جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود لایحه استخدام کشوری را که به
مجلس شورای ملی تقدیم شده پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین به موقع
اجرا بگذارد کمیسیون مزبور مرکب از بیست و چهار نفر می باشد که دوازده نفر
از هر مجلس به انتخاب روسای مجلسین عضویت آن را خواهند داشت مصوبات
کمیسیون مشترک تا تعیین تکلیف نهایی آن در مجلسین لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره - کمیسیون مزبور مکلف است از نمایندگان مجلسین که پس از تشکیل
کمیسیون خاص ظرف یک ماه پیشنهادات کتبی به کمیسیون تقدیم دارند برای ادای
توضیح در اطراف پیشنهاد خود دعوت به عمل آورد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه شانزدهم
آذر ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و
چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :