جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


ماده واحده - عضویت سازمان بنادر و کشتیرانی در دفتر بین المللی هیدروگرافیک به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای هیدروگرافی سازمان مزبور با سازمان هایی مشابه در کشورهای دیگر از تاریخ دهم تیر ماه 1340 شمسی (اول ژوئیه 1961) تایید می شود حق عضویت در دفتر بین المللی از محل بودجه سازمان بنادر و کشتیرانی به ارز قابل پرداخت خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه بیست و سوم آذر ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
5862
تاریخ تصویب :
1343/10/01
تاریخ ابلاغ :
1344/01/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :