×

قانون بودجه سال 1342

قانون بودجه سال 1342

قانون-بودجه-سال-1342

وکیل


ماده واحده - بودجه سال 1342 کل کشور را که از حیث درآمد (اعم از عمومی و اختصاصی ) بالغ بر پنجاه و دو میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال (52772350000 ریال ) و از لحاظ هزینه به مبلغ پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و نود و شش میلیون و نهصد و هشت هزار و چهار صد ریال و نود دینار (90/57896908400 ریال ) است در سه قسمت به شرح زیر تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می شود.
درآمدهای پیش بینی شده برای سال 1342 منظور در قسمت اول را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جز و هزینه های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سایر مصارف منظور در قسمت دوم و سوم را در حدود درآمدهای وصولی مذکور در قسمت اول با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره های منظور در این قانون پرداخت نماید.
تبصره 1 - بودجه تفصیلی اعتبارات عمومی و اختصاصی سال 1342 وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای دولتی در حدود رقم اعتبار منظور در قسمت دوم بودجه کل کشور پس از تصویب وزارت دارایی قابل اجرا خواهد بود مصرف اعتبارات اختصاصی سازمانهای دولتی تابع مقررات و قوانین وجوه اختصاصی مربوطه می باشد.
تبصره 2 - به استثنای اعتبار مواد فصل اول و هشتم کسر اعتبار مواد سایر فصول بودجه های تفصیلی به منظور تامین کمبود اعتبار مواد همان فصل تا ده درصد اصل اعتبار هر ماده در عرض سال آنهم یک بار با موافقت وزارت دارایی مجاز می باشد قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ملغی خواهد بود مگر در مورد دانشگاه تهران و دانشگاههای شهرستانها که از لحاظ اصلاح بودجه تابع قسمت اخیر ماده 14 و ماده 15 قانون امور مالی دانشگاه تهران مصوب 21 فروردین ماه 1339 می باشند.
تبصره 3 - تنخواه گردان خزانه داری کل در سال 1342 سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین می شود.
تبصره 4 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود برای خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای در صورت لزوم در حدود احتیاجات دستگاههای مزبور از بانک مرکزی وام دریافت نموده و در آخر سال مالی 1342 نسبت به واریز آن اصلا و فرعا اقدام نماید.
تبصره 5 - وزارت دارایی مجاز است از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده حقوق و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به کارشناسانی را که بر طبق موافقتنامه موجود بین دولت شاهنشاهی و سایر کشورها یا سازمانهای بین المللی به ایران می آیند بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با تصویب هیئت وزیران تادیه نماید.
تبصره 6 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ 40/491026477 ریال زیان عمل کرد سال 28 غله و نان را با گواهی اداره رسیدگی و تمرکز حسابها طبق بیلانهای مصوب به هزینه قطعی منظور دارد.
تبصره 7 - تبصره 12 بودجه سال 1341 کل کشور در سال 1342 قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 8 - اجازه داده می شود بدهی های قطعی سازمان تدارکات بابت بهای کالا و غیر که از محل فروش کالای باقیمانده در تهران و شهرستانها و مطالباتی که در سال 1342 وصول خواهد شد در هر مورد با تصویب وزارت دارایی پرداخت و مازاد درآمدهای مذکور به حساب خزانه داری کل منتقل شود.
تبصره 9 - وزارت دارایی مکلف است آن قسمت از وامهای دریافتی تا آخر سال 1340 دستگاههای دولتی از محل تنخواه گردان خزانه داری کل را که امکان تامین آن از محل بودجه وزارتخانه یا موسسه استفاده کننده نبوده است واریز نماید.
تبصره 10 - تبصره 26 بودجه سال 1341 در سال 1342 قابل اجرا است .
تبصره 11 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود از محل مازاد درآمد سالهای 1341 و 1342 چاپخانه دولتی ایران ماشین آلات چاپ تمبر مورد نیاز چاپخانه را خریداری و هزینه های مربوطه آن را تامین نماید.
تبصره 12 - اجازه داده می شود ساختمانهایی که از محل پذیره نفت یا صدی پنج عوارض شهرداری و یا مازاد صدی سه فرهنگ و بهداشت احداث گردیده و به علت کمبود اعتبار ناتمام مانده و همچنین ساختمان های ناتمام اهدایی نیکوکاران از محل اعتبارات ساختمانی سازمان برنامه تکمیل و مطالباتی که مقاطعه کاران مربوطه بابت کارهای انجام شده ساختمانهای مذکور دارند از همان محل پرداخت گردد.
تبصره 13 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود صورت ریز دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مندرج در بودجه سال 1342 را رسیدگی و به دستگاههای مربوطه برای اجرا ابلاغ نماید.
تبصره 14 - به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود لوله و شیر و متعلقات و سایر لوازم و ماشین آلات برای لوله کشی و سدسازی و کارخانه لوله سازی و همچنین مواد شیمیایی و یدکی ماشین آلات مورد نیاز سازمان آب تهران را به استثنای ماشین سواری و همچنین یک هزار و دویست تن لوله آسپست مربوط به شرکت سهامی آبیاری همدان را که منحصرا به مصرف لوله کشی شهرستان همدان خواهد رسید از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی (به استثنای هزینه باربری و انبارداری ) معاف نماید.
تبصره 15 - وزارت اقتصاد مجاز است لکوموتیو و واگنهای باربری و مسافربری و لوازم فنی راه آهن و وسائل راهداری و راه سازی و تجهیزات فنی ادارات هواشناسی و هواپیمایی را که توسط وزارت راه یا بنگاه راه آهن از خارج خریداری و در سال 1342 ترخیص می شود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (به استثنای باربری و انبارداری ) معاف نماید.
تبصره 16 - به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود دستگاههای فرستنده بی سیم و لوازم مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و لوازم فنی اداره کل انتشارات و رادیو را که در سال 1342 از گمرک ترخیص می شود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (به استثنای باربری و انبارداری ) معاف نماید.
تبصره 17 - به وزارت کار و خدمات اجتماعی اجازه داده می شود به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود تا پنجاه نفر لیسانسیه و مهندس بر طبق قوانین و مقررات مربوطه به طور رسمی و چهل نفر دیپلمه با پایه یک اداری با موافقت شورای عالی از طریق مسابقه استخدام نماید.
تبصره 18 - به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود مبلغ 2445000 ریال اعتبار خرید ساختمان بزم ایران در کلکته و همچنین 7497000 ریال وجوه ذخیره اعانه دبستان ایرانیان در ترکیه را به ترتیب به مصرف ساختمان دبستان در نقاط مرز شرقی و نقاطی از مرز ایران و ترکیه و عراق که مصلحت و ضروری باشد برساند در صورتی که هزینه ساختمان هر دبستان از سیصد هزار ریال تجاوز نکند در نقاطی که کمیسیون پنج درصد سهم فرهنگ دایر باشد با نظر کمیسیون مزبور و در نقاطی که این کمیسیون تا به حال تشکیل نشده باشد با نظر کمیسیون پنج درصد نزدیک ترین شهرستان به محل مورد نظر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد و در نقاطی که اعتبار مذکور در سال 1342 به مصرف نرسیده تا پایان سال 1343 قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 19 - به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود مانده اعتبار پذیره نفت بعضی از شهرستان ها را به مصرف تکمیل ساختمان های فرهنگی شهرستان های دیگر که از محل اعتبار پذیره نفت شروع شده برساند.
تبصره 20 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود هم ارز 5507117 لیره انگلیسی بابت سهمیه مرکز تعلیماتی ماشینهای کشاورزی و حفاظت خاک وابسته به سازمان پیمان مرکزی در کرج را از اعتبارات بودجه سال جاری بنگاه آبیاری (مهندسی زراعی ) که برای این منظور اختصاص خواهد داد پرداخت نماید.
تبصره 21 - اجازه داده می شود اعتبار طرحهای موضوع تبصره 41 بودجه سال 1341 که ادامه آن ضروری باشد از اعتبارات سازمان برنامه تامین گردد و طرح 103 حساب مخصوص خزانه داری کل به منظور تصفیه و انجام تعهدات گذشته طرحهای حساب مخصوص کماکان با مقررات حساب مخصوص بر مبنای موافقتنامه منعقده بین وزارت دارایی و هیئت عمرانی بین المللی امریکا در تهران تا پایان سال 1342 به قوت خود باقی باشد.
تبصره 22 - اعتبارات مستمر عمرانی که از محل سازمان برنامه تامین شده بر اساس ماده 6 قانون برنامه عمرانی سوم به اختیار وزارت دارایی گذارده می شود.
تبصره 23 - اجازه داده می شود مدت پرداخت تعهدات تا آخر اسفند سال گذشته هزینه های مستمر بودجه سال 41 وزارت جنگ تا آخر مهر ماه 1342 و مدت پرداخت هزینه های غیر مستمر بودجه سال 1341 آن وزارتخانه به استثنای مبلغ سیصد و چهل و دو میلیون ریال اعتبار باقی مانده ماده 14 غیر مستمر بودجه سال 1341 که به ترتیب زیر:
الف - مبلغ یکصد و نود و دو میلیون ریال به منظور تامین هزینه های پیش بینی شده در ماده 14 با رعایت مقررات و انجام تشریفات لازم تا پایان خرداد ماه سال 1342.
ب - مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت هزینه ساختمان خانه های سازمانی لشکر گارد شاهنشاهی وسیله هیئت پنج نفری تا پایان سال جاری .
تعهد و مصرف می شود بقیه در صورتی که تا آخر اسفند سال گذشته تعهد شده باشد تا آخر اسفند سال جاری تمدید شود.
تبصره 24 - وزارت جنگ مجاز است آن قسمت از اعتبارات مستمر و غیر مستمر بودجه سال 1341 خود را که تعهد و مصرف ننموده و مشمول تبصره فوق نمی باشد تا آخر سال جاری به مصرف پرداخت دیون خارجی خود برساند.
تبصره 25 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود مبلغ سی و هفت میلیون ریال اعتبار خرید چادر موضوع ماده 10 بودجه تفصیلی سال 1341 خود را تا آخر مهر ماه سال 1342 تعهد و تا پایان سال پرداخت نماید.
تبصره 26 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود آن قسمت از مطالبات مقاطعه کاران ساختمانهای دولتی مربوط به کارهای انجام شده تا پایان سال 1341 را که پرداخت آن تا آخر خرداد ماه 1342 از محل ردیف 163 بودجه سال 1341 کل کشور میسر نگردیده تا پایان آذر ماه 1342 در حدود سهمیه اعتبار ردیف مزبور از محل همان اعتبار تامین و با رعایت مقررات پرداخت نماید.
تبصره 27 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حق لیسانس شش ماهه دوم سال 1341 کارمندان لیسانسیه اداره کل هنرهای زیبای کشور را که به علت کمبود اعتبار بودجه سال 1341 اداره مزبور پرداخت نشده از محل اعتبار ردیف ردیف 13 قسمت سوم هزینه بودجه سال 1342 کل کشور (اعتبار کمک تعاونی کارمندان کشوری ) پرداخت نماید.
تبصره 28 - به دولت اجازه داده می شود ساختمان کاخ نیاوران را در سال 42 به وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک انجام دهد.
تبصره 29 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ پانصد هزار ریال جهت هزینه احداث برجهای مراقبت در منطقه فارس را از محل اعتبار ردیف 46 قسمت سوم هزینه بودجه سال 1342 کل کشور تامین و به اختیار ژاندارمری کل کشور قرار دهد.
تبصره 30 - برای تامین کسری اعتبار کمک به سازمان تربیت بدنی مبلغ پنج میلیون ریال از اعتبار ردیف کمک تعاونی کارمندان موضوع ردیف 13 قسمت سوم بودجه کل کشور کسر و عینا به اعتبار ردیف 23 قسمت سوم بودجه کل کشور اضافه شود تا به مصرف هزینه مربوط و کمک به باشگاه های ورزشی بانوان برسد.
تبصره 31 - به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود در حدود مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال اسناد هزینه تعمیرات اماکن استیجاری که از نظر جلوگیری از خطرات احتمالی در سنوات 30 الی 35 انجام و وصول آن از موجرین میسر نگردیده و به صورت علی الحساب در حساب سالهای مربوطه باقیمانده به شرط صحت اسناد به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره 32 - به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود اسناد مربوط به خرید دارو و سایر وسائل مورد نیاز آزمایشگاه دانشکده های شهرستانها و سازمان های تابعه را که در سال های 1333 تا 1335 وسیله بنگاه دارویی و یا مستقیما سفارش داده شده ولی به علت عدم تحویل کالا در سال مربوطه اسناد آن پذیرفته نشده و همچنین اسناد هزینه وجوه دیگری که در فاصله سنوات 29 لغایت 35 به علت عدم انطباق تاریخ تنظیم سند با سال پرداخت وجه به صورت علی الحساب باقیمانده در صورت وجود اعتبار در سال مربوطه و صحت اسناد با رعایت مقررات به هزینه قطعی سنوات مربوطه محسوب نماید.
تبصره 33 - اجازه داده می شود مبلغ 3800000 ریال اسناد سوخت و تعمیرات کامیونهای اداره کل بار بری که در سال 1341 علاوه بر میزان اعتبار ماده مربوطه خرج شده است از محل صرفه جویی سایر مواد بودجه تفصیلی سال 1341 اداره مزبور به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره 34 - به وزارت کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار انتخابات مجلسین شورا و سنا منظور در بودجه سال جاری کل کشور تعداد پنجاه دستگاه جیپ سی جی پنج کالسکه ساخت کارخانه جیپ ایران جهت فرمانداریها خریداری و بهای آن را به قیمت معینه از طرف کمیسیون دائمی نظارت و تثبیت قیمتها و همچنین هزینه شماره گذاری و خرید لوازم اولیه را از اعتبار مزبور پرداخت نماید.
تبصره 35 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ هفت میلیون ریال هزینه تهیه نومراتور کاخ دادگستری و ادارات دادگستری شهرستانها را از محل اعتبار ردیف 46 قسمت سوم هزینه بودجه سال 1342 کل کشور پرداخت نماید.
تبصره 36 - به بنگاه مستقل آبیاری اجازه داده می شود از محل سود سهام بنگاه در شکرت سهامی آبیاری آذربایجان مبلغ یک میلیون ریال برای هزینه لوله کشی جذام خانه تبریز اختصاص دهد.
تبصره 37 - اجازه داده می شود مبلغ چهارده میلیون و ششصد و شصت و دو هزار و پانصد و شصت و دو ریال هزینه حمل 82000 تن گندم اهدایی دولت آمریکا از محل اعتبار ردیف 35 مکرر قسمت سوم بودجه سال جاری کل کشور در وجه اداره کل غله و نان پرداخت گردد.
تبصره 38 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود تا میزان مبلغ 34000000 (سی و چهار میلیون ریال ) بقیه بهای 12 هزار تن برنج خوراکی خریداری سال 1340 ارتش را از پاکستان از محل اعتبار کمک سال 40 آمریکا به ارتش که در حساب درآمد عمومی کشور پادار می باشد پرداخت نماید.
تبصره 39 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف 46 قسمت سوم هزینه بودجه سال 1342 کل کشور تا مبلغ نوزده میلیون ریال برای تکمیل ساختمانهای نیمه تمام وزارت دارایی استفاده نماید.
تبصره 41 - وزارت بهداری مجاز است از محل اعتبار حق الکشف کاشفین و پاداش مامورین و هزینه امحا کشت خشخاش موضوع ردیف 4 قسمت 3 هزینه بودجه سال 1342 کل کشور حداکثر تا ده درصد میزان حق الکشفی که بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب خرداد 1338 به اشخاص تعلق می گیرد در وجه کاشفین پرداخت و اسناد آن را به حساب قطعی منظور نماید.
طرز پرداخت این وجوه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که تحت نظر کمیسیونی مرکب از: نمایندگان وزارت دارایی - وزارت بهداری - وزارت کشور- ژاندارمری کل کشور - شهربانی کل کشور - اداره نظارت بر مواد مخدره تنظیم و به تصویب وزارت بهداری برسد.
از کلیه حق الکشف های متعلقه به جرایم وصولی ده درصد کسر و به حساب درآمد عمومی کشور پرداخت شود.
تبصره 42 - اجازه داده می شود یک میلیون و دویست هزار ریال مانده اعتبار آسایشگاه مجذومین باباباغی تبریز تا آخر سال 1342 قابل تعهد و مصرف بوده و با رعایت مقررات تحت نظر استاندار آذربایجان شرقی به مصرف تکمیل و ترمیم آسایشگاه مزبور برسد.
تبصره 43 - وزارت دربار شاهنشاهی مجاز است اسناد هزینه مربوط به بهای اثاثیه و هزینه حمل آن و تجهیزات و تاسیسات و همچنین تزیینات کاخ گلستان را که در سال 1339 از محل اعتبار موضوع تبصره 28 قانون بودجه سال 1339 انجام شده و به گواهی مهندس مشاور وزارت مزبور و سایر مسئولین امر رسیده است به هزینه قطعی منظور دارد.
تبصره 44 - وزارت جنگ مجاز است مبلغ 263592402 ریال از باقیمانده اعتبار مصوب بودجه سال 1341 خود را که تا آخر اسفند ماه سال مزبور تعهد نگردیده تا آخر سال 42 با رعایت مقررات به مصرف بقیه هزینه هایی که طبق مقاوله نامه پانزده میلیون دلار کمک دولت آمریکا به وزارت جنگ مشخص شده برساند
تبصره 45 - اقساط پرداختی شرکت هواپیمایی ملی ایران بابت پنجاه میلیون ریال طلب دولت (موضوع تصویبنامه شماره 34462 -24/12/40) به حساب درآمد سنوات مربوطه کشور منظور گردد.
تبصره 46 - اداره کل انتشارات و رادیو مجاز است به ازای خدمتی که استاد علینقی وزیری از تاریخ 18 فروردین الی 31 خرداد ماه 1342 در ساعت آزاد از دانشگاه به منظور سرپرستی شورای موسیقی انجام داده اند یک هزار ریال در هر جلسه (حداکثر سی جلسه در هر ماه ) به ایشان پرداخت نماید.
تبصره 47 - وزارت اقتصاد مجاز است سمپاشهای وارده به کشور موضوع تبصره 38 بودجه سال 1341 را از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی (به استثنای کارمزد باربری و انبارداری ) معاف نماید.
تبصره 48 - اجازه داده می شود که بودجه تفصیلی دانشگاههای تبریز - مشهد - اصفهان - اهواز و دانشسرای عالی با تصویب وزیر فرهنگ به مرحله اجرا گذاشته شود و در مواردی که وزارت فرهنگ لازم بداند بنا به پیشنهاد آن وزارت خانه از اعتبارات بودجه هر یک از واحدهای نامبرده برای جبران کمبود اعتبار سایر موسسات مذکور با صدور اصلاح بودجه از طرف وزارت دارایی استفاده شود.
تبصره هایی که مادام لغو نشده به قوت خود باقی است .
تبصره 49 - از اول سال 1342 بودجه وزارتین فرهنگ و بهداری از محل درآمد عمومی پرداخت و درآمد 3% حقوق موضوع تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 به درآمد عمومی منظور می شود تبصره 57 بودجه سال 1341 از اول سال 1342 ملغی است .
تبصره 50 - وزارتخانه ها و دستگاهها دولتی در صورتی که فروش وسائل نقلیه اسقاط را مصلحت بدانند می توانند از حاصل فروش آن برای رفع احتیاجات خود با موافقت قبلی وزارت دارایی وسائل نقلیه نو خریداری نمایند خرید اتومبیل سواری جیپ و جیپ استیشن در حدود اتومبیلهای سرویسهای هر دستگاه که طبق تصویبنامه شماره 42768 مورخ 19/9/41 مورد تایید وزارت دارایی قرارگرفته مجاز خواهد بود و از محل وجوه حاصله از فروش ماشینهای راه سازی فقط می توان ماشین راه سازی نو خریداری نمود وزارت جنگ و سازمانهای انتظامی شمول این تبصره نبوده و تابع مقررات مربوط به خود هستند.
تبصره 51 - حق التدریس در وزارت فرهنگ فقط از محل اعتبار منظور در اده 13 بودجه تفصیلی وزارتخانه مزبور و با صدور حکم وزارتی و تعهد قبلی ابل پرداخت خواهد بود قسمت اخیر ماده 12 قانون استخدام آموزگاران پیمانی صوب 5/2/1338 در مورد اعتبار حق التدریس و سایر مقرراتی که مغایر با این بصره باشد از اول سال 1342 ملغی است .
تبصره 52 - اجازه داده می شود حق لیسانس دریافتی سال 39 مشمولین قانون ستخدام مهندسین برای مدتی که در سال مزبور تفاوت متعلقه را دریافت داشته اند به هزینه قطعی منظور و از استرداد آن صرفنظر شود.
تبصره 53 - تبصره چهار بودجه سال 1338 و تبصره 35 بودجه سال 1339 از ول سال 1342 ملغی می شود.
تبصره 54 - قسمت اخیر تبصره 52 بودجه سال 1341 جمله (صرفه جویی های تا پایان سال 1340)(به صرفه جویی های تا پایان هر سال ) اصلاح می شود.
تبصره 55 - از اول سال 1342 وجوه حاصله از عوارض مقرر ضمن تصویب نامه شماره 20602 مورخ 10/6/1325 و تبصره 35 قانون بودجه سال 1338 و تبصره 39 قانون بودجه سال 1339 به درآمد عمومی منظور و بودجه وزارت راه از محل درآمد عمومی تامین و پرداخت خواهد شد و همچنین درآمد موضوع تبصره های 40 و 42 قانون بودجه سال 1339 کل کشور نیز به درآمد عمومی منظور و هزینه های مربوطه از کحل درآمد عمومی پرداخت می گردد.
تبصره 56 - فوق العاده مامورین ثابت و موقت دولت در کشورهای خارج به ماخذ مقررات مورد عمل و بر مبنای ریال بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به ارز قابل پرداخت است و در مورد درآمدهای وصولی که قبل از اجرای قانون پولی و بانکی کشور
مصوب 7/3/1339 پهلوی و یا ریال طلا مبنای عمل بوده است و با توجه به مقررات قانون مزبور به ترتیب که از طرف وزارت دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد در داخله کشور به ریال و در خارجه به ارز وصول می گردد.
تبصره 57 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود وجوه سپرده که به علت عدم مطالبه صاحبان آن در ظرف ده سال بدر آمد عمومی منتقل شده و می شود هر موقع صاحب سپرده مراجعه و مطالبه نماید پس از انجام تشریفات مقرر از محل درآمد عمومی مسترد کند.
تبصره 58 - تعیین ماهیت فنی بودن خریدهایی که طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 1338 کل کشور انجام می گیرد به عهده شورای عالی انستیتو پاستور می باشد و نیز شورا می تواند با رعایت صرفه و صالح دولت ترک مناقصه را برای پرداخت هر نوع هزینه فنی تجویز کند.
تبصره 59 - فوق العاده مخصوص کارکنان انستیتو پاستور در مدت مرخصی یک ماه در معذوریت دو ماه و در موارد استثنایی به مدتی که برای هر کارمند جداگانه توسط شورای عالی تعیین گردد قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 60 - جمله (درجه دارانی که از جیره جنسی استفاده می کنند جیره نقدی نخواهند گرفت ) از قسمت اخیر تبصره 30 قانون بودجه سال 1340 کل کشور حذف می شود.
تبصره 61 - حق لیسانس موضوع تبصره 32 قانون بودجه سال 1339 و اشل حقوق کارمندان لیسانسیه اداری موضوع تبصره 27 قانون بودجه سال 1340 و تبصره 53 بودجه سال 1341 فقط به کارمندانی تعلق می گیرد که از اشل حقوق اداری استفاده می نمایند و به کارمندانی که مقرری ماهانه آنها در وزارتخانه ها و مجلسین بیش از حقوق ثابت لیسانسیه های اداری است تعلق نمی گیرد مگر این که از حقوق خاص خود صرفنظر و منحصرا از حقوق کارمندان لیسانسیه اداری استفاده نمایند.
تبصره 62 - مامورین دولت ایران در کشورهای خارج مکلفند در نقاطی که بانک های ایرانی دارای شعبه یا نمایندگی باشند وجوه دولتی را به شعبات یا نمایندگی های مزبور بسپارند.
تبصره 63 - به منظور پرداخت هزینه های نقشه برداری و ارزیابی و سایر هزینه های ضروری اراضی جلالیه به وزارت دارایی اجازه داده می شود برابر (2) /(1)1% وجوه حاصله از فروش اراضی مزبور را در حساب مخصوصی در بانک ملی ایران متمرکز و به مصرف برساند.
تبصره 64 - وزارت دارایی می تواند مبلغ یک هزار و هشتصد و بیست و چهار میلیون ریال (1824000000 ریال ) از دیون شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی ایران را به عهده گرفته و ظرف مدت ده سال (از سال 1343) به اقساط مساوی واریز و تصفیه نماید با قبول این تعهد از طرف وزارت دارایی شرکت ملی نفت در قبال بانک مرکزی ایران نسبت به مبلغ مذکور تعهدی نخواهد داشت .
تبصره 65 - از تاریخ اول فروردین ماه 1342 سرویس بروات پستی در سراسر کشور به منظور تسویه حساب با بانک ملی ایران تعطیل و از محل ردیف 21 مکرر قسمت دوم بودجه سال جاری مبلغ ده میلیون ریال به رسم علی الحساب بابت استرداد وجوه سپرده اشخاص به اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن گذارده می شود تا پس از رسیدگی به حساب بروات پستی معادل وجه مورد اختلاس از وجوه بروات پستی از محل مبلغ مزبور به اشخاص مسترد داشته و اسناد آن را به هزینه قطعی منظور نماید اصل وجه موضوع اختلاس که بعدا از مختلسین وصول می شود به درآمد عمومی کشور منتقل و باقی مانده ده میلیون ریال عینا به خزانه داری کل برگشت شود.
تبصره 66 - اجازه داده می شود کارکنان محلی نمایندگی های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور از پرداخت سه درصد کمک به فرهنگ و بهداشت (موضوع تبصره 29 قانون بودجه سال 1338) به شرط انجام عمل متقابل معاف باشند.
تبصره 67 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود از اول خرداد ماه 1342 به هر یک از افسران و همردیفان آنان که از حق لیسانس استفاده نمی نمایند ماهیانه یک هزار ریال به نام کمک هزینه پرداخت و اعتبار آن را از محل بودجه وزارت جنگ تامین نماید.
تبصره 68 - وزارت کشور مجاز است از اول مهر سال 42 به هر یک از آقایان معاونین استانداریها ماهیانه تا 15000 ریال به عنوان هزینه پذیرایی از بودجه وزارت کشور در حدود اعتبار مربوط از تاریخ ورود به محل پرداخت نماید.
تبصره 69 - اداره کل انتشارات و رادیو مجاز است ارزش کار آقای حسنعلی راشد استاد دانشگاه را بابت جلسات سخنرانی های رادیو ایران در ساعات آزاد از دانشگاه به قرار هر جلسه تا پنج هزار ریال و حداکثر در ماه بیست هزار ریال از محل اعتبار خود پرداخت نماید.
تبصره 70 - از اول سال 37 به بعد هر گونه تغییری که در حقوق مستخدمین لشکری و کشوری در نتیجه تغییر اشل و یا تبدیل و تشخیص پایه داده شده یا بشود شاغلین خدمت یا ورثه آنها در صورتی می توانند از تفاوت حقوق بازنشستگی و وظیفه آن استفاده نمایند که حداقل معادل بیست سال از تفاوت جدید استفاده نموده یا مابه التفاوت آن را طبق ضرایب مقرر در قوانین مربوطه برای باقیمانده مدت در موقع بازنشستگی و نصف باقیمانده مدت در موقع برقراری حقوق وظیفه حداکثر به اقساط ده ساله به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند. و چنانچه سنین خدمت در موقع بازنشستگی و یا برقراری حقوق وظیفه کمتر از بیست سال باشد کسور بازنشستگی مابه التفاوت مربوط به آن مدت به ترتیب فوق اخذ خواهد گردید. بازنشستگان و وراث آنها نیز که از تاریخ فوق حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنها ترمیم گردیده و می شود مکلف پرداخت مابه التفاوت کسور بازنشستگی به ترتیب بالا می باشند مشمولین تبصره 26 قانون بودجه سال 37 و تصمیم مورخ نوزدهم خرداد ماه 37 کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و قانون مربوط به ترمیم حقوق کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیریان و پاسبانان مصوب نهم شهریور ماه 37 از شمول این تبصره مستثنی و وزارت جنگ و ژاندارمری از بابت تفاوت حاصله ناشی از اجرای این تبصره سهم موضوع قسمت اخیر بند الف ماده 81 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را به صندوق ارتش و ژاندارمری نخواهند پرداخت و بند یک و دو تصویب نامه 26190 مورخ 22 /9/40 لغو می شود.

اصلاح بودجه مربوط به بودجه تفصیلی سال 1342 سازمانهای مشروحه زیر:
1 - مبلغ 75000 ریال از اعتبار ماده 16 بودجه تفصیلی سال جاری اداره کل باربری کسر و به اعتبار ماده 25 بودجه مزبور اضافه شود.
2 - مبلغ زیر از اعتبار مواد بودجه تفصیلی سال جاری ژاندارمری کل کشور به شرح زیر: کسر
الف - اعتبار ماده 24 مبلغ 1180000 ریال
ب - از اعتبار ماده 39 مبلغ 7000000 ریال
ج - از اعتبار ماده یک مبلغ 3500000 ریال
د - از اعتبار ماده 7 مبلغ 7869521 ریال
و مبلغ 8180000 ریال جمع دو قلم الف و ب به اعتبار ماده 17 و مبالغ مذکور
در بند ج و د به ترتیب به اعتبار ماده 4 و ماده 38 بودجه مزبور اضافه شود.
3 - از اعتبار ماده 53 بودجه تفصیلی سال جاری موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر مبلغ 275000 ریال و از اعتبار بند الف ماده یک بودجه تفصیلی مزبور مبلغ 770000 ریال کسر و به ترتیب به اعتبار ماده 51 و بند (د) ماده 2 همان بودجه اضافه گردد.
4 - از اعتبار بند (د) ماده 2 بودجه تفصیلی سال جاری اداره کل نظارت بر مواد مخدره مبلغ 310000 ریال کسر و به اعتبار ماده 47 بودجه مزبور اضافه شود.
5 - کسر می شود از اعتبار مواد زیر بودجه تفصیلی سال 42 مربوط به درآمد حاصله از اجرای تصویب نامه شماره 2750-24/2/42 درآمد اختصاصی اداره کل ثبت :
الف - از اعتبار ماده 15 مبلغ 1000000 ریال
ب - از اعتبار ماده 16 مبلغ 4700000 ریال
ج - از اعتبار ماده 28 مبلغ 1500000 ریال
د - از اعتبار ماده 49 مبلغ 2000000 ریال
و اضافه می شود به اعتبار مواد زیر:
الف - به اعتبار بند ج ماده 4 مبلغ 100000 ریال
ب - به اعتبار ماده 19 مبلغ 600000 ریال
ج - به اعتبار ماده 20 مبلغ 3000000 ریال
د - به اعتبار ماده 21 مبلغ 50000 ریال
ه - به اعتبار ماده 23 مبلغ 500000 ریال
و - به اعتبار ماده 25 مبلغ 400000 ریال
ز - به اعتبار ماده 26 مبلغ 15000 ریال
ح - به اعتبار ماده 27 مبلغ 2500000 ریال
ط - به اعتبار ماده 35 مبلغ 650000 ریال
ی - به اعتبار ماده 36 مبلغ 500000 ریال
ک - به اعتبار ماده 38 مبلغ 60000 ریال
ل - به اعتبار ماده 39 مبلغ 100000 ریال
م - به اعتبار ماده 42 مبلغ 500000 ریال
ن - به اعتبار ماده 53 مبلغ 225000 ریال
-----------------------------------------------------
جمع 9200000 ریال
6 - از اعتبار ماده 18 بودجه تفصیلی سال جاری سازمان بنادر و کشتیرانی مبلغ 600000 ریال کسر و به اعتبار ماده 25 بودجه مزبور اضافه شود.
7 - مبلغ 7500000 ریال از اعتبار ماده 20 بودجه تفصیلی سال جاری اداره کل هواپیمایی کشوری کسر و مبلغ 3000000 ریال آن به اعتبار ماده 24 و 4500000 ریال بقیه به اعتبار ماده 35 همان بودجه اضافه شود.
8 - مبلغ شصت هزار ریال از اعتبار ماده 2 بودجه تفصیلی سال 1342 موسسه رازی کسر و عینا به اعتبار ماده 4 اضافه گردد.
9 - مبلغ 19074 ریال از اعتبار ماده 4 بودجه تفصیلی سال 1342 اداره کل نظارت بر مواد مخدره کسر و عینا به اعتبار ماده 52 بودجه مزبور اضافه شود.
10 - مبالغ مشروحه زیر به ترتیب از اعتبار ماده 42 و 38 و 32 بودجه تفصیلی سال 1342 وزارت جنگ کسر و جمع آن که معادل 63574000 ریال است به اعتبار ماده 17 بودجه سال جاری وزارتخانه مزبور اضافه شود.
از اعتبار ماده 42 مبلغ 34336289 ریال
از اعتبار ماده 38 مبلغ 20000000 ریال
از اعتبار ماده 32 مبلغ 9237711 ریال
------------------------------------------------------
جمع 63574000 ریال
11 - از اعتبار ماده 37 بودجه تفصیلی سال جاری اداره کل انتشارات و رادیو مبلغ 290000 ریال کسر و به اعتبار ماده 33 بودجه مزبور اضافه شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و هفتاد تبصره و یازده فقره اصلاح بودجه تفصیلی سال یک هزار و سیصد و چهل و دو که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیستم آبان ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم
آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/08/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.