جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 18469/ت 26778ه 24/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/4/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3974ه/ب مورخ 19/3/1381تصویب نمود:
در تصویبنامه شماره 27458/ت 24792ه مورخ 12/6/1380 عبارت (در چهارچوب ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 -) قبل از عبارت (می توانند) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/19
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :