جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


ماده واحده - بودجه سال 1341 کل کشور (وزارتخانه ها - بنگاهها - شرکتها
- موسسات دولتی ) را اعم از عمومی و اختصاصی که از حیث درآمد بالغ بر
86326243863 ریال و از لحاظ هزینه بالغ بر 90440043863 ریال است در پنج
قسمت به شرح زیر تصویب و اجازه داده می شود:
تبصره 1 - وزارت دارایی درآمدهای پیش بینی شده برای سال 41 منظور در
قسمت اول را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جز
و هزینه های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها و شرکتهای
دولتی و سایر مصارف منظور در قسمت دوم را در حدود درآمدهای وصولی مذکور
در قسمت اول با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره های منظور در این قانون
پرداخت نماید.
تبصره 2 - بودجه بنگاهها و شرکتها و سازمانهای دولتی طبق مقررات و
قوانین مربوط به هر کدام قابل اجرا می باشد و همچنین آنچه وزارتخانه ها و
ادارات کل از محل درآمدهای اختصاصی استفاده می نمایند طبق مقررات و قوانین
مربوط و تحت نظارت کلی وزارت دارایی و بر اساس بودجه تفصیلی که با موافقت
وزارت دارایی به تصویب هیات دولت خواهد رسید قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3 - بودجه تفصیلی اعتبارات عمومی سال 1341 وزارتخانه ها و ادارات و کلیه سازمانهای دولتی به شرح مندرج در قسمت دوم در حدود رقم اعتبار مربوط منظور در بودجه کل کشور پس از تصویب وزارت دارایی قابل اجرا خواهد بود کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به استثنای شرکت ملی نفت و راه آهن دولتی ایران که بودجه آنها جداگانه به تصویب می رسد مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ بودجه کل بودجه تفصیلی خود را برای رسیدگی و تصویب وزارت دارایی تسلیم نمایند.
مادام که بودجه های تفصیلی به گواهی وزارت دارایی نرسیده هزینه ها بر اساس اعتبارات مصوب سال 1340 به شرط این که از حدود اعتباری که برای وزارتخانه ها و ادارات ضمن بودجه سال 1341 کل کشور منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت خواهد بود بودجه تفصیلی اعتبارات اختصاصی سازمانهای تابعه وزارت دارایی با تصویب وزارت دارایی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 4 - تغییر اعتبار مواد بودجه های تفصیلی که به تصویب وزارت
دارایی رسیده به استثنای اعتبار ماده یک از محل اعتبار اضافی هر ماده تا
ده درصد اصل اعتبار همان ماده و فقط برای یک بار با موافقت وزارت دارایی
مجاز می باشد تغییرات بیش از ده درصد اعتبار مواد از جمله ماده یک که با
تحصیل مجوز قانونی باید انجام بگیرد به هر صورت بیش از یک بار در سال
عملی نخواهد بود.
تبصره 5 - تنخواه گردان خزانه داری کل در سال 1341 سه هزار و پانصد
میلیون ریال تعیین می شود.
تبصره 6 - ماده اول قانون اصلاح ماده 8 قانون برنامه هفت ساله دوم
مصوب 27 اسفند 1336 به شرح زیر اصلاح می گردد:
در سال 1341 از مجموع عواید نفت که به خزانه داری کل پرداخت می شود سهم
سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد با رعایت ردیف 8 قسمت اول بودجه سال 1341
کل کشور بقیه سهم وزارت دارایی خواهد بود. استفاده شرکت ملی نفت از درآمد
مزبور به میزانی است که در بودجه هزینه کل برای شرکت مذکور پیش بینی شده
است .
تبصره 7 - از نظر حفظ موازنه بودجه و احتراز از هزینه جدید در سال
1341 هر گونه تبدیل پایه یا تبدیل عنوان استخدامی کارمندان وزارتخانه ها و
ادارات و شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت از لحاظ تامین اعتبار موکول
به موافقت قبلی وزارت دارایی خواهد بود.
تبصره 8 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود به منظور تسریع در امر
خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای در حدود اعتبارات مربوطه منظور
در بودجه مصوب سال 1341 دستگاههای مزبور از بانک مرکزی وام دریافت نموده
و در آخر سال مالی 1341 نسبت به واریز آن اصلا و فرعا اقدام نماید.
تبصره 9 - وزارت دارایی مجاز است از محل اعتبار هزینه پیش بینی نشده
حقوق و عوارض گمرکی و مالیات متعلقه به کارشناسانی را که بر طبق
موافقتنامه های موجود بین دولت شاهنشاهی و سایر کشورها یا سازمانهای
بین المللی به ایران می آیند بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با تصویب
هیات وزیران تادیه نماید.
تبصره 10 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود که کلیه بدهی
وزارتخانه ها و ادارات دولتی به وزارتخانه های بازرگانی و پست و تلگراف و
تلفن از بابت حقوق و عوارض و سود بازرگانی کالاهای ترخیص شده از گمرک (به
استثنای حق باربری و انبارداری ) و هزینه مرسولات و مخابرات تا آخر سال
1340 را جمعا خرجا واریز نماید وزارت خانه ها و ادارات و سایر موسسات
دولتی از اول سال 1341 موظف اند از محل اعتبارات مواد 5 و 15 بودجه های
تفصیلی خود هزینه های مربوط را پرداخت نمایند و برای تامین این منظور
خزانه داری کل مجاز است هزینه های مزبور را از اول سال 1341 از محل
اعتبارات مواد مذکور بودجه هر دستگاه راسا پرداخت نماید.
تبصره 11 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ 40/491026477 ریال
زیان عملکرد غله و نان از سالهای 1328 تا تاریخ اول مراد 1336 را با
گواهی اداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها طبق بیلان های مصوب به هزینه قطعی
منظور دارد.
تبصره 12 - وزارت دارایی مجاز است به منظور بسته شدن محاسبه سال 1320
از محل اعتبار نقصان و تفریط منظور در بودجه کل کشور بهای اوراق بهادار و
وجوه نقد موجودی صندوق ادارات را که در وقایع شهریور 1320 از بین رفته
است تامین و به پای موجودی محاسبه همان سال منظور دارد.
تبصره 13 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود بهای بن های موجودی در
نزد کارمندان دولت را که ضرب الاجل مقرر به موقع خود تبدیل به کالا نشده و
از درجه اعتبار ساقط گردیده است از محل اعتبار کمک تعاونی منظور در بودجه
سال 1341 کل کشور نقدا پرداخت نماید و مطالبات دارندگان این قبیل بن ها
فقط تا آخر اسفند ماه 1341 قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 14 - اجازه داده می شود بدهی های قطعی سازمان منحله تدارکات بابت
بهای کالا و غیره از محل فروش کالای باقیمانده در تهران و شهرستانها و
مطالباتی که در سال 1341 وصول خواهد شد در هر مورد با تصویب وزارت دارایی
پرداخت و مازاد درآمدهای مذکور به حساب خزانه داری کل منتقل شود.
تبصره 15 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ 65/4176657 ریال
بقیه وام مبلغ 80/17267145 ریال سود متعلقه جمعا به مبلغ 45/21443803
ریال مطالبات بانک کشاورزی ایران را از وزارت کشاورزی بابت وام دریافتی
در سال های 21 و 22 به منظور تهیه و توزیع بذر بهاره بین کشاورزان کشور از
یک طرف به عنوان دریافتی از بانک نامبرده به حساب سود ویژه منظور و از
طرف دیگر به عنوان پرداختی به بانک کشاورزی ایران بابت تصفیه بدهی دولت
موضوع خرید و توزیع بذر بین کشاورزان کشور که در سال های 21 و 22 دچار
کمبود بذر شده بودند محسوب دارد.
تبصره 16 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود آن قسمت از تعهدات
ساختمانی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی را که مقاطعه کاران مربوطه با
رعایت مقررات و بر اساس قراردادهای منعقده انجام داده اند و پرداخت
مطالبات آنان به علت عدم اعتبار معوق مانده از محل اعتبار ساختمانی منظور
در بودجه سال 1341 کل کشور پرداخت نماید تعهدات ساختمانی مربوط به
اعتبارات اختصاصی با رعایت مراتب بالا از محل اعتبار اختصاصی مربوطه قابل
پرداخت خواهد بود.
تبصره 17 - وزارت دارایی مکلف است ضمن رسیدگی و تصویب بودجه های
تفصیلی سال 1341 ترتیب واریز وامهای دریافتی دستگاههای دولتی از محل
تنخواه گردان خزانه داری کل را از محل بودجه وزارتخانه یا موسسه استفاده
نماید.
تبصره 18 - به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود لوله و شیر و متعلقات
و سایر لوازم و مصالح ساختمانی (غیر از آنچه نظیرش در ایران تهیه می شود
به تشخیص وزارت صنایع ) و ماشین آلات لوله کشی و تهیه لوله و سدسازی و همچنین
مواد شیمیایی و یدکی ماشین آلات مورد نیاز سازمان آب تهران را از پرداخت
کلیه حقوق و عوارض گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره 19 - وزارت بازرگانی مجاز است لکوموتیو و واگنهای باری و مسافربری و لوازم فنی راه آهن و وسائل راهداری و راه سازی و تجهیزات فنی ادارات هواشناسی و هواپیمایی را که توسط وزارت راه یا بنگاه راه آهن از خارج خریداری و در سال 1341 وارد می شود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره 20 - به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود دستگاههای فرستنده
بی سیم و لوازم فنی مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و لوازم فنی اداره کل
انتشارات و رادیو را که در سال 1341 از گمرک ترخیص می شود از پرداخت حقوق
و عوارض گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره 21 - وزارت فرهنگ مکلف است وجوهی را که از محل اعتبار کمک
تعاونی کارمندان موضوع ردیف 128 قانون بودجه سال 1340 کل کشور برای ترمیم
حقوق فرهنگیان در سال 1341 دریافت نموده است از محل اعتبارات کارگزینی
بودجه سال 1341 خود واریز نماید.
تبصره 22 - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است آن عده از دانشجویان
دوره های مختلف آموزشگاه اختصاصی خود را که تا آخر سال فارغ التحصیل می شوند
استخدام نماید.
تبصره 23 - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است نسبت به استخدام
شانزده نفر ژاندارم و پاسبان جهت حفاظت و نگهبانی ایستگاه های بی سیم و پخش
صدا طبق مقررات مربوطه اقدام نماید.
تبصره 24 - به وزارت صنایع و معادن اجازه داده می شود تا میزان مبلغ
یک میلیون ریال برای پرداخت حق الزحمه پنج نفر کارشناس واجد شرایط دفتر
اقتصادی که حتی الامکان از بین کارشناسان شورای عالی اقتصاد انتخاب خواهند
گردید از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نماید
تبصره 25 - وزارت صنایع و معادن مجاز است تا حدود مبلغ دو میلیون
ریال هزینه های مربوط به کمیسیون ملی انرژی اتمی را از محل درآمد اختصاصی
خود پرداخت نماید.
تبصره 26 - به وزارتین دارایی و کشاورزی اجازه داده می شود باقیمانده
اراضی زائد ضرابخانه را که با توجه به مفاد قانون مصوب 22 اسفند 36
مقدمات تقسیم آن بین کارمندان و کارگران واجد شرایط اداره ضرابخانه و
کارمندان وزارت دارایی فراهم شده واگذار و قباله فروش تنظیم و مبادله
نماید.
تبصره 27 - در صورتی که درآمدهای اختصاصی ثبت کل بیش از میزان
پیش بینی شده در این بودجه وصول گردد هزینه های مربوطه تا میزان درآمد
وصولی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 28 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود اسناد هزینه پرداختی
سنوات 1339 و 1340 وزارت جنگ را بدون رعایت مواد اعتبارات بودجه تفصیلی
در حدود جمع اعتبارات مصوب بودجه سنوات مذکور که در اختیار وزارت جنگ
گذاشته شده است به هزینه قطعی منظور دارد.
تبصره 29 - اجازه داده می شود مبلغ سی میلیون و یکصد و پنجاه و سه
هزار و سیصد و هفتاد ریال و پنجاه دینار مذکور در ردیف 117 مکرر بابت
هزینه های اداری کمکهای جنسی موسسه کاره و همچنین هزینه تحویل و حمل و
توزیع کمکهای مزبور از محل درآمد عمومی سال 1341 پرداخت و به هزینه قطعی
منظور گردد.
وزارت دارایی مجاز است تا حدود هم ارز ریالی 11717325 ریال از مبلغ مذکور
را بابت هزینه های اداری و کمکهای جنسی موسسه کاره به دلار در وجه موسسه
مزبور و بقیه را بابت
هزینه تحویل و حمل و توزیع به شیر و خورشید سرخ ایران پرداخت نماید.
تبصره 30 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود ریز دیون بلا محل
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مندرج در قسمت دوم بودجه سال 41 را رسیدگی و
به دستگاههای مربوطه برای پرداخت ابلاغ نماید.
تبصره 31 - به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می شود از محل موجودی
حساب صدی سه بیمه افسران و افراد موضوع قانون بیمه افراد کادر ثابت مصوب
آبان 1335 و آیین نامه آن مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال برای تامین کمبود
اعتبار پرداختهای مشروحه زیر:
1 - برای رد ده درصد کسور بازنشستگی موضوع ماده 81 قانون نیروهای
مسلح شاهنشاهی .
120000000 ریال
2 - بابت پرداخت تفاوت حقوق بازنشستگی موضوع ماده 109 قانون نیروهای
مسلح شاهنشاهی . 10000000 ریال
3 - بابت سه درصد بیمه سهم ژاندارمری کل 30000000
ریال
وام دریافت و عینا در اختیار بانک سپه بگذارد و وام مزبور بدهی دولت
محسوب و اعتبار لازم برای استرداد آن در بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد.
تبصره 32 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود که به منظور احتساب و
واریز اسناد حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای
ساختمان سد دز و آب و برق شهرستانها مربوط به سالهای 1339 و 1340 - از
باقیمانده اعتبار مصوب ضمن ردیف های 151 و 152 فصل دوم بودجه سال 1340 تا
پایان دوره مالی 1341 استفاده و اسناد مزبور در محاسبه سال 1341 جمع و
خرج گردد.
تبصره 33 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود که از محل اعتبار ردیف
112 قسمت دوم بودجه سال 1341 کل کشور تا مبلغ بیست و پنج میلیون ریال
برای تامین هزینه مراجعه به آرا عمومی به اختیار وزارت کشور بگذارد.
تبصره 34 - وزارت بهداری مجاز است از محل اعتبار ردیف 68 بودجه سال
1341 کل کشور مربوط به حق الکشف کاشفین و پاداش مامورین معادل حداکثر ده
درصد میزان حق الکشفی که بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش
مصوب خرداد 1338 به اشخاص تعلق می گیرد در وجه کاشفین پرداخت و اسناد آن
را به حساب قطعی منظور نماید.
از کلیه حق الکشف های متعلقه به جرائم وصولی ده درصد کسر و به حساب درآمد
عمومی کشور پرداخت گردد. طرز پرداخت حق الکشف به موجب آیین نامه ای است که
تحت نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های دارایی - بهداری - کشور
- ژاندارمری کل کشور - شهربانی کل کشور و اداره نظارت بر مواد مخدره
تنظیم و به تصویب وزارت بهداری برسد.
تبصره 35 - اداره هنرهای زیبای کشور مجاز است به منظور تکمیل و تزیین
تالار موزه آبادان پنجاه و دو عدد ویترین که حداکثر بهای آنها از هشتصد و
شصت هزار ریال تجاوز ننماید بدون رعایت تشریفات مناقصه و با رعایت صرفه و
صلاح دولت خریداری نموده یک سوم بهای آن را از کل اعتبارات بودجه مصوب سال
جاری و بقیه را از محل اعتبار بودجه سال آینده در حدود بودجه مصوب مورد
عمل خود از محل اعتبار مربوطه پرداخت کند.
تبصره 36 - مبلغ پانصد و پنجاه هزار ریال مانده اعتبارات ردیف 24
قانون بودجه سال 1338 مربوط به هزینه های کمیسیونهای سرحدی در سال جاری
نیز قابل تعهد و مصرف می باشد.
تبصره 37 - وزارت کشور مجاز است از محل صرفه جوییهای ماده یک بودجه
سال 1341 خود تا حدود سه میلیون ریال برای پرداخت پاداش آخر سال 41
کارکنان خود استفاده و اسناد آن را به حساب هزینه همان ماده منظور نماید.
تبصره 38 - به موسسه انحصار دخانیات ایران اجازه داده می شود از محل
یکصد میلیون ریال اعتبار ردیف 78 مکرر منظور در بودجه سال جاری کل کشور
که برای خرید سمپاش و سم و تامین سایر وسائل و هزینه های لازم برای مبارزه
با بیماری پرونسپرا تخصیص داده شده است آن قسمت از وسایل مورد احتیاج را
که جنبه فوریت و ضرورت دارد با رعایت صرفه و صلاح دولت و بدون تشریفات
مناقصه و آیین نامه معاملات دولتی خریداری و سم و سمپاش و وسایل خریداری
شده را به کشاورزان واگذار نموده و پس از تعیین قیمت آنها به ترتیبی که
صلاح و مقتضی بداند نسبت به وصول تمام یا قسمتی از بها اقدام کند.
تبصره 39 - وزارت بهداری مجاز است از محل اعتبار ردیف 68 بودجه سال
41 مربوط به حق الکشف کاشفین و پاداش مامورین مبلغ سه میلیون و پانصد هزار
ریال آن را به مصرف هزینه های مربوط به امحا کشت خشخاش برساند.
تبصره 40 - اجازه داده می شود که مبلغ پانزده میلیون ریال از اعتبار
ردیف 157 بودجه سال 1341 کل کشور کسر و عینا به اعتبار ردیف 88 بودجه
اداره کل باربری اضافه شود.
تبصره 41 - اجازه داده می شود اعتبارات سال 41 طرحهای حساب عملیات
مخصوص پس از تامین اعتبار در بودجه وزارت خانه ها و ادارات مربوط و یا
اعتبارات عمرانی سازمان برنامه کمافی السابق به حساب مربوطه در خزانه داری
کل منتقل و کماکان بر طبق مقررات آیین نامه حساب عملیات مخصوص که به تصویب
کمیسیون مشترک ایران و آمریکا و کمیسیون هماهنگی طرح های مشترک رسیده و بر
اساس بودجه های حساب عملیات مخصوص که به تصویب وزارتخانه ها و ادارات و
کمیسیونهای نامبرده می رسد مصرف شود.
تبصره 42 - اجازه داده می شود که مفاد تبصره 6 قانون بودجه سال 1339
موضوع ساختمان نیاوران (صاحبقرانیه ) تا پایان سال 1341 به قوت خود باقی
باشد.
تبصره 43 - وزارت دارایی مجاز است مبلغ 50/31916679 ریال از محل
باقیمانده یک میلیون دلار اعتبار موجود در بند 4 قانون پذیره نفت و وجوه
برگشتی از اعتبار فوق را که مورد مصرف نداشته و در حساب 3 خزانه موجود
است (پس از تامین پرداخت بیست میلیون ریال اختصاصی به خوزستان و
بلوچستان ) به شیر و خورشید سرخ ایران پرداخت نماید.
تبصره 44 - وزارت دارایی مجاز است از محل درآمد عمومی سال جاری کل کشور مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت قسمتی از بهای خرید یک فروند هواپیمای جت استار پرداخت نماید.
تبصره 45 - وزارت جنگ مجاز است حق مقام روسای ستاد نیروهای سه گاه را
از اول فروردین ماه سال 1341 از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه مورد
عمل خود پرداخت نماید.
تبصره 46 - وزارت کشاورزی مجاز است هم ارز پنج هزار لیره انگلیسی
بابت سهمیه مرکز تعلیماتی ماشین های کشاورزی و حفاظت خاک وابسته به سازمان
پیمان مرکزی در کرج را از اعتبار بودجه سال جاری اداره کل مهندسی زراعی
که برای این منظور اختصاص خواهد داد پرداخت نماید.
تبصره هایی که اجرای آن تا موقعی که لغو نگردیده به قوت خود باقی است .
تبصره 47 - وزارت دارایی مجاز است از محل اعتبار صدی دو ماده 39
قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه 1335 هزینه توقیف اموال و
اقدامات اجرایی وصول بدهی قطعی شده مودیان مالیاتی را نیز تادیه نماید.
تبصره 48 - چنانچه کارفرمایان و متصدیان و یا مسئولین وصول وجوه
مربوط به صدی سه فرهنگ و بهداشت موضوع تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 را
کسر ننمایند و یا در تادیه آن به خزانه دولت بیش از دو ماه تاخیر کنند به
پرداخت جریمه معادل دو برابر مبلغی که در پرداخت آن به خزانه تاخیر شده
بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر درآمد ملزم خواهند شد.
تبصره 49 - املاک و مستغلاتی که قبل از تصویب تبصره 7 قانون متمم بودجه
سال 1337 به ملکیت دولت درآمده تابع مقررات و شرایط مقرر در تبصره مذکور
می باشد.
تبصره 50 - به وزارتخانه ها و ادارات و دستگاهها و سازمان های دولتی
اجازه داده می شود وجوهی را که از اعتبارات دولتی برای عمران و آبادی
شهرستانها در گذشته اختصاص داده شده یا در آینده داده می شود تا به کمک
اعتبارات سازمان برنامه یا دستگاههای مشابه به مصرف برسد پس از انتقال
وجه به حسابی که از طرف سازمان یا دستگاه مربوطه تعیین می شود در مقابل
اخذ رسید به حساب قطعی منظور دارند.
ضمنا ذیحساب مربوطه موظف است صورت مجلس خاتمه کاری را که کمک برای انجام
آن داده شده به موقع خود برای تکمیل سند مربوطه به اداره کل رسیدگی و
تمرکز حسابها ارسال دارد.
تبصره 51 - با توجه به قانون قرارداد فروش نفت و گاز مصوب ششم آبان
1333 و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت 39 اجازه داده
می شود کالایی که شرکت ملی نفت ایران صرفا و منحصرا برای عملیات شرکت ضروری
و به تشخیص وزارت اقتصاد مشابه و نظیر آن در داخله کشور ساخته نمی شود از
خارج از کشور وارد نموده یا بنماید از مقررات تبصره 30 قانون بودجه سال
38 معاف گردد.
تبصره 52 - هر گونه تعهد یا استفاده دستگاههای دولتی از صرفه جوییهای
سنواتی اعتبارات عمومی یا اختصاصی خود در سال بعد که به موجب قوانین خاص
مجاز می باشد منوط به وجود درآمد کافی و موافقت وزارت دارایی خواهد بود.
صرفه جویی ها تا پایان سال 1340 وجوه اختصاصی به تشخیص وزارت دارایی به
حساب درآمد عمومی کشور منتقل خواهد شد.
تبصره 53 - اجازه داده می شود مبلغ دو هزار ریال حق لیسانس کارمندان
لیسانسیه اداری (موضوع تبصره 32 قانون بودجه سال 39 کل کشور) جز و اشل
حقوق ثابت آنها در هر پایه محسوب و از مبلغ مزبور کسور بازنشستگی برداشت
شود و در صورتی که برای پرداخت آن در پست های مربوطه اعتبار کافی موجود
نباشد از محل صرفه جویی و مازاد مواد کارگزینی تامین و پرداخت گردد.
تبصره 54 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود از اول
مهر ماه 1341 از هر تلگراف فارسی و لاتین اعم از داخلی یا خارجی مبلغ دو
ریال و نیم به نفع شیر و خورشید سرخ و مبارزه با سل به جای مبلغ دو ریال
و بیست و پنچ دینار که به موجب تبصره 11 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم
هزینه های سال 28 مصوب 29/1/28 دریافت می نماید دریافت و معادل آن تمبر
خیریه ابطال نماید.
تبصره 55 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود لوازمی را که منحصرا
مصرف علمی و تحقیقی دارد با تصویب شورای عالی تحقیقات کشاورزی تا مبلغ یک
میلیون ریال بدون تشریفات مناقصه و آیین نامه معاملات دولتی با رعایت صرفه
و صلاح دولت خریداری نماید.
تبصره 56 - کلیه معاملات و نقل و انتقالات اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی
روستایی که یک طرف آن سازمان های دولتی و یا بانکهای دولتی می باشند برای
مدت دو سال از تاریخ اول فروردین ماه 1341 از پرداخت هر گونه هزینه در
دفاتر اسناد رسمی (اعم از حق الثبت - حق تمبر - مالیات - عوارض شهرداری -
خیریه - شیر و خورشید سرخ و هر گونه عوارض دیگری اعم از این که قبلا وجود
داشته یا در ظرف دو سال مزبور وضع شود به استثنا حقوق سردفتران معاف
خواهند بود.
تبصره 57 - از اول سال 1341 این تبصره جایگزین تبصره 39 بودجه سال
1340 کل کشور می گردد به وزارتین فرهنگ و بهداری اجازه داده می شود در
صورتی که درآمد صدی سه موضوع تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 از مبلغ سیصد
میلیون ریال منظور در بودجه سال 1341 تجاوز نماید از اضافه درآمد مزبور
مبلغ پانزده میلیون ریال برای کمک به بودجه مدرسه پرستاری و درمان رایگان
بیماران بی بضاعت بیمارستان نمازی شیراز پرداخت نموده و مازاد اعتبار
اضافی را به نحو مذکور در تبصره 29 قانون بودجه سال 38 به مصارف مربوطه
برسانند.
تبصره 58 - تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مورخ 19/3/37 مستند
به ماده 25 قانون بودجه سال 37 کل کشور دایر به برقراری ماهیانه 1000
ریال درباره کارمندان قراردادی و رانندگان و تلفنچی ها و 500 ریال به
کارمندان دون پایه و خدمتگزاران جز وزارتخانه ها شامل طبقات مذکور شاغل در
وزارت دادگستری و ثبت کل نیز خواهد بود. بدیهی است از مبلغی که به عنوان
کمک دریافت می دارند معادل ارقام بالا جنبه حقوق ثابت داشته و مازاد آن
کماکان به عنوان کمک قابل پرداخت است .
تبصره 59 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود از اول فروردین ماه 1341
به افسرانی که قبلا دانشگاه های جنگ و نظامی را طی کرده اند و دانشکده افسری
را ندیده اند و تحصیلات آنان از طرف وزارت جنگ معادل با تحصیلات دانشکده
افسری شناخته شده است و یا ارزش تحصیلات آنان معادل لیسانس یا بالاتر باشد
ماهیانه دو هزار یال پرداخت نماید این تبصره فقط از لحاظ این پرداخت است .
تبصره 60 - وزارت بازرگانی مجاز است از کالاهایی که مستقیما به نام
شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای عامل نفت وارد شده یا خواهد شد و به واسطه
عدم تخلیه و تحویل در محوطه و انبارهای گمرکی فقط قسمتی از عملیات باربری
توسط گمرک انجام می شود حق باربری به ماخذ بیست درصد کارمزد باربری کالای
وارده مذکور در آیین نامه گمرکی دریافت دارد.
تبصره 61 - سال مالی بنگاه خالصجات که طبق قانون تاسیس آن از دی ماه
هر سال شروع و در آخر آذر سال بعد خاتمه می یابد به سال مالی بودجه کل
کشور اصلاح می گردد. بنگاه خالصجات مجاز است هزینه های سه ماهه آخر سال 40
خود را به ماخذ سه دوازدهم بودجه تصویبی سال 40 از محل عواید وصولی خود
پرداخت و حساب آن ضمن محاسبه بودجه سال 40 بنگاه خالصجات منظور و به
وزارت دارایی تسلیم نماید.
تبصره 62 - در تکمیل و اصلاح تبصره 46 بودجه 40 کل کشور اجازه داده می شود طلب آن عده از مالکین اراضی فرودگاههایی که مجموع طلب آنها از دویست و پنجاه هزار ریال تجاوز نمی کند از اعتبار منظور در ردیف 165 بودجه سال 41 که از محل ردیف (55) قسمت درآمد بودجه کل کشور تامین شده دفعتا پرداخت نماید.
تبصره 63 - به وزارتخانه ها و ادارات مستقل اجازه داده می شود
مابه التفاوت حقوق کارمندان دونپایه خود را که عنوان استخدامی آنان به
رسمی تبدیل گردیده مادام که حقوق دریافتی آنان به میزان آخرین حقوق قبل
از تبدیل نوع خدمت نرسیده کماکان پرداخت نمایند.
تبصره 64 - آن قسمت از درآمد اختصاصی که در خزانه داری کل متمرکز و
در بودجه عنوان و ردیف خاص ندارد تقاضای وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه
به منزله درخواست وجه تلقی و وجوه مورد احتیاج به موجب آن به حساب پرداخت
دستگاه ذینفع منتقل خواهد شد.
تبصره 65 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود در مواقع ضروری از محل
سایر حسابهای موجود در خزانه داری کل برای حساب درآمد عمومی کماکان به
عنوان وام استفاده و به تدریج وام دریافتی را مسترد دارد.
تبصره 66 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود لوازم فنی مورد نیاز
دفع آفات نباتی و حیوانی از قبیل سموم ساخت کارخانه های خارجی کود شیمیایی
- سمپاش - هواپیما سرنگ و سوزن را پس از تشخیص کمیسیون عالی فنی کشاورزی
مستقیما و بلاواسطه از کارخانه های سازنده با رعایت صرفه و صلاح دولت و بدون
رعایت مناقصه خریداری نماید.

خلاصه بودجه سال 1341 کل کشور
الف - درآمد:
----------------------------------------------
1 - درآمد عمومی 39503332000
2 - درآمد اختصاصی 17190714863
3 - درآمد شرکتهای صنعتی و معدنی 5074450000
4 - درآمد شرکت ملی نفت (1) 8542747000
5 - درآمد سازمان برنامه 16015000000
----------------------------------------------
جمع کل درآمد 86326243863
ب - هزینه :
----------------------------------------------
1 - هزینه عمومی 43617132000
2 - هزینه اختصاصی 17190714863
3 - هزینه شرکتهای صنعتی و معدنی 5074450000
4 - هزینه شرکت ملی نفت (1) 8542747000
5 - هزینه سازمان برنامه 16015000000
----------------------------------------------
جمع کل هزینه 90440043863
1 - توضیح :
----------------------------------------------------------------------
جمع کل درآمد و هزینه شرکت ملی نفت با احتساب مبلغ 375 میلیون ریالی که
از محل درآمد نفت استفاده می نماید و ضمن درآمد و هزینه عمومی کل کشور
منظور است بالغ بر 8917747000 ریال می باشد.

ضمیمه 1
اصلاح بودجه تفصیلی سال 1341 وزارت دادگستری
وزارت دادگستری مجاز است مبلغ شش میلیون ریال از اعتبار ماده 11 بودجه
تفضیلی سال 1341 خود کسر و به اعتبار ماده هشتم همان بودجه اضافه نماید.
ضمیمه 2
اصلاح بودجه تفصیلی سال 1341 وزارت صنایع و معادن .
وزارت صنایع و معادن مجاز است که مبلغ سه میلیون ریال از اعتبار ماده 9 و
مبلغ سیصد هزار ریال از اعتبار ماده 11 بودجه تفصیلی سال 1341 خود کسر و
معادل مبالغ مذکور به اعتبار ماده 4 همان بودجه اضافه نماید.
ضمیمه 3
اصلاح بودجه تفصیلی سال 1341 وزارت جنگ .
وزارت جنگ مجاز است که مبلغ 125034150 ریال از اعتبار ماده یک و مبلغ
10000000 ریال از اعتبار ماده 3 و مبلغ 49824257 ریال از اعتبار ماده 6
بودجه تفصیلی سال 1341 خود کسر و 184858407 ریال جمع سه قلم مذکور را به
اعتبار ماده 14 بودجه فوق اضافه نماید.
ضمیمه 4
اصلاح بودجه تفصیلی سال 1341 سازمان بنادر و کشتیرانی سازمان بنادر و کشتیرانی مجاز است مبلغ یک میلیون ریال از اعتبار ماده 6 بودجه تفصیلی سال 1341 خود کسر و به اعتبار ماده 8 همان بودجه اضافه نماید.
ضمیمه 5
اصلاح بودجه تفصیلی سال 1341 بنگاه شیمیایی
بنگاه شیمیایی مجاز است مبلغ هفتاد هزار ریال از اعتبار ماده 6 بودجه
تفصیلی سال 1341 خود کسر و به اعتبار ماده 11 همان بودجه اضافه نماید.
ضمیمه 6
اصلاح بودجه تفصیلی سال 1341 اداره کل ثبت احوال .
اداره کل ثبت احوال مجاز است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال از اعتبار
ماده یک و مبلغ یکصد هزار ریال از اعتبار ماده 11 بودجه تفصیلی سال 1341
خود کسر و مبلغ 1400000 ریال جمع دو قلم مزبور را به اعتبار ماده 9 بودجه
فوق اضافه نماید.
ضمیمه 7
اصلاح بودجه تفصیلی سال 1341 ژاندارمری کل کشور.
ژاندارمری کل کشور مجاز است مبلغ دو میلیون ریال از اعتبار ماده 9 بودجه
تفصیلی سال 1341 خود کسر و مبلغ یک میلیون ریال به اعتبار ماده 4 و مبلغ
یک میلیون ریال به اعتبار ماده 2 همان بودجه اضافه نماید.
ضمیمه 8
اصلاح بودجه تفصیلی سال 1341 ژاندارمری کل کشور.
ژاندارمری کل کشور مجاز است که مبلغ سه میلیون ریال از اعتبار ماده 9
بودجه تفصیلی سال 1341 خود کسر و به اعتبار ماده 4 همان بودجه اضافه
نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و شصت و شش تبصره و هشت ضمیمه که لایحه آن به
موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم
شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ نهم آبان ماه 1343 در جلسه
روز یکشنبه هفدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :