جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


مواد 32 و 33 و 34 و 37 آیین نامه فوق العاده و هزینه سفر و سایر مزایای
افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمی مصوب 4 و 5/3/1339
کمیسیونهای بودجه و نظام مجلس شورای ملی و مصوب 14/9/1339 کمیسیونهای
مربوط مجلس سنا به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 32 - به وابستگان نظامی و معاونین آنها که خانواده خود را به محل
ماموریت برده و با آنها زندگی می کنند:
در کشورهای آمریکا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی صدی پنجاه فوق العاده در
کشورهای انگلستان ، آلمان ، ایتالیا، بلژیک ، پاکستان ، هندوستان و لبنان صدی
سی فوق العاده .
در کشورهای عراق ، افغانستان ، ترکیه و هاشمی اردن صدی پانزده فوق العاده به
نام فوق العاده سختی معیشت پرداخت می گردد.
ماده 33 - به وابستگان نظامی و معاونین آنها که خانواده خود را به محل
ماموریت نبرده و مجرد زندگی می نمایند:
در کشورهای آمریکا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوری صدی سی .
در کشورهای انگلستان ، آلمان ، ایتالیا، بلژیک ، هندوستان ، پاکستان و لبنان
صدی بیست فوق العاده و در کشورهای عراق ، افغانستان ، ترکیه و هاشمی اردن
صدی ده فوق العاده به نام فوق العاده سختی معیشت پرداخت می گردد.
ماده 34 - به وابستگان و معاونین آنان در کشورهای عراق و هندوستان و
پاکستان ماهیانه صدی بیست و پنج اصل فوق العاده و به مامورین کادر ثابت و
مامورین بی سیم وابستگیهای نظامی در کشورهای مزبور صدی بیست و پنج اصل
فوق العاده روزانه به نام فوق العاده بدی آب و هوا پرداخت می شود.
ماده 37 - به وابستگان نظامی در کشورهای آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی
انگلستان ، فرانسه ، آلمان و بلژیک ماهانه سی و پنج لیره انگلیسی و به
وابستگان نظامی در کشورهای ایتالیا، عراق ، هندوستان ، پاکستان . هاشمی اردن
و لبنان ماهانه سی لیره انگلیسی هزینه پذیرایی به طور مقطوع پرداخت خواهد
شد.
اصلاح آیین نامه فوق مشتمل بر چهار ماده که در تاریخ پنجشنبه بیست و ششم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب کمیسیونهای دارایی و جنگ
مجلس سنا و در جلسه سی ام آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب
کمیسیونهای بودجه و نظام مجلس شورای ملی رسیده به استناد ماده 123 قانون
استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :