جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان راجع به سرویسهای هوایی و بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها

ماده واحده - موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان راجع به سرویسهای هوایی بازرگان مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها که مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده و یک برنامه خطوط پرواز می باشد و در تاریخ دهم تیر ماه 1340 در تهران به امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می شود اسناد مصوبه آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه می باشد در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز 25/9/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان راجع به سرویسهای هوایی بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها
(مقدمه )
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان که متعاهدین قرارداد بین المللی هواپیمایی کشوری که در تاریخ 7 دسامبر 1944 در شیکاگو امضا شده است می باشند مایلند به منظور استقرار سرویسهای هواپیمایی بین قلمرو خود و ماورا آن موافقتنامه ای علاوه بر قرارداد مذکور منعقد نمایند نمایندگان تام الاختیار خود را بدین منظور به شرح زیر تعیین نمودند:
دولت شاهنشاهی ایران : جناب آقای قدس نخعی وزیر امورخارجه
دولت جمهوری فدرال آلمان :
جناب آقای دکتر ر. ف . فن اونگرن اشتر براگ سفیر کبیر جمهوری فدرال آلمان
در ایران . نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال
صحت و اعتبار بود به ترتیب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - برای مقاصد این موافقتنامه جز در مواردی که مضمون عبارت مفهوم مخالف آن را ایجاب کند:
الف - عبارت "قرارداد" مربوط به هواپیمایی کشوری بین المللی است که در تاریخ 7 دسامبر 1944 برای امضا در شیکاگو حاضر شده بود و نیز شامل هر ضمیمه ایست که تحت ماده 90 قرار داد مزبور مورد قبول واقع گردیده و هر اصلاحیه ای که در ضمائم مذکور یا در اصل قرارداد بر طبق مواد 90 و 94 قرارداد به عمل آمده است .
ب - عبارت "مقامات هواپیمایی " در مورد دولت شاهنشاهی ایران "اداره کل هواپیمایی " و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن اداره کل و یا وظایف مشابه آن باشد و در مورد دولت جمهوری فدرال آلمان وزیر راه فدرال و هر شخص یا هیئتی که مجاز به انجام وظایف فعلی وزیر مزبور است می باشد.
ج - مقصود از عبارت "موسسه هواپیمایی معینه " یک موسسه هواپیمایی است که یکی از طرفین متعاهدین طبق ماده 3 این قرارداد به وسیله اعلامیه کتبی برای
به کار انداختن سرویسهای هوایی در خطوط مشخصه به طرف متعاهد دیگر معین نموده است .
د - عبارت "قلمرو""سرویس هوایی بین المللی ""موسسه هواپیمایی "و"توقف به منظورهای غیر بازرگانی " به ترتیب همان معانی را خواهند داشت که در مواد 2
و 96 قرارداد به آنها داده شده است .
ماده 2 - هر یک از طرفین متعاهدین حقوق تصریح شده در این موافقتنامه را به منظور تاسیس سرویسهای منظم هواپیمایی بین المللی به طرف متعاهد دیگر اعطا می نماید. خطوطی که موسسات هواپیمایی معینه دو طرف متعاهد در آن مجاز به کار انداختن سرویسهای هوایی بین المللی خواهند بود در برنامه خطوطی که با مبادله یادداشتهایی مورد موافقت قرار خواهد گرفت مشخص می گردد. سرویسهای و خطوط مزبور در این موافقتنامه به ترتیب "سرویسهای مورد موافقت " و "خطوط مشخصه " نامیده می شوند.
موسسات هوایی معینه به وسیله هر یک از طرفین متعاهدین زمانی که یک سرویس مورد موافقت را در خطوط مشخصه به کار می اندازند از حقوق زیر بهره مند می گردند:
الف - پرواز از فراز قلمرو کشور متعاهد دیگر بدون فرود آمدن .
ب - توقف در قلمرو کشور مذکور به منظورهای غیر از حمل و نقل .
ج - توقف در قلمرو کشور مزبور در نقاطی که برای آن خط مشخص گردیده به منظور پیاده و سوار کردن مسافر - بار و پست در رفت و آمدهای بین المللی .
2 - و نیز مقرر است که در مناطق جنگ یا مناطقی که در اشغال نظامی است یا مناطقی که جنگ و اشغال نظامی در آن تاخیر داشته است با توجه به ماده 9
قرارداد به کار انداختن این گونه سرویسها منوط به اجازه و تصویب مقامات صلاحیتدار نظامی باشد.
ماده 3 - 1 - هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت یک یا چند موسسه هواپیمایی را برای بهره برداری در سرویسهای مورد موافقت در خطوط مشخصه کتبا تعیین و به طرف متعاهد دیگر معرفی نماید.
2 - به مجرد رسیدن چنین معرفی نامه طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت مقررات بندهای 3 و 4 این ماده به موسسه معینه مزبور بدون تاخیر اجازه لازم برای بهره برداری را اعطا می نماید.
3 - مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد ممکن است از موسسه ای که توسط طرف متعاهد دیگر معین گردیده بخواهد مقامات مزبور را قانع سازد که قابلیت انجام شرایطی که طبق قوانین و مقرراتی که معمولا برای به کار انداختن سرویسهای هوایی بین المللی به وسیله مقامات مزبور در تایید مقررات قرارداد وضع شده است دارا می باشد.
4 - هر یک از طرفین متعاهدین در هر مورد که قانع نشده باشد که مالکیت عمده و کنترل موثر بر آن موسسه هواپیمایی در دست طرف متعاهدی که موسسه مزبور را تعیین نموده یا اتباع آن طرف می باشد حق خواهد داشت از اعطای اجازه بهره برداری مذکور در بند 2 این ماده امتناع ورزد و یا شرایطی را که برای اعمال حقوقی مشخصه در ماده 2 این قرارداد توسط یک موسسه هواپیمایی معینه لازم بداند تحمیل نماید.
5 - وقتی که یک موسسه هواپیمایی بدین ترتیب معین و مجاز گردید می تواند هر وقت بخواهد بهره برداری از سرویسهای مورد موافقت را شروع نماید مشروط بر این که تعرفه ای که طبق مقررات ماده 11 این موافقتنامه وضع شده است در مورد سرویس مزبور مجری باشد.
ماده 4 - 1 - هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهد داشت اجازه بهره برداری صادره را لغو نماید یا استفاده از حقوق مشخصه در ماده 2 این موافقتنامه را از موسسه ای که توسط طرف متعاهد دیگر تعیین گردیده معلق نماید یا شرایطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم باشد تحمیل نماید: الف - در هر موردی که قانع نشده باشد مالکیت عمده و کنترل موثر بر موسسه هواپیمایی مزبور در دست طرف متعاهدی که آن موسسه هواپیمایی را معین نموده یا اتباع آن طرف می باشد یا.
ب - در موردی که موسسه هواپیمایی مزبور از عهده انجام دادن قوانین و مقررات دولت متعاهدی که این حقوق را اعطا کرده است بر نیاید.
ج - در موردی که موسسه هواپیمایی مزبور از عهده بهره برداری طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه بر نیاید.
2 - چنانچه لغو فوری - تعلیق یا تحمیل شرایط مذکور در بند 1 این ماده به منظور جلوگیری از نقض بیشتر قوانین یا مقررات ضرورت اساسی نداشته باشد چنین حقی پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد.
3 - هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهد داشت که به وسیله مکاتبه به طرف متعاهد دیگر موسسه هواپیمایی دیگری را به جای موسسه هواپیمایی معینه
تعیین نماید. موسسه هواپیمایی معینه جدید همان حقوق و تعهداتی که موسسه هواپیمایی قبلی داشته است دارا خواهد بود.
ماده 5 - هیچیک از مقررات ماده 2 این موافقتنامه نباید طوری تلقی شود که به موسسات هواپیمایی معینه یکی از طرفین متعاهدین امتیاز گرفتن مسافر- بار یا پست در قلمرو طرف متعاهد دیگر در ازا کرایه یا حق الزحمه به مقصد نقطه دیگری در همان قلمرو اعطا شده است .
ماده 6 - عوارضی که در قلمرو یکی از طرفین متعاهدین برای استفاده هواپیمای موسسه معینه طرف متعاهد دیگر از فرودگاه ها و سایر تسهیلات هواپیمایی وضع می گردد نباید از آنچه که به وسیله هواپیمای یک موسسه هواپیمایی ملی که در سرویس های هوایی بین المللی مشابه اشتغال دارند پرداخت می گردد بیشتر باشد.
ماده 7 - 1 - هواپیمایی که در سرویس های بین المللی به وسیله موسسات هواپیمایی معینه هر یک از طرفین متعاهدین به کار می رود و همچنین تجهیزات معمولی آنها - ذخائر سوخت و روغنهای مخصوص چرب کردن موتور و ذخائر خواربار هواپیما (شامل غذا - آشامیدنی و دخانیات ) که در داخل چنین هواپیمایی قرار دارد در موقع ورود به قلمرو طرف متعاهد دیگر از کلیه حقوق گمرکی - هزینه های بازرسی و سایر عوارض یا مالیاتهای دیگر معاف خواهد بود.
مشروط بر این که چنین لوازم و ذخایر تا زمانی که مجددا صادر شوند در داخل هواپیما باقی بمانند.
2 - موارد زیر به استثنای عوارض مربوط به خدمات انجام شده نیز از پرداخت عوارض و مالیاتهای مزبور معاف خواهند بود.
الف - ذخائر و خوارباری که در قلمرو یکی از طرفین متعاهدین در حدودی که به وسیله مقامات طرف متعاهد مزبور معین می گردد برای مصرف ضمن پرواز به خارج از کشور به داخل هواپیمای سرویس بین المللی کشور متعاهد دیگر حمل می شود.
ب - وسائل یدکی و تجهیزات هواپیما که برای نگهداری - تعمیر یا تجهیزات هواپیمایی که در سرویسهای بین المللی به وسیله موسسات معینه طرف متعاهد دیگر به کار می روند به قلمرو هر یک از طرفین متعاهدین وارد می شود.
ج - سوخت و روغنهای مخصوص چرب کردن موتور هواپیما که برای ذخیره در هواپیمایی که به وسیله موسسات معینه طرف متعاهد دیگر در سرویسهای بین المللی پرواز می کنند تهیه می گردد ولو این که این ذخائر در قسمتی از پرواز که بر فراز قلمرو کشور متعاهدی که این ذخائر در آن کشور به داخل هواپیما حمل شده باشد مصرف می گردد اشیایی که در بندهای الف و ب و ج فوق بدانها اشاره شده است ممکن است خواسته شود که تحت نظارت یا کنترل گمرک نگاهداری گردد.
ماده 8 - تجهیزات معمولی مورد نیاز هواپیما و همچنین مواد و ذخائری که در داخل هواپیمای هر یک از طرفین متعاهدین باقی می ماند ممکن است در قلمرو طرف متعاهد دیگر فقط پس از تصویب مقامات گمرکی طرف متعاهد مزبور تخلیه گردند. در چنین مواردی وسایل و ذخائر مزبور ممکن است تا زمانی که مجددا صادر و یا به انحا دیگر طبق مقررات گمرکی مربوطه ترخیص گردند تحت نظارت مقامات مزبور قرار گیرند.
ماده 9 - 1 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد مربوط به ورود و خروج هواپیمایی که در هوانوردی بین المللی اشتغال دارد یا مربوط به عملیات و هوانوردی چنین هواپیمایی است هنگامی که در قلمرو مزبور می باشد درباره هواپیمای موسسه یا موسسات معینه طرف متعاهد دیگر به کار خواهد رفت و مقررات مزبور از طرف چنین هواپیمایی در موقع ورود و خروج و زمانی که در قلمرو طرف متعاهد اول است متابعت خواهد گردید.
2 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد مربوط به ورود یا خروج مسافرین از قلمرو طرف مزبور کارکنان هواپیما یا بار هواپیما از قلمرو طرف مزبور مثل مقررات مربوط به ورود - ترخیص - مهاجرت - گذرنامه ها - گمرک و قرنطینه به وسیله یا از طرف چنین مسافرین - کارکنان یا بار به طرف متعاهد دیگر در موقع ورود یا خروج و در هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد اول هستند باید متابعت گردد.
ماده 10 - 1 - موسسات هواپیمایی طرفین متعاهدین فرصت مناسب و متساوی خواهند داشت که سرویسهای مورد موافقت را در خطوط مشخصه در بین قلمروهای خود به کار اندازند.
2 - در به کار انداختن سرویسهای مورد موافقت موسسات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهدین منافع موسسات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را ملحوظ خواهند داشت به نحوی که تاثیر نامطلوبی در جریان امور سرویسهایی که طرف
اخیرالذکر در تمام یا قسمتی از همان خطوط دائر نموده است حاصل نشود.
3 - سرویسهای مورد موافقت که به وسیله موسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین برقرار می گردد باید کاملا با احتیاجات عمومی برای حمل و نقل در خطوط مشخصه منطبق باشد و هدف اصلی آنها فراهم نمودن ظرفیتی (با ضریب بارگیری معقولانه ) کافی برای احتیاجاتی باشد که فعلا و منطقا از لحاظ حمل و
نقل مسافر - بار و محمولات پستی - به مقصد و یا از مبدا قلمرو طرف متعاهدی که موسسه یا موسسات هواپیمایی را تعیین نموده است فراهم نمودن وسائل حمل مسافر - بار و محمولات پستی از لحاظ پیاده و سوار کردن آنها در نقاطی واقع در خطوط مشخصه در قلمرو دولتهایی غیر از دولتی که موسسه یا موسسات هواپیمایی را تعیین نموده است طبق مقررات کلی که ظرفیت باید متناسب با ترتیب زیر باشد انجام گیرد:
الف - احتیاجات حمل و نقل هوایی از مبدا به مقصد قلمرو کشور متعاهدی که موسسه هواپیمایی را تعیین نموده است .
ب - احتیاجات حمل و نقل نواحی که موسسه هواپیمایی از آن عبور می نماید پس از رعایت منافع سرویسهای حمل و نقل هوایی دیگری که به وسیله موسسات هواپیمایی کشورهای آن نواحی تاسیس شده است و
ج - احتیاجات خط هواپیمایی سرتاسری .
ماده 11 - 1 تعرفه هایی که به وسیله موسسات هواپیمایی یکی از طرفین متعاهدین برای حمل محمولات از مبدا یا به مقصد قلمرو طرف متعاهد دیگر وضع می گردد بایستی به میزان عادلانه و با توجه به کلیه عوامل مربوطه از جمله هزینه بهره برداری بهره برداری - نفع عادلانه و تعرفه های موسسات هواپیمایی دیگر برقرار گردد.
2 - تعرفه هایی که در بند 1 این ماده بدان اشاره شده است توام با حق کمیسیون نمایندگی مربوطه در صورت امکان به وسیله موسسات هواپیمایی معینه مربوطه طرفین متعاهدین و با مشورت موسسات هواپیمایی دیگری که در تمام یا قسمتی از خط مزبور بهره برداری می نمایند باید مورد توافق قرار گیرد و این توافق بایستی در جایی که امکان دارد از طریق دستگاه تعیین نرخ موسسه بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) به عمل آید.
3 - تعرفه هایی که به نحو فوق مورد موافقت قرار گرفته باید اقلا یک ماه (30 روز) قبل از تاریخ معینه برای اجرا جهت تصویب مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین تسلیم گردد و در موارد مخصوص این مدت معینه با موافقت مقامات مزبور ممکن است تقلیل داده شود.
4 - اگر موسسات معینه نتواند با هر یک از تعرفه های مزبور موافقت نمایند یا چنانچه به دلایل دیگر یک تعرفه نتواند طبق مقررات قسمت 2 این ماده تثبیت گردد یا در صورتی که در ظرف مدت 15 روز از مدت یک ماه (30 روز) مندرج در بند 3 این ماده یک طرف متعاهد عدم موافقت خود را با هر تعرفه ای که طبق مقررات بند 2 بدان توافق شده است به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین سعی خواهند کرد نسبت به تعیین تعرفه به وسیله موافقتنامه اتخاذ تصمیم نمایند.
5 - در صورتی که مقامات هواپیمایی نتوانند در مورد تعرفه ای که طبق بند 3 این ماده جهت تصویب به آنها تسلیم شده است و یا در اتخاذ تصمیم به هر تعرفه ای که طبق بند 4 این ماده باید تعیین گردد موافقت حاصل نمایند مورد اختلاف طبق ماده 15 این قرارداد حل و فصل خواهد شد.
6 - با رعایت مقررات بند 5 این ماده هیچ تعرفه ای به موقع اجرا گذارده نخواهد شد مادام که مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهدین آن را تصویب نکرده باشند.
7 - تعرفه هایی که طبق مقررات این ماده تعیین شده است به قوت خود باقی خواهند بود تا تعرفه های جدیدی که بر اساس مقررات این ماده وضع می گردد تعیین شود.
ماده 12 - 1 - موسسات هواپیمایی معینه حداقل یک ماه (30 روز) قبل از تاریخ دایر شدن سرویسها در خطوط مشخصه نوع سرویسها - انواع هواپیماهایی که در برنامه پرواز به کار خواهند رفت و همچنین تغییراتی که بعدا در آنها داده می شود به مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین اطلاع خواهند داد و همین ترتیب در مورد هر گونه تغییرات بعدی نیز معمول خواهد گردید.
2 - مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد در صورت تقاضا اطلاعیه های منظم یا سایر گزارشات مربوط به آمارهای موسسات معینه را که معقولا برای تجدید نظر کردن در ظرفیتی که به وسیله هر یک از موسسات معینه طرف متعاهد اول در خطوط مشخصه مقرر گردیده جهت مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تهیه خواهد نمود. چنین اطلاعیه هایی تمام اطلاعات لازم جهت تصمیم درباره مقدار محمولات حمل شده و مبدا و مقصد چنین محمولات را شامل خواهد بود.
ماده 13 - 1 - در صورت لزوم بین مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد به منظور حصول همکاری نزدیک و توافق در کلیه موضوعات مربوط به کار بردن و تفسیر آن موافقتنامه تبادل نظر به عمل خواهد آمد.
ماده 14 - 1 - در هر موقع ممکن است به منظور مذاکره درباره اصلاح موافقتنامه حاضر یا برنامه پرواز به وسیله یکی از طرفین متعاهدین تقاضای مشاوره به عمل آید.
همین ترتیب نیز در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین ملاحظه نماید که تبادل نظر موضوع ماده 13 در مورد مذاکرات مربوط به تفسیر و به کاربردن موافقتنامه حاضر پیشرفتی حاصل ننموده است جاری خواهد بود چنین مشورتی در ظرف مدت دو ماه (60 روز)د از تاریخ وصول تقاضای مشورت شروع خواهد شد.
2 - هر تغییری در این موافقتنامه که به ترتیب فوق مورد توافق قرار گیرد وقتی لازم الاجرا می گردد که پس از انجام شرایط قانون اساسی توسط هر یک از طرفین متعاهدین به وسیله مبادله یادداشتهای سیاسی مورد تایید واقع شده باشد.
ماده 15 - 1 - در صورتی که هر نوع اختلاف نظر ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه فعلی طبق ماده 14 حل نشود بنا به تقاضای هر یک از طرفین متعاهدین موضوع به هیات داوری ارجاع می گردد. 2 - هیات داوری مزبور برای هر مورد خاص تشکیل می گردد از سه نفر عضو به این ترتیب که هر یک از طرفین متعاهدین یک نفر عضو تعیین می نماید و دو نفر عضو مزبور برای انتخاب یک نفر از اتباع کشور ثالث که ریاست هیات را خواهد داشت و به وسیله دولتین متعاهدین تعیین می گردد توافق خواهند کرد. اعضا مزبور در ظرف دو ماه (60 روز) و رییس هیات در ظرف سه ماه (90 روز) بعد از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین به طرف متعاهد دیگر قصد خود را مبنی بر ارجاع اختلاف نظر به حکمیت اطلاع می دهد تعیین می گردند.
3 - چنانچه مهلت های مقرر در بند 2 ملحوظ نشده باشد هر یک از طرفین متعاهدین می تواند در صورت عدم هر نوع سازش دیگری از رییس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) دعوت نماید که انتصابات لازم را بنماید، وقتی که رییس شورا تابعیت یکی از دو کشور متعاهد را دارا است یا به نحو دیگر از انجام این کار منع شده باشد معاون او انتصابات لازم را انجام خواهد داد.
4 - هیات داوری با اکثریت آرا اخذ تصمیم خواهد کرد. تصمیمات مزبور برای طرفین متعاهدین لازم الاجرا خواهد بود. هر کدام از طرفین متعاهدین مخارج عضو منتسب خود و همچنین مخارج نمایندگی خود را در هیات داوری به عهده خواهد داشت . مخارج رییس هیات و هر گونه مخارج دیگر بالمناصفه به عهده طرفین متعاهدین خواهد بود. در تمام موارد دیگر هیات داوری مقرراتی برای ترتیب داوری خود وضع خواهد نمود.
ماده 16 - در صورتی که قرارداد حمل و نقل هوایی چند جانبه ای به وسیله طرفین متعاهدین مورد قبول واقع گردد و به موقع اجرا درآید مقررات قرارداد چند جانبه مزبور نافذ خواهد بود.
هر گونه مذاکراتی راجع به تعیین این که قرارداد چند جانبه مزبور تا چه حد این موافقتنامه را خاتمه می دهد یا تبدیل یا اصلا و یا تکمیل می نماید طبق ماده 14 این موافقتنامه به عمل خواهد آمد.
ماده 17 - هر یک از طرفین متعاهدین ممکن است در هر موقع اعلام کتبی مبنی بر خاتمه موافقتنامه حاضر را به طرف متعاهد دیگر بدهد و موافقتنامه یک سال پس از وصول اطلاعیه مزبور به طرف متعاهد دیگر خاتمه می پذیرد.
ماده 18 - این موافقتنامه و هر اصلاحیه آن و هر یادداشتی که طبق بند 1 ماده 2 این موافقتنامه مبادله شود جهت ثبت به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) اطلاع داده خواهد شد.
ماده 19 - این موافقتنامه طبق مقررات قانون اساسی طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد مصوبه که در بن صورت خواهد گرفت به موقع اجرا درمی آید. برای تایید مراتب فوق امضاکنندگان ذیل که از طرف دولتهای متبوع خود، دارای اختیار تام می باشند این موافقتنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تاریخ دهم تیر ماه 1340 مطابق با اول ژوییه 1961 در تهران در 6 نسخه به زبان فارسی و آلمانی و انگلیسی هر کدام در دو نسخه به امضا رسید در صورت اختلاف در تفسیر آن نسخه انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان
سفیر کبیر جمهوری فدرال آلمان تهران اول ژوییه 1961
عالی جناب .
مفتخرا عطف به بند (1) ماده 2 موافقتنامه حمل و نقل هوایی مابین دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران امضا شده در تهران در اول ژوییه 1961 در مذاکراتی که راجع به موافقتنامه فوق الذکر به عمل آمد موافقت شد که سرویسهای هوایی ممکن است در خطوط مشخصه در برنامه خط زیر انجام گیرد:
برنامه خطوط پرواز
1 - خطوطی که توسط موسسات معینه به وسیله دولت جمهوری فدرال آلمان به کار می رود.

2 - خطوطی که توسط موسسات معینه به وسیله دولت شاهنشاهی ایران به کار می رود:

3 - موسسه معینه ممکن است در صورت تمایل یک یا چند نقطه در خطوط مشخصه را حذف نماید مشروط بر این که نقطه مبدا چنین خطی در قلمرو کشور متعاهدی که موسسه را معین نموده واقع باشد.
مفتخرم که به اطلاع برسانم که دولت جمهوری فدرال آلمان با برنامه خط فوق موافقت دارد.
خوشوقت خواهم شد چنانچه شما نیز اطلاع فرمایی که دولت ایران با این برنامه خط فوق موافقت دارد در این صورت یادداشت فعل و یادداشت جوابیه شما به عنوان تحصیل توافق بین دولتین خود تلقی می گردد.
با تقدیم احترام
جناب آقای حسین قدس نخعی وزیر امور خارجه شاهنشاهی ایران - تهران موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک جدول خطوط پرواز می باشد ضمیمه قانون موافقتنامه بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان راجع به سرویسهای هوایی بازرگانی ما بین قلمرو دو دولت و ماورا آنها می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :