جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است نسبت به فروش املاک ضبطی متجاسرین
آذربایجان و کردستان طبق مقررات اقدام نماید و خسارات وارده را به موجب
قانون ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان مصوب خرداد سال 1339
رسیدگی و پس از تصویب هیات وزیران از حاصل فروش املاک فوق بپردازد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود و در جلسه روز یکشنبه
بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :