جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


ماده یک - اداره کل هواشناسی می تواند تصدی ایستگاههای اقلیم شناسی (کلیماتولوژی ) و باران سنجی خود را در نقاط مختلف کشور در غیر ساعات اداری به کارمندان دولت یا در هر موقع از شبانه روز به سایر اشخاصی که واجد صلاحیت لازم از نظر اداره کل هواشناسی باشند در قبال پرداخت حق الزحمه واگذار نماید میزان حق الزحمه ماهیانه این قبیل متصدیان برای هر ایستگاه به تناسب وظایفی که به آنها محول می شود از سیصد تا یک هزار و پانصد ریال بوده و پرداخت آن مشروط به وجود اعتبار در بودجه مصوب اداره کل هواشناسی می باشد.
ماده دو - اداره کل هواشناسی می تواند از کلیه دستگاهها یا شبکه های مخابراتی موجود در کشور با موافقت قبلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و مقامات مربوطه با پرداخت اجرت مخابره استفاده نمود و به کارکنان فنی آن دستگاه و همچنین به کارکنان فنی که با دستگاه مخابراتی اداره هواشناسی یا اداره کل هواپیمایی کشوری کار می کنند در صورتی که از ادارات مربوطه اضافه کار دریافت ننمایند فوق العاده اضافه کار و در غیر این صورت حق الزحمه ای متناسب با میزان کار اضافی که حداکثر آن در ماه از 2400 ریال تجاوز نکند پرداخت نماید. پرداخت اضافه کار و یا حق الزحمه مورد بحث مشروط به وجود اعتبار در بودجه مصوب و مورد عمل اداره کل هواشناسی می باشد.
ماده سه - در صورتی که اداره کل هواشناسی برای تدریس در کلاسهای اختصاصی خود به طور موقت احتیاج به معلمان فنی داشته باشد ولی نتواند آنان را از بین استادان و دبیران رسمی واجد شرایط انتخاب کند می تواند اشخاص صلاحیتدار را به پیشنهاد مدیر کل هواشناسی و تایید وزارت راه برای تدریس موقت دعوت و به آنان حق تدریس پرداخت نماید. میزان حق تدریس معلمان مزبور با توجه به مراتب علمی و صلاحیت عملی آنان هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت راه و موافقت وزارت دارایی تعیین خواهد شد.
ماده چهار - اجازه داد می شود به افسران و درجه داران سازمان هواشناسی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی که در اجرای ماده واحده قانون اجازه تاسیس اداره کل هواشناسی مصوب 1337 در اداره مذکور مامور خدمت می شوند در صورتی که در سرویسهای شبانه روزی و در ساعات غیر اداری به صورت کشیک کار اضافی انجام دهند به تناسب درجه و میزان معلومات فنی آنها فوق العاده کشیک و یا اضافه کار به ماخذ مندرج در آیین نامه مزایا و بر طبق مقررات عمومی کماکان پرداخت گردد.
ماده پنج - وزارت راه مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون بالا که مشتمل بر پنج ماده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه ششم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :