جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


فصل یکم کلیات
ماده 1 - در اجرای ماده 2 قانون مربوط به بازرگانی شدن اداره تسلیحات
ارتش و کارخانه های آن سازمانی به نام سازمان تسلیحات ارتش در وزارت جنگ
تشکیل می گردد.
ماده 2 - سازمان تسلیحات ارتش دارای شخصیت حقوقی بوده و کلیه امور
مربوط به خود را بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی
برابر مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط و قانون تجارت انجام
خواهد داد.
ماده 3 - مرکز اصلی سازمان تسلیحات ارتش تهران است و در صورت لزوم
می تواند شعب خود را در سایر نقاط کشور تشکیل دهد.
ماده 4 - مدت عمل سازمان تسلیحات ارتش نامحدود است .
ماده 5 - موضوع عملیات سازمان تسلیحات ارتش : اداره و بهره برداری از
کارخانه ها و واحدهای صنعتی سازمان تسلیحات ارتش به منظور تهیه و تامین
سفارشات تسلیحاتی نیروهای مسلح شاهنشاهی و همچنین توسعه و تکمیل و ازدیاد
تولید و انجام هر گونه عملیات تولید و بازرگانی مجاز که برای بهره برداری
از کارخانه ها مفید تشخیص داده شود.
تبصره - انجام و تهیه و تامین سفارشهای تسلیحاتی نیروهای مسلح
شاهنشاهی مقدم بر سایر عملیات و سفارشها خواهد بود.
فصل دوم - سرمایه
ماده 6 - سرمایه سازمان تسلیحات ارتش کلا متعلق به دولت بوده و شامل
اقلام زیر است :
الف - کلیه ابنیه و تاسیسات و ماشین آلات و خودروها و وسائل دیگر که در
حال حاضر در اختیار اداره تسلیحات ارتش می باشد و یا بعدا طبق قراردادها و
سفارشهای قبلی اداره مزبور به سازمان تسلیحات ارتش تحویل می گردد.
ب - کلیه مواد و محصولات و اثاثه و ابزار کار اعم از مواد اولیه و
مواد مصرفی و محصولات تمام شده و نیمه تمام و کالاهای در جریان ساخت و
ابزارآلات و ادوات و امثال آنها که در انبارها و کارگاهها و قسمتهای
مختلفه اداره تسلیحات ارتش موجود است .
ج - موجودیهای نقدی و اسناد قابل تبدیل به نقد و همچنین کلیه مطالبات
اداره تسلیحات ارتش پس از کسر بدهی ها (به استثنای بدهی های ناشی از
قراردادها و سفارشهای قبلی که پرداخت آنها را وزارت دارایی تعهد
نموده است .)
تبصره - کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در اختیار اداره
تسلیحات ارتش می باشد جزو سرمایه سازمان تسلیحات ارتش نبوده ولی کماکان در
اختیار سازمان خواهد بود.
ماده 7 - سازمان تسلیحات ارتش صورت دارایی های موضوع بندهای الف و ب و
ج (ماده 6) را تنظیم و به ترتیبی که مجمع عمومی معین خواهد کرد حداکثر
ظرف یک سال وسیله حسابداران و کارشناسان ارزیابی و در دفاتر خود عمل
خواهد نمود.
تبصره - تا زمانی که ارزش واقعی داراییها و مطالبات و دیون سازمان
تسلیحات ارتش از طرف حسابداران و کارشناسان تعیین نگردیده ارقام مندرج در
تاریخ تصویب این اساسنامه در دفاتر اداره تسلیحات ارتش ملاک عمل موقت
سازمان بوده و پس از تعیین رقم قطعی ارزیابی تفاوت حاصله در دفاتر سازمان
منعکس و رقم قطعی ارزیابی ملاک عمل سازمان خواهد بود.
فصل سوم - ارکان سازمان
ماده 8 - سازمان دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - بازرسان .
مجمع عمومی
ماده 9 - صاحبان مقامات مشروحه زیر با معاونین آنها به نمایندگی دولت
مجمع عمومی سازمان تسلیحات ارتش را تشکیل می دهند: رییس ستاد بزرگ
ارتشتاران - وزیر جنگ - وزیر دارایی - وزیر اقتصاد - فرماندهی لجستیکی .
ماده 10 - مجمع عمومی در نخستین جلسه خود هیات مدیره و بازرسان را
انتخاب و نحوه و طرق ارزیابی داراییها و مطالبات و دیون سازمان را تعیین
خواهد نمود.
ماده 11 - مجمع عمومی عادی در خرداد ماه هر سال به منظور رسیدگی و
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و بودجه و خط مشی تا خرداد سال
آینده و انتخاب بازرسان تشکیل می شود روز و محل انعقاد و دستور جلسه مجامع
عمومی عادی پیش بینی شده در موارد فوق الذکر از طرف هیات مدیره تعیین و
اعلام می گردد.
ماده 12 - مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و یا هر یک
از بازرسان سازمان تسلیحات ارتش تشکیل خواهد شد.
تاریخ و محل انعقاد و دستور جلسه از طرف مقام پیشنهادکننده تعیین و اعلام
می گردد.
ماده 13 - وظائف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :
الف - بررسی و تصویب آیین نامه های استخدامی - مالی و اداری .
ب - افزایش یا کاهش سرمایه .
ج - پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به کمیسیون دارایی مجلسین .
د - عزل و نصب هر یک از مدیران و بازرسان با تصویب اعلیحضرت همایون
شاهنشاه .
ه - تعیین میزان حق الزحمه و مزایای مدیران و بازرسان .
و - اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده است .
ماده 14 - تصمیمات مجمع عمومی (اعم از عادی یا فوق العاده ) به اکثریت
آرا معتبر است .
مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی در صورت جلسات مربوطه درج و یک نسخه از
مصوبات برای اجرا به سازمان تسلیحات ارتش ابلاغ خواهد گردید.
هیات مدیره
ماده 15 - هیات مدیره سازمان تسلیحات ارتش مرکب از یک نفر رییس و دو
نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که از بین افسران ارتش
شاهنشاهی یا اشخاص غیر نظامی که در امور صنعتی و اقتصادی و بازرگانی مطلع
و بصیر باشند از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب و با صدور فرمان
همایونی به این سمت منصوب می شوند تجدید انتخاب آنها برای دوره های بعد
بلامانع است .
تبصره - رییس هیات مدیره سمت مدیریت عامل سازمان تسلیحات ارتش را
خواهد داشت .
ماده 16 - رییس و اعضای هیات مدیره موظف بوده و حق ندارند شغل دیگری
داشته باشند.
ماده 17 - در صورت فوت یا استعفا یا عزل هر یک از مدیران یا جهات دیگر
(از قبیل بیماری ممتد که بیش از چهار ماه به طول انجامد) عضو علی البدل
برای باقیمانده مدت سه سال وظائف عضو اصلی را انجام خواهد داد و یک نفر
دیگر برای همان مدت باقیمانده با رعایت تشریفات مقرر در ماده 15 به سمت
عضو علی البدل انتخاب و منصوب می گردد.
ماده 18 - مدیران نمی توانند در معاملاتی که با سازمان تسلیحات ارتش یا
به حساب سازمان مزبور انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا
شریک شوند.
ماده 19 - جلسات هیات مدیره بنا به دعوت مدیر عامل تشکیل می شود.
ماده 20 - صورت مذاکرات هیات مدیره در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضای
هیات مدیره خواهد رسید هر قسمت از مذاکرات و مصوبات که هیات مدیره آن را
محرمانه تلقی کند باید در صورت جلسه قید شود و در هر حال یک نسخه از صورت
مذاکرات و مصوبات باید به هر یک از بازرسان تسلیم شود.
ماده 21 - حضور کلیه مدیران اعم از اصلی و علی البدل در تمام جلسات
الزامی است مگر آنکه دارای عذر موجهی بوده و مراتب را به رییس هیات مدیره
اطلاع داده باشند
تبصره - عضو علی البدل فقط در مواردی حق رای خواهد داشت که به جای عضو
اصلی در جلسه شرکت نموده باشد.
ماده 22 - وظائف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
الف - تعیین خط مشی کلی سازمان تسلیحات ارتش در کلیه امور با رعایت
مقررات این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی به طوری که به بهترین نحوی صرفه
و صلاح سازمان تامین گردد.
ب - بررسی و تصویب تشکیلات کلی سازمان تسلیحات ارتش .
ج - بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه و ترمیم سازمان
تسلیحات ارتش و آموزش کادر.
د - بررسی و تصویب معاملات کلی و قراردادها و تعهداتی مالی سازمان
تسلیحات ارتش مانند اخذ و ام و اعتبار از بانک ها و اشخاص و همچنین تعیین
بهای فروش فرآورده های سازمان .
ه - بررسی برنامه و بودجه سال آتی سازمان تسلیحات ارتش به منظور
تسلیم به مجمع عمومی و بازرسان .
تبصره - مادامی که بودجه تقدیمی به مجمع عمومی تصویب و ابلاغ نشده
مطابق بودجه سال قبل عمل خواهد شد.
و - تهیه و تنظیم گزارش سالیانه و ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان
تسلیحات ارتش به منظور تسلیم به بازرسان و مجمع عمومی حداکثر تا آخر
اردیبهشت ماه سال بعد.
ز - تهیه و تنظیم ریز بودجه سالیانه (اداری - پرسنلی - تاسیسات و
بهره برداری ).
ح - تهیه و تنظیم آیین نامه های اداری - مالی و استخدامی به منظور
پیشنهاد به مجمع عمومی .
ط - بررسی و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی .
ی - اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد یا انحلال شعب فرعی تابعه سازمان
تسلیحات ارتش .
ک - پیشنهاد استخدام متخصص خارجی مورد نیاز سازمان تسلیحات ارتش با
رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده 23 - تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آرا معتبر است .
ماده 24 - وظائف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است :
الف - مدیر عامل سمت ریاست سازمان تسلیحات ارتش را عهده دار و مسئول
حسن جریان کلیه امور و حفظ دارایی و اموال و منافع آن بوده و نماینده
قانونی سازمان در مقابل کلیه مقامات و موسسات و سایر مراجع رسمی و قضایی
و اشخاص می باشد.
ب - اداره کلیه امور سازمان تسلیحات ارتش (از قبیل امور اداری -
استخدامی - مالی - فنی و بازرگانی ) طبق مقررات این اساسنامه و
آیین نامه های مربوط به سازمان و مصوبات هیات مدیره مجمع عمومی و قانون
تجارت .
تعیین میزان پاداش هر یک از کارکنان فعال سازمان تسلیحات ارتش (به
استثنای مدیران و بازرسان ) بر اساس رقم کلی منظور شده در بودجه مصوبه
سازمان با رعایت مقررات آیین نامه های مربوطه .
ج - مدیر عامل از طرف و به نمایندگی سازمان تسلیحات ارتش قراردادها
موافقتنامه ها و تعهدات را بر اساس مصوبات هیات مدیره امضا می نماید.
د - امضای اسناد و قراردادها اعم از رسمی و تجاری که به تشخیص هیات
مدیره حائز اهمیت باشد و همچنین امضای کلیه چکها و پرداخت ها با شخص مدیر
عامل و یک نفر دیگر از مدیران خواهد بود.
ه - مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و حق امضا خود را به یکی از
مدیران یا معاونین یا روسای درجه 1 سازمان و یا روسای واحدهای تابعه
تفویض نماید ولی این عمل موجب سلب مسئولیت از او نخواهد بود.
و - مدیر عامل برای حسن اداره امور داخلی سازمان می تواند با تصویب
هیات مدیره مدیرانی برای هر یک از کارخانه های تابعه سازمان انتخاب و
منصوب نماید.
ز - مدیر عامل می تواند متخصصین رشته های مختلف (اداری - مالی - فنی
اقتصادی ) اعم از کارمندان دولت (نظامی یا غیر نظامی ) و سایر اشخاص برای
مدتی که احتیاج دارد با تصویب هیات مدیره دعوت نموده و حق الزحمه آنان را
پرداخت نماید.
ماده 25 - مدیر عامل در غیاب خود یکی از مدیران را با تصویب هیات
مدیره به سمت قائم مقام خویش تعیین خواهد نمود.
بازرسان
ماده 26 - سازمان تسلیحات ارتش دارای دو نفر بازرس می باشد که از طرف
مجمع عمومی برای مدت یک سال از بین افسران یا اشخاص غیر نظامی که در امور
مالی و حسابداری صنعتی و بازرگانی مطلع و بصیر باشند انتخاب و با صدور
فرمان همایونی به این سمت منصوب می شوند تجدید انتخاب آنها بلامانع است و
تا انتخاب جانشین به انجام وظیفه ادامه خواهند داد.
ماده 27 - بازرسان مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان تسلیحات
ارتش را که توسط هیات مدیره در اختیار آنان گذارده می شود حداکثر ظرف 25
روز از تاریخ دریافت آنها رسیدگی نموده و گزارش خود را با اظهار نظر صریح
و کامل به مجمع عمومی تقدیم و یک نسخه از آن را به هیات مدیره تسلیم
نمایند.
ماده 28 - بازرسان مکلفند بودجه سالیانه پیش بینی شده سازمان تسلیحات
ارتش را که توسط هیات مدیره در اختیار آنان گذارده می شود بررسی نموده و
نظر خود را تا آخر اردیبهشت ماه به مجمع عمومی بدهند.
ماده 29 - بازرسان مکلفند پیوسته از طرز کار و چگونگی جریان امور و
اوضاع عمومی سازمان تسلیحات ارتش از لحاظ انطباق آنها با مقررات اساسنامه
و آیین نامه های مربوطه و قانون تجارت اطلاع حاصل نموده و ایرادات و نظرات
خود را در هر مورد شفاهی و یا کتبی به هیات مدیره اعلام و در صورت اقتضا
به مجمع عمومی گزارش نمایند.
ماده 30 - بازرسان حق دارند در هر مورد به دفاتر و پرونده ها و
قراردادها و سایر اسناد و مدارک سازمان تسلیحات ارتش مراجعه نموده اطلاعات
لازم را کسب نمایند و مدیر عامل نیز موظف است تسهیلات لازم را برای انجام
وظائف بازرسان فراهم نماید.
ماده 31 - بازرسان در امور اجرایی سازمان تسلیحات ارتش مداخله نداشته
و نباید در انجام وظایف خود به ترتیبی اقدام کنند که وقفه ای در کارهای
سازمان ایجاد شود.
ماده 32 - بازرسان می توانند در جلسات هیات مدیره شرکت نموده و از
نظرات خود هیات مدیره را آگاه نمایند ولی در رای دادن شرکت نمی نمایند.
ماده 33 - بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با سازمان تسلیحات ارتش با
به حساب آن می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شریک شوند.
فصل چهارم ترازنامه و حساب سود و زیان و سال مالی
ماده 34 - سال مالی سازمان تسلیحات ارتش از اول فروردین ماه هر سال
شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد اولین سال مالی سازمان از
تاریخ ابلاغ این اساسنامه تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 35 - کلیه دفاتر مالی سازمان تسلیحات ارتش در آخرین روز سال مالی
بسته می شود و ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان که متضمن عملیات قسمتهای
تابعه به طور تفکیک خواهد بود حداکثر تا سه ماه پس از پایانی سال مالی در
مجمع عمومی مطرح می شود.
ماده 36 - در ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه نکات زیر باید معلوم و
در آن قید شده باشد.
الف - در ترازنامه : حسابهای دارایی های منقول (ثابت و غیر ه ثابت ) و
غیر منقول و هر گونه حقوقی که خریداری شده باشد و موجودیهای جنسی و نقدی
و اسناد قابل تبدیل به نقد و مطالبات و دیون و اندوخته ها و نتیجه سود و
زیان سازمان تسلیحات ارتش .
تبصره 1 - مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول باید جداگانه مشخص گردد.
تبصره 2 - اجناس مصرفی اعم از مواد اولیه و مواد مصرفی دیگر به بهای
تمام شده در حسابها منعکس می گردد.
تبصره 3 - سایر دارایی های منقول و غیر منقول باید به بهای تمام شده
مندرج در دفاتر پس از کسر استهلاک احتساب شود (ارقام دارایی و استهلاک و
مانده باید به تفکیک نشان داده شود).
ب - در حساب سود و زیان نتیجه عملیات و بهای تمام شده محصولات و
کارهای مختلف و سود و زیان هر یک از واحدهای تولیدی به تفکیک .
ج - در ترازنامه و حساب سود و زیان . بهای محصول تمام شده و نیمه تمام
و کالاهای در جریان ساخت موجود و در آخر سال مالی بر اساس بهای تمام شده
یا نرخ فروش متوسط آخرین ماه سال مالی هر کدام که کمتر باشد.
ماده 37 - حساب درآمد سازمان تسلیحات ارتش به تفکیک (محصولات اصلی فرعی
و سایر فعالیتها باید نشان داده شود و هزینه های اداری و بهره برداری و
پرسنلی و بازرگانی و مالی و استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و
اندوخته های لازم (برای تامین مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول و تفاوت
موجودی ها مانند آفت و ضایعات و تفاوت نرخ های فروش ) از جمع درآمد کسر و
تتمه به نام سود ویژه نامیده می شود.
ماده 38 - پنج درصد از سود ویژه به منظور تشکیل سرمایه احتیاطی (به
نام ذخیره قانونی ) و ده درصد آن بایت ذخیره احتیاطی کسر می شود و بقیه به
نام تتمه سود ویژه نامیده می شود.
تا زمانی که مجمع عمومی صلاح بداند تتمه سود ویژه برای توسعه و ترمیم
کارخانه ها و تربیت کادر و تحقیق و تجسس در امور مربوطه به سازمان تسلیحات
ارتش اختصاص و از آن به بعد به سرمایه سازمان اضافه خواهد شد.
تبصره - هر موقع که ذخیره قانونی به حد نصاب ده درصد سرمایه سازمان
رسید ادامه کسر آن از سود ویژه موکول به اجازه مجمع عمومی خواهد بود.
فصل پنجم - متفرقه
ماده 39 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان تسلیحات ارتش از
طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب مدیران سازمان تلقی می گردد.
ماده 40 - در مواردی که قانون بازرگانی شدن تسلیحات ارتش و این
اساسنامه تعیین تکلیف ننموده باشد طبق مقررات قانونی تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر چهل ماده و 9 تبصره که در تاریخ 3/9/1343 به تصویب
کمیسیون شماره 4 (دارایی ) مجلس سنا و در جلسه روز سه شنبه دهم آذر ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی
رسیده و به موجب ماده 2 قانون بازرگانی شدن اداره تسلیحات ارتش مصوب 9/8
/1343 قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :