جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


24398 19/7/48

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/7/48 بنا به پیشنهاد شماره 14746 مورخ 4/5/48 وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و با موافقت وزارت دارائی آئین نامه تضمین قبوض اقساطی موضوع ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر را در اجرای ماده 15 آئین نامه اجرائی قانون مذکور بشرح پیوست تصویب نمودند.
وزیر مشاور - محمود کشفیان

ماده 1 - امور صنعتی و عمرانی که دارندگان قبوض اقساطی موضوع ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر میتوانند با تضمین دولت در آنها سرمایه گذاری کنند وهمچنین حداکثر میزان سرمایه گذاری در امور مذکور بوسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد، آبادانی ومسکن ، دارائی ، اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ، کشاروزی و سازمان برنامه تعیین و پس از تصویب هیئت دولت منتهی تا آخر اردیبهشت ماه هر سال ازطرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی آگهی خواهد شد، در این آگهی موعد قبول درخواست اشخاص و محل تسلیم تقاضا و سایر شرایط تعیین میگردد.
تبصره 1 - دارندگان قبوض اقساطی ک بخواهند راسا" در امور صنعتی و عمرانی مورد نظر را برای تشخیص مفید بودن آن بدستگاه اجرائی مسئول دولتی تسلیم و پس از تحصیل موافقت دستگاه مزبور بمفید بودن طرح تقاضای خود را بضمیمه سوابق امر برای تضمین قبوض اقساطی بوزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تسلیم نمایند
تبصره 2 - درخواست تضمین فقط از کسانی پذیرفته میشود که قبوض اقساطی بنام آنها صادر و یا بارث به آنها منتقل شده باشد.
ماده 2 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی پس از رسیدگی بدرخواستهائ رسیده تا پایان آذرماه هر سال جمع مبلغ قبوض قابل تضمین را با تعیین سررسید به دفتر مرکزی طرح و بودجه اعلام مینماید.
دفتر مرکزی طرح و بودجه متناسب با رقم تعیین شده و با توجه بتاریخ سررسید قبوض اعبتر لازم را در لایحه بودجه هر سال پیش بینی خواهد کرد.
ماده 3 - وزارت اصلاحات ارضی وتعاون روستائی به نمایندگی از طرف دولت در ظهر قبوض اقساطی قابل تضمین با قید اینکه وجوه مربوط بقبوض در کدام یک از امور صنعتی و عمرانی باید بمصرف برسد پرداخت بهای اسمی آنها را در سررسید معین در وجه بانکها و موسسات اعتباری که قبول اقساطی مذکور را خریداری یا در قبال پرداخت وام بعنوان وثیقه قبول مینمایند تضمین و امضاءخواهدکرد
تبصره 3 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است قبل از تضمین قبوض از اشخاص مذکور در تبصره ماده یک این آئین نامه تعهد والتزام کافی اخذ نماید که وجوه دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری را منحصرا" در اجرای طرحهای مصوبه به مصرف برسانند.
ماده 4 - بانکها وموسسات اعتباری مذکور در ماده پنج قانون تقسم و فروش املاک مورداجاره بزارعین مستاجر آن قسمت از قبوض تضمین شده را که در سررسید مقرر وصول نشده با ظهرنویسی بوزارت اصلاحات ارضی وتعاون روستائی منتقل و تسلیم خواهند کرد، وزارت دارائی معادل بهای اسمی این قبوض را پس از اعلام کتبی وزارت اصلاحات ارضی وتعاون روستائی از محل اعتبار مصوب ببانکها و موسسات اعتباری مربوط پرداخت خواهد نمود.
تبصره - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی کلیه وجوه مربوط به قبوض تضمین شده را که مستقیما" یا با اجرای ماده 12 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر از زارعین وصول مینماید عینا" بحساب درآمد عمومی کل کشور بخزانه منتقل خواهد کرد.
وزیر مشاور - محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :