جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 3782 8/4/39

ماده 19 - آئین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب اردیبهشت ماه 37 بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده 19 - در مواردیکه صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او استفاده از آنرا بدیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن در ایران به ثبت رسیده باشد.
در مواردیکه اجازه استفاده از علامت تجارتی به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد ثبت اجازه نامه مزبور با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا استفاده کننده صورت خواهد گرفت .
وزیر دادگستری - دکترمحمدعلی هدایتینوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :