جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


1226 - 18/3/48

هیات وزیران در جلسه مورخ 17/3/48 بنا به پیشنهاد شماره 708 مورخ 4/3/48 وزارت کشاورزی آئین نامه ماه (26) قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی را بشرح ضمیمه تصویب نمودند.
وزیر مشاور - محمدکشفیان

ماده یک - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی کلیه املاک تملیک شده ببانک کشاورزی ایران را که مشمول مقررات اصلاحات ارضی است طبق مقررات عمومی اصلاحات ارضی خریداری و تقسیم مینماید.
ماده دو - چنانچه مجمع بهای تعیین شده از طرف وزارت اصلاحات ارضی و بهای مستثنیات مذکور در ماده (سوم) قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب 19/10/1347 از مجموع بهای تملیک شده املاک کمتر باشد دولت با تحصیل مجوز قانونی مابه التفاوت را تامین و ببانک پرداخت خواهد کرد.
ماده 3 - چنانچه در نتیجه معاملاتی که بانک کشاورزی ایران قبل از تصوب این آئین نامه با اشخاص نموده است املاک مشمول اصلاحات ارضی به تملکی بانک در آید طبق این آئین نامه اقدام خواهد شد.
ماده چهار - بانک کشاورزی ایران مکلف است که در حدوداعتبارات مربوطه دستور پرداختهائی را که تعهد کرده عینا" در راس مدت پرداخت و بحساب وزارت اصلاحات ارضی وتعاون روستائی منظور دارد مگر دستور پرداختهائی که بنام مالک (فروشنده ملک) صادر شده و تا تاریخ اعلام اشتباه از طرف وزارت اصلاحات ارضی بغیر منتقل نشده باشد که در این صورت پرداخت وجه با انتقال این قبیل دستور پرداختها موکول باعلام رفع اشتباه از طرف وزارت مزبور میباشد.
ماده پنج - در مورد دستور پرداختهائی که در دفاتر بانک ثبت شده چنانچه این دستور پرداختها مفقود شده باشد بانک مکلف است که دلایل لازم را از دارنده دستور پرداخت مطالبه و پس از حصول اطمینان از اینکه وجه دستور پرداخت تادیه نگردیده و بموجب دفاتر بانک بشخص دیگری منتقل نشده است بهزینه ذینفع مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی در صورت وجود روزنامه در محل) آگهی نماید و چنانچه ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی اعتراض نرسد نظر خود را بسازمان اصلاحات ارضی برای صدور المثنی اطلاع دهد.
ماده ششم - زارعینی که در نتیجه اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی صاحب زمین شده اند چنانچه اقساط بدهی خود را بموقع نپردازندطبق ماده (28) قانون اصلاحات ارضی (4) عمل خواهد شد.
ماده هفتم - بانک کشاورزی ایران نسبت به کلیه مبالغی که با توجه بماده پانزدهم قانون اصلاحات ارضی (5) وصول مینماید طبق تعرفه رسمی خود از وزارت اصلاحات ارضی کارمزد دریافت خواهدداشت
ماده هشتم - در مورد املاک و رقباتی که بانک کشاروزی ایران بقائم مقامی از طرف بانک سابق ایران بهره سالیانه آنها راوصول مینماید و تا کنون بمرحله تملیک از طرف بانک در نیامده است طبق این آئین نامه عمل خواهد شد.
ماده نهم - املاکی که در رهن بانک بوده و مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی است باید با اطلاع قبلی بانک از آنها فک رهن بعمل آمده و بلافاصله معادل مطالبات بانک از وجوه نقد و قبوض اقساطی یا دستور پرداخت بدون اینکه در دفترخانه یا اداره ثبت تودیع شود ببانک پرداخت گردد.
ماده دهم - املاکی که در رهن بانک بوده و سند مالکیت آنهاصادر نگردیده چنانچه مشمول مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی باشند با توجه به ماه واحده مصوب سال 1316 معادل طلب بانک از بهاء این قبیل املاک اعم از وجه نقد ودستور پرداخت بلافاصله پس از فک رهن استیفاء و ببانک پرداخت خواهد گردید.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :