جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


قانون بودجه سال 1344
ماده واحده - بودجه سال 1344 کل کشور شامل درآمدها و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه مستقل کلا از حیث درآمد بالغ بر یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و چهل و شش میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصد و هفتاد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون ریال می باشد.
درآمدهای عمومی و طبقه الف درآمدهای اختصاصی جمعا به مبلغ 58301631000 ریال (پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و یک میلیون و ششصد و سی و یک هزار ریال ) و هزینه های از محل این درآمد جمعا به مبلغ 59695681000 ریال (پنجاه و نه میلیار و ششصد و نود و پنج میلیون و ششصد و هشتاد و یک هزار ریال ) به تصویب میرسد و به دولت اجازه داده می شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی را با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره های زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه هایی که از محل آن تامین می شود و همچنین درآمدها و هزینه های موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه مستقل که در ارقام مندرج در جداول منضم به این بودجه منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
تبصره هایی که دوره عمل آنها محدود به سال 1344 خواهد بود
الف
درآمدهای اختصاصی کاهش یا افزایش اعتبار برنامه ها و مواد هزینه در داخل هر فصل هزینه تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر مجاز است مشروط بر این که از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننماید.
انتقال اعتبار برنامه ها و مواد هزینه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نیز انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی به فصل دیگر فقط برای یک بار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
نقل و انتقال در هر یک از برنامه ها و فعالیتهای اصلی بودجه تفصیلی سال 1344 وزارت جنگ به شرح زیر خواهد بود:
نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه ای به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
بودجه تفصیلی موسسات دولتی که ضمیمه نیست بر اساس اعتبارات مصوب سال1343 مشروط بر این که از حدود اعتبارات مصوب سال 1344 تجاوز ننماید قابل اجرا خواهد بود. سازمانهای مزبور موظفند بودجه های تفصیلی خود را منتهی تا او تیر ماه 1344 به نخست وزیری ارسال دارند که حداکثر تا اول مهر ماه 1344 رسیدگی و برای تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.
تبصره 2 - تنخواه گردان خزانه داری کل در سال 1344 سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین می شود.
تبصره 3 - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان دیون بلا محل پس از تایید وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است .
تبصره 4 - وجوه طبقه (ب ) درآمدهای اختصاصی موسسات دولتی منظور در بودجه به هر مبلغ که وصول شود در اختیار موسسات مربوط بوده و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال 1343 در سال 1344 نیز مصرف خواهد گردید مشروط بر آن که وجوه مزبور در حسابهای خزانه داری کل متمرکز گردد.
خزانه داری کل مکلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف موسسات مزبور مبلغ درخواستی را در حدود وصولی پرداخت نماید.
موسسات دولتی موظفند هر سه ماه یک بار گزارش وصولی های خود و مصارفی را که از محل درآمدهای مزبور صورت گرفته است به نخست وزیری ارسال دارند.
تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده ها و بیمارستانهای تابعه و موسسات فرهنگی در خزانه داری کل الزامی نخواهد بود.
تبصره 5 - اجازه مندرج در تبصره 41 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 نسبت به اضافات سال 1342 خدمتگزاران جز قابل اعمال و اجرا است .
تبصره 6 - اعتبار طرحهای مستمر عمرانی که در بودجه سال 1344 کل کشور جمعا به مبلغ هفت میلیارد ریال به هزینه های از محل درآمد عمومی منتقل گردیده است از اول فروردین ماه 1344 از طرف وزارت دارایی از محل درآمد عمومی تامینی خواهد گردید و در ابتدای هر سه ماه با توافق سازمان برنامه و وزارت دارایی به میزان مورد احتیاج سال 1344 وجوه لازم از درآمد برنامه در اختیار وزارت دارایی گذاشته خواهد شد که به حساب درآمد عمومی منظور گردد ولی در هر حال جمع این وجوه در پایان سال 1344 از مبلغ هفت میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد مبلغ فوق و همچنین مبلغ سیزده میلیارد ریال که از ابتدای برنامه سوم تا آخر سال 1343 برای طرحهایی از نوع فوق خرج شده است به حساب اعتبارات عمرانی برنامه سوم منظور نخواهد شد.
از ابتدای سال 1344 سازمان برنامه مجاز نخواهد بود برای انواع فعالیتهایی که طبق این تبصره از اعتبارات عمرانی به هزینه های از محل درآمد عمومی منتقل شده است طرح جدیدی قبول نماید صورت طرحهای مستمر عمرانی منتقله ظرف مدت سه ماه به اطلاع کمیسیونهای بودجه و برنامه مجلس شورای ملی و کمیسیون مربوط در مجلس سنا خواهد رسید.
تبصره 7 - در مورد طرحهای عمرانی مستمر که در سال 1344 به صورت فعالیتهای جاری در بودجه کل کشور منظور گردیده و از محل درآمد عمومی هزینه آنها تامین می گردد در صورتی که مشمول مقررات خاصی باشند کماکان در سال 1344 مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنین در صورتی که حقوق و دستمزد پرداختی از محل طرحهای مزبور مشمول مالیات بر درآمد طبق قانون مصوب سال 1337 باشد کماکان مالیات مربوط به همان میزان وصول خواهد گردید.
دولت مکلف است طی سال 1344 نسبت به یکنواخت کردن مقررات این قبیل فعالیتها اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 8 - طرح 103 حساب عملیات مخصوص خزانه داری کل به منظور تصفیه و انجام تعهدات گذشته طرح های حساب مخصوص کماکان با مقررات مربوط بر مبنای موافقتنامه منعقده بین وزارت دارایی و هیات عمران بین المللی آمریکا در تهران حداکثر تا پایان آبان 1344 به قوت خود باقی است .
تبصره 9 - وزارت دارایی مجاز است خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد.
همچنین وزارت کشاورزی مجاز است برای خرید و تهیه غله به منظور بذر و تامین علوفه دامهای کشور و حمل و نقل این مواد بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده عمل نماید.
تبصره 10 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود که مبلغ سیصد و شصت میلیون ریالی را که در سال 1342 از محل تنخواه گردان خزانه داری کل به طور علی الحساب به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است به عنوان کمک به صندوق مزبور از محل درآمد عمومی سال 1343 کل کشور تامین و به حساب هزینه قطعی منظور دارد.
تبصره 11 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ 139860255 ریال تتمه وام و بدهی های خارجی سال های 42 و 43 راه آهن دولتی ایران را که از طرف خزانه داری کل پرداخت شده است به هزینه قطعی سال 1344 منظور نماید.
تبصره 12 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ یکصد و سه میلیون ریال سهمیه سال 1343 دولت ایران را بابت کمک به هزینه های ریالی هیات عمران بین المللی آمریکا که به طور علی الحساب از محل تنخواه گردان پرداخت شده است از محل درآمد عمومی تامین و به هزینه قطعی 1343 منظور نماید.
تبصره 13 - دولت مکلف است تا پایان سال 1344 لایحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگی کلیه کارکنان بازنشسته دولت اعم از مشمولین قوانین استخدام کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره 14 - به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود که از محل درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی مدت خدمت آن عده از کارکنان حکمی و روز مزد زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان مرکزی شرکتهای وابسته به وزارت اقتصاد را که در سایر وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی به وجود آنان احتیاج نباشد بر اساس تصمیم متخذه مورخ 12/11/1338 کمیسیون مشترک برنامه مجلسین سنا و شورای ملی که درباره بازخرید حقوق کارمندان و خدمتگزاران حکمی و پیمانی و روز مزد شرکت منحله چای عمل گردیده است بازخرید و از خدمات دولتی معاف نماید.
تبصره 15 - به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق صادرات سال 1343 را در صورتی که بودجه سال مزبور از این بابت تکافو نکند از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال 1344 پرداخت نماید.
تبصره 16 - هزینه های پیش بینی نشده مندرج در ردیف 5901 بودجه پیوست با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 17 - به دولت اجازه داده می شود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال 1344 کل کشور به وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
تبصره 18 - مهلت مقرر در مواد 2و 3 و 4 و 5 و قسمت اخیر ماده 3 قانون مربوط به واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور از تاریخ تصویب این قانون برای مدت یک سال تمدید می شود.
تبصره 19 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال 1342 (موضوع تبصره 13 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور) که تا خاتمه سال 1343 ایجاد تعهد گردیده تا آخر سال 1344 پرداخت نماید. ضمنا باقیمانده اعتبار هزینه جشنهای 2500ساله شاهنشاهی موضوع تبصره 13 قانون اصلاحی بودجه 1343 تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 20 - کلیه هزینه های چهارماهه خدمت اولیه سپاهان دانش ، بهداشت و آبادانی و ترویج را که برای خدمت اولیه در پادگانها در سال 1344 به خدمت فرا خوانده می شود از محل اعتبارات مصوب بودجه سال 1344 وزارت جنگ تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره 21 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ 14250000 ریال وام دریافتی سال 41 و 42 دفع آفات را که برای مصارف دفع آفات نباتی دریافت شده و همچنین مبلغ 13500000 ریال وام سال 42 شورای تحقیقات وزارت کشاورزی را از محل درآمد عمومی واریز و اسناد هزینه آن را به حساب قطعی منظور نماید.
