جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده واحده - نظر به اهمیت امر تغذیه مردم کشور و به منظور تنظیم و
بهبود آن و تربیت افراد کارشناس و متخصص در امر تغذیه سازمانی به نام
موسسه خواربار و تغذیه ایران زیر نظر وزارت بهداری تاسیس می شود اداره
امور آن بر مبنای اساسنامه ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای امور
استخدام - بهداری و دارایی مجلسین خواهد رسید.
بودجه موسسه مزبور هر سال ذیل بودجه وزارت بهداری در ردیف جداگانه در
بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
مادام که اساسنامه موسسه خواربار و تغذیه ایران به تصویب کمیسیونهای
مربوط مجلسین نرسیده است مقررات فعلی موسسه مزبور مجری است .
وزارت بهداری و وزارت دارایی مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه
هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :