جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده واحده - به اداره کل گمرک اجازه داده می شود به منظور جبران کسر
بودجه موسسات درمانی و خیریه و امدادی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران
معادل یک و نیم درصد از کل مبلغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای
وارده به کشور تعلق می گیرد از واردکنندگان دریافت و در حساب مخصوصی
متمرکز و مبالغ وصولی از این محل را در آخر هر ماه به حسابی که جمعیت شیر
و خورشید سرخ ایران تعیین و معرفی خواهد کرد واریز و پرداخت نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز
شنبه هفتم آذر ماه 1343 در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و
سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :