جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود لایحه اصلاح قسمتی از قانون
تجارت را که به مجلس شورای ملی تقدیم و منضم به این قانون می باشد پس از
تصویب کمیسیون مشترک خاص مرکب از 24 نفر از نمایندگان مجلسین (4 نفر از
هر یک از کمیسیونهای دادگستری و اقتصاد و دارایی هر یک از مجلسین به
انتخاب هر یک از کمیسیونهای مزبور) به موقع اجرا بگذارد. مصوبات کمیسیون
مشترک تا تصویب نهایی آن در مجلسین لازم الاجرا خواهد بود.
کمیسیون مشترک از نمایندگان مجلسین که پیشنهادهای اصلاحی کتبی به کمیسیون
می دهند برای ادای توضیح دعوت می نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه نهم آذر ماه 1343 به
تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و
سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :