جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 18784/ت 26774ه 25/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/4/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3978ه/ب مورخ 19/3/1381تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، موضوع تصویبنامه شماره 28423/ت 17790ه مورخ 3/7/1379 بشرح زیر اصلاح می گردد:
1 - در ماده (12) عبارت (و تبصره الحاقی آن ، موضوع تصویبنامه شماره 11434/ت 23024ه مورخ 24/3/1379) پس ازعبارت ( اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران) اضافه می گردد.
2 - تبصره ماده (13) حذف می شود0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/19
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :