جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 18829/ت /26484ک 25/4/1381

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ، موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت 16ه مورخ 6/2/1373، با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ، موضوع تصویبنامه های شماره 25338/ت 24794ه مورخ 29/5/1380 وشماره 36832/ت 25449ه مورخ 9/8/1380 و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییرات سود بازرگانی و شرایط ورود کالاهای وارداتی تصویب نمودند:
1 - تصویبنامه شماره 3217/ت 26158ک مورخ 31/1/1381 لغو می گردد0
2 - زیر نویسهای یک ستاره و دو ستاره ذیل دریف تعرفه های 10/8/320 و20/3208 و90/3208 حذف و به تعرفه 08/32 زیر نویس بشرح زیر اضافه می شود:
(سود بازرگانی اقلامی که به تشخیص وزارت صنایع و معادن تولید داخلی ندارند ، 5% ارزش است.)
تبصره - این تصویبنامه از تاریخ 1/6/1380 تا پایان سال 1380 قابل اجرا می باشد.
این تصویبنامه در تاریخ 18/4/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/25
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
موضوع :