جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 18404/26696 23/4/1381

نظر به اینکه ماده (12) آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات کشور و تبصره آن ، موضوع تصویبنامه شماره 16426/ت 26696ه مورخ 12/4/1381 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، به اشتباه تحریر شده است ، لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می گردد:
ماده 12 - هزینه های موضوع قسمت اخیرماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات واطلاعات انجام می شود قابل استهلاک وهزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمدمشمول مالیات محسوب می شود0 انواع هزینه های موضوع این ماده ومدت استهلاک آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد می شود و پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
دبیر هیات دولت - عبدا... رمضان زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/23
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :