جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
چون مطابق قانون عدم حضورطرفین مانع ازتحقیق محلی نیست بنابراین دادگاه استان نمی توانددرخواست تحقیق محلی راکه پژوهشخواه نموده بوده (بعلت مدلل نبودن عذراونسبت به عدم حضوربرای تحقیق درمرحله بدوی ) نپذیرد.
حکم شماره 414-24/2/19شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
414
تاریخ تصویب :
1319/02/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :