جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده 1 - خانه های سازمانی به کلیه ساختمانهایی اطلاق می شود که از محل
اعتبارات جاری وزارت جنگ و یا عوائد داخلی و یا هر گونه اعتبارات دیگری
برای سکونت افسران و درجه داران قبلا ساخته و یا در آتیه ساخته خواهد شد
این خانه ها جزئی از ساختمانهای ارتش بوده و متعلق به وزارت جنگ می باشد.
ماده 2 - کلیه افسران و درجه داران و کارمندان غیر نظامی و افزارمندانی
که در پادگانها و ادارات مختلف ارتش خدمت می نمایند می توانند از خانه های
سازمانی موجود پادگان و یا اداره مربوط استفاده نمایند.
ماده 3 - خانه های سازمانی مرکز که در حال حاضر وسیله افسران و
درجه داران واحدها و ادارات مختلف اشغال شده به تدریج که تخلیه می گردد
بایستی به افسران و درجه داران سربازخانه مجاور اختصاص داده شود.
ماده 4 - ترتیب تقدیم و نحوه واگذاری خانه های سازمانی ارتش :
واگذاری منازل از وظائف هیات های مدیره داخلی مربوط بوده و بایستی با
رعایت حق تقدیم و شرایط زیر انجام گیرد.
چنانچه در پادگان منازل به حد کافی موجود نباشد در درجه اول تقدم منازل
موجود بین فرماندهان مسئول تا رده گروهان تقسیم و سپس نسبت به مازاد
منازل به ترتیب تقدم زیر عمل خواهد شد.
الف - به افسران و درجه داران شاغل قسمت و متاهل و با اولاد که خانواده
آنها در محل خدمت باشند.
ب - به افسران و درجه داران شاغل قسمت و متاهل بدون اولاد که خانواده
آنها در محل خدمت باشند.
ج - به افسران و درجه داران شاغل قسمت که متاهل نبوده و دارای عائله
درجه 2 (تحت تکفل ) در محل خدمتی باشند.
د - به افسران شاغل و متاهل که عائله آنها در محل خدمت نباشند.
ه - درجه داران متاهل که خانواده آنها در محل خدمت نباشند بایستی در
ساختمانهای مجردین درجه داری سکونت نمایند.
و - به کارمندان و افزارمندان متاهل که وجود آنها در قسمت در مواقع
غیر خدمت ضرورت کامل دارد.
ز - افسران و درجه داران و کارمندان و افزارمندان مجرد با رعایت تقدم
مطلقا بایستی در ساختمانهای مجردین سکونت نمایند.
ح - ترتیب واگذاری خانه بر حسب تقاضای کتبی ضمن رعایت مفاد بالا بوده
و بنا به درجه تقدیم در خواست بایستی صورت گیرد.
ط - ترتیب واگذاری خانه ها طبق برگ قرارداد اجازه و کارت تعرفه پیوست
بایستی انجام گیرد.
ماده 5 - طرز اداره خانه های سازمانی .
الف - اداره مهندسی ارتش مامور رسیدگی و حل و فصل کلیه امور خانه های
سازمانی ارتش بوده و بایستی در اجرای مفاد آیین نامه مراقبت و نظارت و
اقدام نمایند.
ب - اداره امور جاری خانه ها از وظائف هیات های مدیره داخلی قسمتها و
پادگانها می باشند.
ماده 6 - وظائف اداره مهندسی ارتش (دایره بهره برداری ).
الف - مراقبت در حسن اجرای مفاد آیین نامه خانه های سازمانی ارتش و
صدور دستورالعمل های لازم .
ب - نظارت در جمع آوری مال الاجاره خانه های سازمانی ارتش و سایر
درآمدهای مشابه مربوط به منازل سازمانی .
ج - ثبت وجوه حواله شده وسیله قسمتها و هزینه در دفتر کل و تطبیق آن
با صورت حساب بانکی .
د - کنترل اجاره منازل با فهرست اسامی مستاجرین که وسیله قسمتها
ارسال می گردد.
ه - ثبت درآمد و هزینه هر قسمت به طور تفکیک در دفتر قسمتها.
و - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست های واصله از قسمتها و
ادارات مبنی بر انجام تعمیرات اساسی و سایر نیازمندیهای منازل و حواله
اعتبار مربوط.
ز - حواله اعتبار استحفاظی منازل بر مبنای اعتبار سایر ساختمانهای
ارتش در هر سال به قسمتها در دو نوبت در ابتدای هر شش ماه سال از محل
درآمد خانه ها.
ح - تهیه و تنظیم آمار خانه های سازمانی و نمودارهای مربوط.
ط - ثبت تغییرات مستاجرین در ظهر کارت تعرفه هر بنا.
ی - تطبیق فهرست اسامی مستاجرین با کارتها و اوراق قرارداد اجاره
منازل .
ک - حفظ و نگهداری کارتها و تعرفه و اوراق قرارداد اجاره منازل و
اوراق بانکی و دفاتر حساب و سوابق مربوط.
ل - تهیه و تنظیم ترازنامه درآمد و هزینه سالیانه حساب مخصوص .
م - تهیه طرح خانه سازی از محل مازاد درآمد خانه ها در بهمن ماه هر سال
با تشریک مساعی دوائر دیگر اداره مهندسی ارتش و گزارش جریان امر به ستاد
فرماندهی لجستیکی وزارت جنگ و در صورت تصویب اجرای طرح پیشنهادی از اول
سال آتی .
ماده 7 - اعضا هیات مدیره .
الف - اعضا هیات های مدیره داخلی هر پادگان عبارتند از - معاون فرماندهی
روسای رکن 1 و 4 رییس پست مهندسی - نماینده کنترولر و دارایی واحدها و دو
نفر از ساکنین منازل بنا به انتخاب مستاجرین .
تبصره 1 - در صورت عدم تشکیل پست مهندسی فرمانده واحد مهندسی مقیم
محل یا افسر متصدی ساختمان عضویت کمیسیون را به عهده خواهد داشت و وظائف
پست مهندسی را بایستی انجام دهد.
ب - اعضا هیات مدیره ادارات تشکیل می شود از معاون اداره - رییس آجودانی
افسر متصدی ساختمان - نماینده امور مالی و کنترولر قسمت و دو نفر از
ساکنین منازل بنا به انتخاب مستاجرین .
تبصره 2 - منظور از نماینده امور مالی نماینده یکی از دوائر دارایی
اعتبارات سررشته داری و یا قسمتی است که امور مربوطه به پرداخت حقوق را
عهده دار است .
تبصره 3 - چنانچه بعضی از ادارات و قسمتهای مرکز فاقد افسر متصدی
ساختمان باشند بایستی با بقیه اعضا دیگر تشکیل هیات مدیره را داده و در
اجرای مفاد آیین نامه اقدام و به نحو مقتضی نسبت به انتخاب یک نفر افسر
مناسب به عنوان متصدی ساختمان بین افسران جمعی خود اقدام نمایند.
ماده 8 - وظائف هیات های مدیره . هیات مدیره بایستی حداقل دو مرتبه در
ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به احتیاجات و سایر امور به شرح زیر اقدام
نماید.
الف - تهیه طرح تقسیم و واگذاری منازل بایستی ضمن رعایت کامل ماده 4
آیین نامه عملی گردد.
ب - اقدام نسبت به تنظیم کارت تعرفه و قرارداد وسیله پست مهندسی در
سه نسخه و ارسال یک نسخه آن به اداره مهندسی .
ج - تشکیل بایگانی مناسب و حفظ و نگهداری کلیه سوابق و اقدامات
مربوطه .
د - اقدام و پیش بینی لازم به منظور حفظ و نگهداری منازل و تاسیسات و
محوطه مربوطه .
ه - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش واصله از پست مهندسی نسبت به
نواقصی که ناشی از عدم مراقبت مستاجر به وجود آمده و اجرای کامل شرایط
مندرج در قرارداد اجاره .
و - بررسی و رسیدگی نسبت به برآورد تعمیرات اساسی خانه های سازمانی که
وسیله پست مهندسی تهیه و تنظیم گردیده و ارسال آن به اداره مهندسی ارتش
حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال .
ز - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد دادخواست ها و گزارشات و پیشنهادات
واصله از مستاجرین و حل و فصل نمودن امور مربوط و در صورت لزوم اعلام
مراتب به اداره مهندسی به منظور کسب دستور.
ح - اعلام تغییرات مستاجرین و ارسال قرارداد اجاره جدید به اداره
مهندسی .
ط - اعلام رسیدگی به فهرست اسامی ساکنین منازل که وسیله پست مهندسی
تهیه می گردد.
ی - رسیدگی به فهرست زیر بنای منازل به منظور در خواست اعتبار
استحفاظی .
ک - رسیدگی و کنترل دفاتر پلمپ شده ای که وسیله اداره مهندسی تهیه و
به پستهای مهندسی جهت ثبت و کنترل اجاره ماهیانه منازل ارسال گردیده و
مراقبت در حسن اجرای آن .
ل - رسیدگی به ترازنامه درآمد و هزینه در پایان شش ماه اول و دوم سال
و ارسال آن به اداره مهندسی وسیله پست مهندسی .
م - رسیدگی به حساب مستاجرین از لحاظ پرداخت تمامی اجاره و صحیح و بی
عیب تحویل دادن منزل در موقع نقل و انتقال و سایر موارد و صدور برگ تسویه
حساب وسیله پست مهندسی .
ن - هیات مدیره ناظر حسن انجام تعمیرات استحفاظی و اساسی خانه ها و
محوطه مربوط بوده و بایستی در مصرف وجوه حواله شده از لحاظ کمیت و کیفیت
کار نظارت و فهرست هزینه در هیات مدیره مطرح و پس از گواهی به اداره
مهندسی ارسال نمایند.
س - صدور ابلاغ تخلیه منازل به موقع و در صورت عدم توجه مستاجرین
اقدام به تخلیه منزل وسیله انتظامات و یا دژبان قسمت مربوطه .
ع - جلوگیری از تجاوزات مستاجرین به نحو مقتضی .
ف - اجرای دستورات صادره از اداره مهندسی ارتش .
ماده 9 - وظائف پست مهندسی .
الف - تنظیم کارت تعرفه و قرارداد اجاره برای هر یک از خانه ها در سه
نسخه که کلا به امضا مستاجر و نماینده هیات مدیره رسیده باشد و تسلیم نسخه
یک آن به مستاجر و ارسال نسخه دوم به اداره مهندسی و ضبط نسخه سوم در
پرونده مربوط.
ب - بازدید از منازل و محوطه و گزارش نوع کار و مقادیر برآورد نواقص
مشهود.
ج - تهیه فهرست اسامی مستاجرین و تعیین اجاره ماهیانه در روز بیست و
پنجم هر ماه در سه نسخه و تسلیم آن به دارایی قسمت جهت اخذ اجاره از
مستاجرین و تعقیب موضوع تا وصول و حواله وجوه به حساب مخصوص .
د - تنظیم دفتر پلمپ شده ای که وسیله اداره مهندسی جهت ثبت و کنترل
اجاره منازل ارسال گردیده .
ه - تهیه فهرست زیربنای منازل در دو نسخه و ارسال آن به اداره مهندسی
و - بازدید از کلیه منازل و محوطه مربوطه در دی ماه هر سال و تهیه
برآورد تعمیرات اساسی سالیانه خانه ها.
ز - تشکیل پرونده و ضبط سوابق و نقشه و مشخصات ساختمانی هر یک از
منازل و همچنین ثبت تعمیرات انجام شده در تعرفه های ساختمانی .
ح - تهیه تعرفه ساختمانی برای هر یک از منازل در سه جلد.
ط - ثبت تغییرات مستاجرین در ظهر کارت تعرفه ساختمانی و تجدید
قرارداد اجاره جدید در موقع تغییر مستاجر.
ی - بازدید از خانه ها در موقع نقل و انتقال و تخلیه و تحویل و تعیین
نواقصی که ناشی از عدم مراقبت مستاجر باشد و گزارش چگونگی امر به هیات
مدیره و به اداره مهندسی ارتش و اخذ غرامت برابر جدول قیمت مصالح و
دستمزد سالیانه اداره مهندسی .
ک - در موقع نقل و انتقال و سایر موارد تخلیه پست مهندسی بایستی خانه
را بدون عیب و نقص مانند روز تحویل از مستاجر تحویل گرفته و در صورت وجود
نواقص برابر بند (ی ) مذکور در فوق عمل شود.
ل - مراقبت در حسن اجرای هر یک از مواد مندرجه در برگ قرارداد اجاره .
م - اجرای دستورات صادره از هیات مدیره داخلی و اداره مهندسی ارتش .
ماده 10 - مال الاجاره و عواید حاصله از خانه های سازمانی ارتش .
الف - مال الاجاره ماهانه تمامی یک دستگاه خانه سازمانی درباره
مستاجرین متاهل به ماخذ 10% حقوق درجه استفاده کننده می باشد.
ب - مال الاجاره ماهانه تمامی یک دستگاه خانه سازمانی مستاجرین متاهل
افسران و درجه داران خلبان جت به ماخذ پنج درصد حقوق درجه استفاده کننده
می باشد.
ج - میزان اجاره ماهیانه برای هر اطاق مسکونی در ساختمانهای مجرد به
ماخذ پنج درصد حقوق درجه استفاده کننده می باشد.
د - میزان اجاره ماهیانه برای ه اطاق مسکونی در ساختمانهای مجردین
برای خلبانان جت به ماخذ 5/2 درصد حقوق درجه استفاده کننده می باشد.
ه - میزان مال الاجاره یک دستگاه خانه یا یک اطاق مجردین جهت کارمندان
و افزارمندان به شرح زیر مقرر می گردد.
1 - مهندس با استفاده از نوع خانه افسری ارشد میزان اجاره بها معادل
اجاره دریافتی از سرهنگ .
2 - کمک مهندس با استفاده از نوع خانه افسری جز میزان اجاره بها
معادل اجاره دریافتی از سروان .
3 - استادکار با استفاده از نوع خانه درجه داری میزان اجاره بها معادل
اجاره دریافتی از استوار یکم .
4 - افزارمند با استفاده از نوع خانه درجه داری میزان اجاره بها معادل
اجاره دریافتی از گروهبان سوم .
و - اجاره منازل قدیمی مانند پادگان های خرم آباد - اهواز - خرمشهر -
مشکین شهر - بهبهان - زاهدان - اموردواب ارتش در ورامین - اداره تسلیحات
ارتش دانشکده افسری که قبل از سال 1330 احداث و از نظر تاسیسات و سرویس و
نوع ساختمان با سایر منازل سازمانی مطابقت ندارند به ماخذ 6% حقوق درجه
استفاده کننده می باشد.
ز - دارایی قسمت یا عاملین پرداخت حقوق موظف اند کلیه مال الاجاره ها را
در موقع پرداخت حقوق از حقوق مستاجر کسر و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به
حساب مخصوص واریز و نتیجه را یک جا به اداره مهندسی و پست مهندسی محل و
هیات مدیره اعلام نمایند.
ح - هر گونه عوائد حاصله دیگر از خانه های سازمانی ارتش از جمله اخذ
غرامت و بهای برق و آب و غیر ه بایستی به حساب مذکور در فوق واریز گردد.
تبصره - منظور از حقوق درجه مشروحه در این آیین نامه حقوق درجه بدون
در نظر گرفتن حقوق سنواتی و سایر مزایا می باشد.
ماده 11 - مصرف از وجوه مال الاجاره و سایر عوائد حاصله .
رییس اداره مهندسی ارتش در این مورد ذیحساب وزارت جنگ بوده و مجاز است در
مورد عوائد حاصله از خانه های سازمانی ارتش که در حساب مخصوصی که وسیله
خزانه داری کل تعیین می شود برای انجام امور مربوط ضمن رعایت مقررات مالی و
برابر این آیین نامه به شرح زیر هزینه نمایند:
الف - در مورد هزینه تعمیرات اماکن - ایجاد موسسات مورد احتیاج
وابسته به کوی افسران و درجه داران تهیه لوازم و وسائل اداره امور منازل -
پرداخت دستمزد رفتگر به منظور نظافت و بهداشت و انجام امور مربوط به
محوطه منازل در مناطقی که خارج از محدوده شهرداری است با توجه به مقررات
ساختمانهای ارتش مستقیما از حساب مخصوص مصرف نماید.
ب - در مورد اجرای ساختمانها و تاسیسات نوساز پس از گزارش و تصویب
وزیر جنگ اقدام نماید.
ج - حواله وجه به قسمتها به صورت صدور چک به امضا رییس اداره مهندسی
ارتش از طریق دارایی نیروهای مسلح به واحدهای ذینفع انجام خواهد شد.
د - مصرف اعتبار مورد لزوم جهت نگهداری و انجام تعمیرات و ازدیاد
منازل و اداره امور مربوط از حساب مخصوص و هزینه آن در هر موقع از سال
مجاز بوده و مشمول مقررات سال مالی نمی باشد.
ه - مصرف وجوه حواله شده وسیله اداره مهندسی به قسمتها بایستی طبق
مقررات مالی و آیین نامه مربوط صورت گیرد.
و - دارایی قسمت و هیات مدیره و مستاجرین اجازه مصرف وجوه اجاره بها و
سایر عوائد حاصله را به هر اسم و عنوانی که باشد نخواهند داشت .
ماده 12 - تعمیرات :
الف - تعمیرات اساسی خانه ها پس از تصویب هیات مدیره وسیله پست مهندسی
پیشنهاد و پس از بررسی و تصویب آن در اداره مهندسی برابر مقررات و
آیین نامه های مربوط صورت می گیرد.
ب - تعمیرات استحفاظی خانه ها در مرکز و خارج از مرکز به عهده پست
مهندسی قسمتها و یا متصدی ساختمانهای ادارات بوده و در صورت امکان ضمن
استفاده از عوامل و وسائل فنی قسمت برابر مقررات جاری صورت می گیرد.
ج - تعمیرات و نصب تاسیسات و وسائلی که ناشی از عدم مراقبت مستاجر
خراب گردد به عده مستاجر بوده و اداره مهندسی و هیات مدیره از این بابت
وجهی پرداخت نخواهند نمود.
د - هیات مدیره و مستاجرین بدون اجازه و تصویب قبلی اداره مهندسی حق
هیچگونه دخل و تصرف در ساختمان و تعویض وسایل نصب شده و دیوارکشی و
باغچه بندی متصل به ساختمان و ساختمان اضافی و غیر ه را نخواهند داشت .
ه - هیچ یک از مستاجرین ساکن خانه های سازمانی شخصا به طور مطلق حق
انجام تعمیرات اساسی و استحفاظی را در خانه ها نداشته و چنانچه به میل و
اراده شخصی اقدام به تعمیرات بنمایند هزینه های انجام شده قابل قبول و
پرداخت نمی باشد.
ماده 13 - مصرف برق و آب :
الف - خانه های سازمانی که برق آنها از تاسیسات ارتش تامین می گردد
برای هر خانه تا مصرف پنجاه کیلو وات در هر ماه بهای هر کیلو وات برق
مصرفی یک ریال و از 50 کیلو وات تا 80 کیلو وات مصرف در ماه نسبت به
مازاد بهای هر کیلو وات برق مصرف شده 2 ریال و از 80 کیلو وات برق مصرفی
به بالا نسبت به هر کیلو وات مصرفی اضافی 4 ریال بهای برق بایستی دریافت و
به درآمد خانه های سازمانی منظور گردد.
ب - خانه های سازمانی که آب آنها از تاسیسات نظامی تامین می گردد تا
مصرف 30 متر مکعب در ماه برای هر منزل هر متر مکعب یک ریال و از 30 متر
مکعب تا 50 متر مکعب نسبت به مازاد هر متر مکعب دو ریال و از 50 متر مکعب
تا 80 متر مکعب نسبت به مازاد هر متر مکعب 4 ریال و از 80 متر مکعب به
بالا نسبت به مازاد هر متر مکعب 7 ریال آب بها بایستی دریافت و جزو درآمد
خانه های سازمانی محسوب گردد.
ج - در صورتی که آب و برق و تلفن خانه های سازمانی از تاسیسات غیر
نظامی محل تامین گردد پرداخت بهای آب و برق مصرفی و هزینه تلفن به عهده
مستاجر بوده و شامل مقررات جاری محل می باشد.
تبصره - در محلهایی که برق و آب از منابع انرژی غیر نظامی تامین
می گردد پرداخت هزینه مصرفی آب و برق اماکن عمومی و محوطه در صورتی که
محوطه کوی جز شهرداری نباشد از محل درآمد کل اجاره بهای ماهیانه منازل پس
از کسب اجازه از وزارت جنگ تامین خواهد شد.
ماده 14 - تخلیه :
در صورت انتقال و یا بازنشستگی و یا فوت بایستی منزل مسکونی از طرف
استفاده کننده به شرح زیر تخلیه و تحویل گردد.
1 - افسران و درجه داران منتقل پس از دریافت دستور انتقال و در زمان
صدور گواهی حقوق موظف اند منزل مسکونی را برابر مفاد این آیین نامه تخلیه و
تحویل نمایند.
پست مهندسی و دارایی واحد مربوط موظف اند مراتب تحویل منزل مورد اجاره را
در برگ گواهی حقوقی ثبت و درج نمایند و قبل از تحویل منزل نبایستی گواهی
حقوق از طرف دارایی واحد صادر گردد.
2 - به افسران و درجه دارانی که به افتخار بازنشستگی نائل می گردند
حداکثر 2 ماه مهلت داده می شود که منزل مسکونی اشغالی را تخلیه و تحویل
نمایند.
3 - به ورثه افسران و درجه داران و همردیف آنها که فوت شده اند حداکثر
مدت سه ماه برای تخلیه و تحویل خانه مربوط مهلت داده می شود.
در دو مورد فوق الذکر (بازنشسته و متوفی ) پست مهندسی و دارایی مربوط
موظف اند که پس از صدور گواهی حقوقی بلافاصله جریان امر را به اداره بیمه و
بازنشستگی و بانک سپه و در صورت لزوم به شعبه بانک نامبرده اعلام و تقاضا
شود که از حقوق استحقاقی مستاجر بازنشسته یا ورثه متوفی اجاره ماهیانه
مورد اشغال را تا خاتمه مهلت مقرره در صورت استفاده به میزان مبلغی که
پرداخت می گردیده کسر و به حساب مخصوص واریز نمایند.
4 - چنانچه در پایان مهلت مقرره منزل مورد اجاره تخلیه و تحویل نگردد
پست مهندسی و دارایی محل مجاز خواهد بود که اجاره بهای ماهیانه منزل
اشغالی را به ماخذ (3)/(2) کلیه حقوق مقرری در هر ماه محاسبه و برای کسر
از حقوق افسران و درجه داران بازنشسته و یا ورثه متوفی به بانک سپه و شعب
مربوط ارسال و بانک مذکور برابر در خواست واصله اقدام و اجاره مذکور را
از حقوق مقرره نامبردگان کسر و به حساب مخصوص واریز خواهد نمود.
ماده 15 - در موقع نقل و انتقال واحدها بایستی خانه های سازمانی را
برابر مقررات جاری ارتش طبق تعرفه و سوابق مربوط تحویل قسمت جانشین داده
و بیلان کلی اجاره منازل را تا آخرین روز تهیه و کلیه موجودی را به حساب
مخصوص خانه ها واریز نمایند. در صورتی که نواقصی ناشی از عدم توجه مستاجر
باشد برابر مفاد قرارداد اجاره او را موظف به رفع نقیصه نمایند پست
مهندسی و فرماندهان مسئول حسن اجرای آن می باشند سوابق و مدارک ها در صورت
امکان با تنظیم صورت جلسه بین هیات مدیره قدیم و جدید تحویل و تحول شده و
در غیر این صورت هیات مدیره قدیم تحویل پست مهندسی که ثابت در محل می باشد
خواهد شد.
ماده 16 - تخلیه خانه و دریافت اجاره ماهیانه خانه های سازمانی که به
منزله جزئی از پادگانهای نظامی می باشند شامل این آیین نامه و مقررات و
قوانین ارتش بوده و مشمول قانون تعدیل مال الاجاره و مقررات مربوط به اجاره
اماکن عمومی و خصوصی و تشریفات ثبتی و اجرا نخواهد بود.
ماده 17 - اماکن مذکور جز و اموال ارتش محسوب و شامل مقررات مربوط به
حفظ و نگهداری اموال دولتی است .
-------------------------------
شماره .......
تاریخ .......
برگ قرارداد اجاره خانه سازمانی شماره ..... پادگان .....
1 - اجاره دهنده : اسم ..... شهرت ..... شماره شناسنامه .....
صادره از بخش .... قسمت .... درجه ..... (به نمایندگی وزارت جنگ )
2 - اجاره کننده : اسم ..... اسم پدر ...... شهرت ...... درجه ...... شماره
شناسنامه ...... صادره از بخش ..... قسمت .....
3 - مدت اجاره از تاریخ .... تا پایان مدت انجام وظیفه در پادگان .
4 - مورد اجاره تمامی یک باب (اطاق )/(خانه ) سازمانی پلاک شماره ..... واقع
در پادگان .
5 - میزان مال الاجاره ماهیانه به ماخذ ..... درصد حقوق درجه استفاده کننده
به مبلغ ..... ریال در اول هر ماه به بانک ..... حواله شود.
شروط:
1 - استفاده کننده حق انتقال مورد اجاره را جزئا و کلا به غیر ندارد.
2 - استفاده کننده حق دخل و تصرف در محل سکونت فوق را ندارد.
3 - باغچه بندی و گل کاری برف روبی و نظافت و نظایر آن کلا به عهده مستاجر
می باشد.
4 - تعمیرات جزئی و آنچه از وسائل بهداشتی از قبیل روشویی - مستراح - دوش
- آبگرم کن - ظرف شویی - شیشه - یراق و نظایر آن که در اثر عدم مراقبت
مستاجر خراب گردد تعویض و یا تعمیر آن به عهده مستاجر خواهد بود.
5 - آب بها و بهای برق مصرفی و آبونمان تلفن به عهده مستاجر می باشد.
6 - مستاجر بایستی در پایان مدت اجاره یا انتقال از محل خانه مورد اجاره
را به ترتیب روز اول با اعلام کتبی از یک ماه قبل طبق کارت تعرفه ساختمانی
که در سه نسخه تنظیم شده تحویل پست مهندسی یا مسئول امور خانه های سازمانی
نماید و در صورت انتقال در گواهی حقوق افسر یا درجه دار مراتب درج گردد.
7 - مستاجر راسا و مستقیما حق انجام تعمیرات و ادعای هیچگونه وجهی به نام
هزینه تعمیرات در منزل مورد اجاره را ندارد در این قبیل موارد باید مراتب
به هیات مدیره گزارش و تعمیرات تحت نظر پست مهندسی انجام گیرد.
8 - مستاجر امضاکننده این ورقه اعلام و اعتراف نمود که از کلیه موارد
آیین نامه مصوبه خانه های سازمانی ارتش در موقع امضا اطلاع کامل حاصل نموده
و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن می باشد.
پست مهندسی مستاجر
---------------------------------------

در تاریخ ....... ساختمانی شماره ....... با مشخصات مندرجه بالا توسط ...
..... شهرت ..... قسمت ...... درجه ...... نماینده هیات مدیره داخلی
پادگان تحویل اسم ..... شهرت ...... درجه ...... قسمت ....... گردید
تحویل دهنده .............. تحویل گیرنده ........
-------------------------------------------------
آیین نامه فوق مشتمل بر هفده ماده و چهار تبصره و سه ضمیمه که در تاریخ
روز دوشنبه 11 آبان ماه 1343 به تصویب کمیسیون شماره 4 دارایی مجلس سنا و
در جلسه روز سه شنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب
کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده به موجب ماده واحده قانون
مصرف درآمد خانه های سازمانی و پادگانهای ارتش شاهنشاهی مصوب 16/4/1343
قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :