جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده واحده - کادر هوایی و دریایی ژاندارمری کل کشور مانند کادر نیروی
هوایی و دریایی ارتش شاهنشاهی مشمول مواد 66 و 67 قانون استخدام کادر
نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه 1336 می باشند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب بیستم آذر
ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه بیست و سوم آذر ماه 1343 به
تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد
و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :