جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به جای اتاق صنایع و معادن
ایران و اتاق بازرگانی تهران اتاق جدیدی به نام اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران در تهران تشکیل می شود که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی
است . دارایی و اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون و مطالبات
اتاق های مزبور به اتاق جدید منتقل می شود. این اتاق در تهران و در
شهرستانها دارای شعبه خواهد بود.
اتاق بازرگانی هر شهرستان و شعبه اتاق صنایع و معادن ایران در همان
شهرستان شعبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در آن شهرستان
تشکیل می دهد. در شهرستانهایی که شعبه اتاق صنایع و معادن ایران وجود
ندارد اتاق بازرگانی محل به اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران شعبه آن
شهرستان تبدیل می شود.
شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از نظر انجام وظائف مربوط به
حوزه فعالیت خود دارای استقلال کامل خواهد بود.
دارایی و اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون و مطالبات اتاقهای
بازرگانی و شعب اتاق صنایع و معادن ایران در هر شهرستان به شعبه اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن شهرستان منتقل می شود.
تبصره 1 - ایجاد هماهنگی و همکاری بین شعب اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران و تماس با سازمانهای مشابه در کشورهای خارج و انجام وظائف در
سطح مملکتی به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود و این
وظیفه را با همکاری شعب انجام خواهد داد.
آیین نامه وظائف اتاق و شعب آن و طرز انتخاب هیات نمایندگان و هیات رییسه و
تعداد آنها از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد
مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - اتاق می تواند در نقاطی که شعبه ندارد با تایید وزارت
اقتصاد و طبق ضوابطی که در آیین نامه مربوط ذکر می شود نسبت به تاسیس شعبه
اقدام نماید. شعبه اتاق در تهران ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آیین نامه
تشکیل می شود.
تبصره 3 - منابع مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به شرح
زیر است :
1 - سهم دریافتی به موجب ماده 167 قانون مالیات بر درآمد مصوب اسفند
ماه 1345.
2 - ورودیه و حق عضویت اعضا که تعرفه آن در آیین نامه تعیین خواهد شد.
3 - حقوقی که اتاق در مقابل انجام خدمات طبق تعرفه معین در آیین نامه
مربوط اخذ خواهد کرد.
4 - حق کارشناسی و داوری و عوایدی که از محل انتشارات و فعالیتهای
مربوط به وظایف خود به دست می آورد.
منابع مالی اتاق بر طبق ضوابطی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به مصرف
خواهد رسید.
تبصره 4 - در هر یک از قوانین و مقررات که ذکری از اتاقهای بازرگانی
یا اتاق صنایع و معادن ایران یا هر دو اتاق شده باشد اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران جانشین آن خواهد بود.
تبصره 5 - تا تصویب و اجرای آیین نامه های مذکور در این قانون و انجام
انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر اساس آیین نامه مذکور در
تبصره 1 آخرین نمایندگان منتخب اتاق بازرگانی تهران و اتاق صنایع و معادن
ایران به عنوان هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
همچنین آخرین نمایندگان منتخب اتاقهای بازرگانی شهرستانها و شعب اتاق
صنایع و معادن ایران به عنوان هیات نمایندگان شعبه اتاق بازرگانی و صنایع
و معادن ایران در شهرستان مربوط وظایف مقرر را انجام خواهند داد. برای
این مدت رییس و خزانه دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را وزیر
اقتصاد از بین هیات نمایندگان اتاق مزبور تعیین خواهد کرد و رییس و
خزانه دار هر یک از شعب به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران و تصویب وزیر اقتصاد تعیین خواهند شد که وظائف هیات رییس را انجام
دهند.
تبصره 6 - قانون تاسیس اتاقهای بازرگانی مصوب دی ماه 1333 و قانون
تاسیس اتاق صنایع و معادن ایران مصوب 15 آذر ماده 1343 و آن قسمت از سایر
قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون
ملغی است .
تبصره 7 - تا زمانی که آیین نامه های مربوط به تصویب نهایی نرسیده است
مقررات موجود اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران ملاک عمل
خواهد بود و در صورت تعارض رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر
حسب تناسب تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
روز چهارشنبه 15/11/1348 در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار
و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :