جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 16255/ت 26783ک 24/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 16552/1 مورخ 11/4/1381 سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت - مصوب 1369 تصوب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (3) به ذیل ماده (5) آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ، موضوع تصویبنامه شماره 70450/ت 464ه مورخ 23/10/1370اضافه می شود:
تبصره 3 - هیات موضوع این ماده در راستای سیاست اصولی تفویض اختیارات ستاد به واحدهای اجرائی دستگاهها وهمچنین به منظور تسریع در روند امورمی تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را پس از تایید رئیس سازمان تربیت بدنی به ادارات کل تربیت بدنی استانها تفویض نماید0)
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/19
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :