جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


ماده واحده - عبارت (شهربانی کل کشور) مذکور در تبصره 6 ماده واحده
قانون راجع به اصلاح قانون بازنشستگی و اصلاح حقوق بازنشستگان مصوب سوم تیر
ماه /1337 حذف می گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه
یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه شنبه چهارم مهر
ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :