جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 18792/ت 26340ه 25/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 2956 مورخ 21/1/1381 وزارت کار وامور اجتماعی و استناد بند (ب) ماده (11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 تعرفه بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:
الف - هزینه صدور پروانه کار 000/700 ریال
ب - هزینه تمدید پروانه کار 000/500 رایل
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/19
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :