جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


24506 - 12/7/48

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/7/48 بنا به پیشنهاد شماره 14189 مورخ 5/7/48 وزارت دارائی آئین نامه اجرائی قانون اسناد خزانه و اوراق قرضه را بشرح ضمیمه تصویب نمودند.
وزیر مشاور - محمود کشفیان

فصل اول - تعاریف
ماده یک - الف - عرضه اسناد خزانه واوراق قرضه عبارت است از ارائه اسناد واوراق قابل انتشار برای فروش .
ب - انتقال اسناد خزانه یا اوراق قرضه عبارت است از واگذاری اسناد خزانه یا اوراق قرضه بدیگری از طرف دارنده پس از مرحله انتشار.
پ - بازپرداخت عبارت است از پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه و اوراق قرضه در مقابل استرداد آنها وسیله عامل درسررسید.
ت - پرداخت بهره عبارت است از پرداخت بهره اسمی اوراق قرضه در مقابل قطع کوپن مربوط یا بهره اسمی اسناد خزانه در مقابل استرداد اصل سند بوسیله عامل در سررسید.
ث - عامل فروش اولیه بانک مرکزی ایران که بنمایندگی وزارت دارائی - اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع وفروش وبازپرداخت مینماید و بهره آنها را میپردازد.
ج - عاملین بانک مرکزی ایران اشخاصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) هستند که از طرف بانک مرکزی ایارن امور مربوط به اسناد خزانه و اوراق قرضه را در حدود قراردادهای مربوط انجام میدهند.

فصل دوم - کلیات
ماده 2 - جلسات هیئت موضوع ماده 12 قانون اسناد خزانه واوراق قرضه (2) که هیئت نظارت نامیده میشود با شرکت کلیه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات هیئت باتفاق آراء معتبر است .
ریاست جلسات به عهده رئیس بانک مرکزی ایران یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران میباشد.
ماده 3 - مسئول امور اوراق بهادار در بانک مرکزی ایران سمت دبیری هیئت نظارت را بعهده خواهد داشت ونامبرده مسئول وعهده دار انجام وظایفی است که بر اساس این آئین نامه از طرف هیئت مذکور بعهده او محول میشود.
ماده 4 - جلسات هیئت نظارت ماهی یکبار تشکیل میشود و در صورت لزوم جلسات فوق العاده بدرخواست هر یک از اعضاء بدعوت رئیس هیئت تشکیل خواهد شد.
فصل سوم - مشخصات اسناد خزانه واوراق قرضه
ماده 5 - کاغذ اسناد خزانه و اوراق قرضه باید دارای رمزها و مشخصات مخصوص باشد رمزها و مشخصات مخصوص اسناد خزانه واوراق قرضه و رنگ واندازه آنها از طرف وزارت دارائی تعیین خواهد شد.
ماد 6 - سفارش کاغذ اسناد خزانه واوراق قرضه بااطلاع بانک مرکزی ایران بعهده وزارت دارائی و نگهداری اسناد خزانه واوراق قرضه چاپ شده بعهده بانک مرکزی ایران میباشد.
ماده 7 - تحویل و تحول و نگاهداری کاغذ وکلیشه های اسناد خزانه و اوراق قرضه و چاپ وامحاء آنها وهمچنین امحاء کوپنهای سررسیده و زوائد کاغذ و نگهداری حساب گردش کاغذ تحت نظر کمیسیونی مرکب از هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار وزارت دارائی و نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد شد.
ماده 8 - کاغذ مورد سفارش باید از کارخانه یا وسیله مطمئنی حمل و در بندر یا تهران مستقیما" و یا بدون واسطه پس از اجرای تشریفات گمرکی زیر نظر نماینده کمیسیون مذکور در ماده 7بسازمان چاپخانه دولتی حمل و در انبار مطمئنی در آن سازمان زیر کلید کمیسیون مورد بحث قرار گرفته ومراتب صورتمجلس شود.
ماده 9 - چاپ اسناد خزانه واوراق قرضه بمقدار موردنیاز بدستور وزارت دارائی تحت نظر کمیسیون مذکور در ماده 7 این آئین نامه در چاپخانه دولتی انجام و بعد از خاتمه چاپ اسناد و اوراق چاپ شده تحویل بانک مرکزی ایارن خواهد شد.
ماده 10 - اوراق قرض بصورت اوراق قرضه یکساله تا دهساله قابل انتشار خواهد بود.
ماده 11 - اسنادخزانه واوراق قرضه دارای شماره ردیف وهمچنین کد مخصوص که مشخص کننده هرسری میباشد، خواهد بود.

فصل چهارم - فروش
ماده 12 - عرضه اسناد خزانه در روزهای شنبه و عرضه اوراق قرضه در روزهای دوشنبه صورت خواهد گرفت ، در صورتی که اسناد خزانه یا اوراق قرضه در روز عرضه آماده و در اختیار عامل نباشد در مقابل دریافت وجه رسیدی طبق نمونه ای که از طرف بانک مرکزی ایارن تهیه میشود تحویل مشتری خواهد شد که بعدا" در قبال آن اصل اسناد خزانه یا اوراق قرضه تحویل میشود، میزان و مشخصات اسناد واوراق در هر عرضه لااقل دو روز قبل از روز عرضه برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.
ماده 13 - عامل باید تاریخ فروش اسناد خزانه یا اوراق قرضه را با حروف و عدد بطور خوانا در محل مخصوص درج و ظهر آنها را با ذکر تاریخ ممهور وامضاء نموده تسلیم خریدار کند.
ماده 14 - نام ومشخصات خریداران اوراق قرضه با نام در موقع فروش توسط عامل در ظهر آنهادرج میگردد.
ماده 15 - عاملین بانک مرکزی ایران موظفند جمع کل فروش و مشخصات اسناد خزانه واوراق قرضه فروخته شده را در پایان روز به بانک مرکزی ایران اطلاع دهند در شهرستانها اطلاع ببانک مرکزی وسیله تلگراف انجام خواهد شد.
ماده 16 - عاملین بانک مرکزی ایران موظفند یک نسخه از فرم تقاضای خرید اوراق قرضه با نام را که توسط خریدار در سه نسخه تکمیل میگردد برای بانک مرکزی ایران ارسال دارند.
تبصره - کلیه امور مربوط به ثبت اوراق قرضه با نام دردفاتر مربوط دربانک مرکزی ایران انجام خواهد شد.
ماده 17 - عاملین بانک مرکزی ایران موظفند وجوه حاصل ازفروش اسناد خزانه اوراق قرضه را در روز فروش به بستانکار حساب بانک مرکزی ایران نزد خود منظور نموده و اعلامیه آن را برای بانک مرکزی ایران ارسال نمایند.
ماده 18 - وجوه حاصل از فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه بلافاصله پس از وصول اعلامیه به بانک مرکزی ایران به بستانکار حساب وزارت دارائی منظور خواهد شد.
بهره اسناد خزانه واوراق قرضه انتشار یافته از تاریخ وصول وجه از خریدار محاسبه میگردد.
ماده 19 - بانک مرکزی ایران مکلف است صورت اسناد خزانه و اوراق قرضه را که در روزهای شنبه ودوشنبه هر هفته بفروش میرساند با شماره ومشخصات مربوط تنظیم ومنتهی تا آخر هفته بعد بوزارت دارائی بفرستد.
ماده 20 - حق عاملیت فروش و بازپرداختاسناد خزانه واوراق قرضه و پرداخت بهره آنها بمیزانی که براساس ماده 29 قانون (3) تعیین میشود از محل وجوه حاصل از فروش اسناد خزانه واوراق قرضه یا از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور منظور میشود ببانک مرکزی ایران پرداخت خواهد شد هرگونه هزینه تبلیغات فروش اسناد خزانه واوراق قرضه طبق طرحهای مصوب هیئت نظارت و هزینه آگهی موضوع ماده 12 این آئین نامه وسیله عامل اولیه از محل حق عاملیت متعلق باو تامین و پرداخت خواهد شد.

فصل پنجم - انتقال ، تعویض ، بازپرداخت اسناد خزانه و اوراق قرضه و پرداخت بهره آنها
ماده 21 - اسناد خزانه واوراق قرضه قابل انتقال است.
ماده 22 - اوراق قرضه بی نام و انساد خزانه بدون هیچگونه تشریفات بین فروشنده و خریدار انجام می شود و دارنده آن مالک شناخته میشود.
ماده 23 - معاملات اوراق قرضه با نام باید با حضور خریدار و فروشنده و یا وکیل رسمی آنها انجام شود، امضای فروشنده باید در محل مخصوص در ظهر برگ قرضه توسط عامل تایید گردد0 عامل موظف است نام ومشخصات مالک جدید و تاریخ انجام معامله را در همان روز به بانک مرکزی ایران اطلاع دهد.
ماده 24 - اصل و بهره اوراق قرضه با نام در سررسید مربوط در وجه مالک پرداخت میگردد.
ماده 25 - بهره اسناد خزانه واوراق قرضه به آخرین مالک پرداخت میشود و هیچگونه ادعائی ازجانب انتقال دهندگان قبلی آن آن برای پرداخت بهره از طرف عامل پذیرفته نخواهد شد.
ماده 26 - در صورتیکه دارندگان اوراق قرضه بخواهند اوراق را با اوراق دیگری با بهای اسمی بیشتر یا کمتر و یا اوراق قرضه با نام را با بی نام و یا بالعکس تعویض نمایند بانک مرکزی ایران میتواند اوراق ارائه شده را با اوراق متعلق بخود ازهمان انتشار (در صورتیکه در اختیار داشته باشد) تعویض نمایند.
ماده 27 - اصل مبلغ اسمی اسناد خزانه واوراق قرض پس از سررسید توسط عامل همه روزه قابل پرداخت میباشد اسناد خزانه و اوراق قرضه بازپرداخت شده باید با مهر مخصوص ابطال و برای امحاء به بانک مرکزی ایران تحویل گردد.
ماده 28 - پرداخت بهره اوراق قرضه هر ششماه یکبار در مقابل قطع کوپن مربوط از اوراق توسط عامل صورت خواهد گرفت ، عاملین بانک مرکزی ایران باید کوپنهای قطع شده را پس از ابطال با مهر مخصوص به ضمیمه صورتی که حاوی کلیه مشخصات اوراق و مبلغ بهره است بالافاصله به بانک مرکزی ایران ارسال دارند.
تبصره - در موقع پرداخت بهره کوپن مربوط نباید از اصل برگ جدا باشد، در صورت جدا بودن فقط پس ازتایید بانک مرکزی ایران بهره مزبور قابل پرداخت میباشد.
ماه 29 - مهر مخصوص ابطال اسناد خزانه واوراق قرضه و کوپن هااز طرف بانک مرکزی ایران تهیه و در اختیار عاملین گذاشته میشود.
ماده 30 - عاملین بانک مرکزی ایارن در موردمعاملات اسنادخزانه و اوراق قرضه در مقابل بانک مرکزی ایران مسئولیت کامل دارند و عاملین باید متعهد شوند که هرگاه بر اثر عمل آنان زیانی ایجاد شود تا روشن شدن موضوع زیان مزبور به بدهکار حساب آنان منظور خواهد شد.

فصل ششم - مقررات متفرقه
ماده 31 - موسسات دولتی و وابسته بدولت موظفند که اسناد خزانه و اوراق قرضه را بعد از سررسید در مقابل بدهی های مالیاتی بپذیرند.
ماده 32 - کلیه شرکتها وموسسات و سازمانهای موضوع ماده 25 قانون (4) موظفند پنجاه درصد وجوه مذکور در ماد مزبور را باسناد خزانه واوراق قرضه تبدیل نمایند.
ماده 33 - شرکتهای بیمه داخلی ونمایندگی موسسات بیمه خارجی موظفند پنجاه درصد سپرده ها و ذخائر خود را به اسناد خزانه و اوراق قرضه تبدیل نمایند.
ماده 34 - اوراق قرضه که در اجرای مواد32و33 این آئین نامه خریداری میوشد نباید از40درصد وجوه و سپرده ها و ذخائر مذکور در مواد مورد بحث کمتر باشد.
ماده 35 - حکم مواد32 و33 این آئین نامه در مورد آن قسمت از وجوه که قبل از تصویب این آیین نامه باسناد خزانه موضوع قانون مصوب بهمن 1343 و اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره 33 قانون بودجه 1346 تبدیل شده است از تاریخ اولین سررسید اسناد واوراق مزبور اجراء خواهد شد.
ماده 36 - هر گونه تغییری در مفاد این آئین نامه به پیشنهاد وزارت دارائی وتصویب هیئت وزیران بعمل خواهد آمد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :