف 131600) اضافه می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال ، موضوع بند (م) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور برای اشتغال معلولان و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و با واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضربه بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند و توسعه اشتغال جانبازان زیر بیست وپنج درصد (25%) و توسعه اشتغال فرزندان شاهد مصرف نمایند
4 - بملغ سه هزار وهشتصدوسی میلیارد (000/000/000/830/2) ریال از اعتبارات ردیف فوق الذکر به صورت وجوه اداره شده در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مذکور و از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها، موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران و صندوق تعاون کشور صرف اعطای تسهیلات به متقاضایان اجرای طرحهای تولیدی و خدماتی اشتغالزای دستگاههای اجرائی و استانها گردد.
5 - رعایت موارد زیر در ارتباط با نحوه اعطای تسهیلات از محل اعتبارات موضوع این تصمیم نامه توسط دستگاههای یاد شده الزامی است :
الف - طراحی ساز و کارهای مناسب در موافتقنامه مربوط و قراردادهای عاملیت برای حفظ تمامی حقوق دولت در ارتباط با بازپرداخت تسهیلات اعطائی و لحاظ نمودن آنها.
ب - ارائه گزارش عملکرد مالی و عملیات در مقاطع دو ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
6 - تخصیص اعتبارات موضوع این تصمیم نامه متناسب با پیشرفت مراحل فعالیتهای مربوط به اعطای تسیهلات وعملیات اجرائی طرحهای موضوع آن صورت خواهد گرفت .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16721

تاریخ تصویب : 1381/04/26

تاریخ ابلاغ : 1381/05/05

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت راه وترابری - وزارت جهاد كشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی - بنیاد شهید انقلاب اسلامی - سازمان بهزیستی كشور - وزارت تعاون -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.