تبصره 22 - وجوهی که به موجب تبصره 18 قانون بودجه سال 1342 کل کشور به منظور ساختمان دبستان در اختیار ادارات آموزش و پرورش استان چهارم گذاشته شده است تا پایان سال 1344 قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 23 - وزارت دارایی مجاز است از مالیات قطعی شده قرارداد توسعه شبکه برق تهران مبلغ 81635752 ریال که پرداخت آن به عهده سازمان برق تهران است مبلغ 20819551 ریال مربوط به مبالغ ریالی کارهای انجام شده طبق قرارداد را نقدا وصول نموده و بقیه را بابت سرمایه وزارت آب و برق در شرکت برق منطقه ای تهران محسوب و پابه پا نماید.
تبصره 24 - وزارت کشور مجاز است تا یک ماه پس از تصویب این قانون با ادامه اجرا اختیاراتی که طبق مقررات مربوطه در مورد بازنشستگی کارمندان وزارت کشور و شهرداریها به وزارت کشور داده شده اقدام به تجدید سازمان شهرداری تهران نماید.
تبصره هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره 25 - به منظور مساعدت با برنامه های بهداشتی و فرهنگی و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بیسوادی که به عهده سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی می باشد به دولت اجازه داده می شود تا معادل مالیات بر درآمد وصولی بابت بلیطهای اعانه ملی را به سازمان نامبرده به عنوان کمک پرداخت نماید.
تبصره 26 - مفاد تبصره 23 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور در سالهای بعد نیز قابل اجرا است .
تبصره 27 - تبصره های 76 و 77 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور از جمله تبصره هایی هستند که دوره عمل آنها محدود به سال 1343 می باشد.
تبصره 28 - از تاریخ تصویب این قانون خرید فرش تجملی و هر گونه اشیا تزئینی بالاخص اشیا خارجی که نظیر آنها در داخل کشور تهیه می شود برای موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت ممنوع است و پرداخت هر گونه وجهی برای خرید این قبیل اشیا برای موسسات مزبور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب می گردد.
تشخیص و تعیین اشیا تجملی و تزئینی طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 29 - دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا موسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه و یا یک موسسه برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت ممنوع است .
دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه دیگری ضرورت داشته باشد آیین نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجرا بگذارد مادام که آیین نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.
جمع دریافتی های هر یک از مقامات دولتی و موسسات وابسته به دولت به هر عنوان نیز طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد مادام که آیین نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 30 - موسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم به این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد بود. در مورد موسساتی که اساسنامه آنها تا این تاریخ به تصویب نرسیده است اساسنامه مربوط پس از تصویب کمیسیون دارایی مشترک مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 31 - به دولت اجازه داده می شود آیین نامه اصلاحی معاملات دولتی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین به موقع اجرا گذارد.
تبصره 32 - از اول فروردین ماه 1344 فوق العاده مذکور در تبصره 68 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور جز ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری مصوب بهمن ماه 1334 منظور و کسور بازنشستگی از آن برداشت خواهد شد.
شرایط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگی همان است که در تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور پیش بینی گردیده است .
فوق العاده بدی آب و هوا و خارج از مرکز دارندگان رتبه قضائی مشمول تبصره 68 فوق الذکر به مبلغ و میزانی که در حال حاضر پرداخت می شود تادیه خواهد گردید.
تبصره 33 - تصدی سمت قیومیت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربای محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.
تبصره 34 - از اول فروردین ماه 1344 از مابه التفاوت مندرج در تبصره 36 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد.
اجرای مفاد این تبصره در مورد بازنشستگان و همچنین پرداخت فوق العاده ها و مزایا طبق مفاد قسمت اخیر تبصره 32 این قانون خواهد بود.
تبصره 35 - مبنای حقوق مذکور در ماده 51 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منحصرا برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم فروردین 1344 دو هزار و پانصد ریال تعیین می شود.
مبنای فوق در مورد شهربانی و ژاندارمری کل کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اعتبار لازم در بودجه های مربوطه تامین شده باشد.
مفاد تبصره 48 بودجه اصلاحی سال 1343 با رعایت تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 شامل افسران حائز شرایط بازنشسته نیز خواهد بود
تبصره 36 - به منظور تهیه محل ملکی و تکمیل ساختمان سفارتخانه های شاهنشاهی دولت می تواند تا معادل مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از بانک مرکزی ایران به تدریج وام دریافت دارد ترتیب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره 37 - به دولت اجازه داده می شود که کارشناسان خارجی را که با موافقت دولت شاهنشاهی از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی با رعایت معامله متقابل و همچنین کارشناسان خارجی و موسسات بین المللی که به ایران اعزام می شوند در مدت خدمت خود در ایران به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید از پرداخت مالیات بر درآمد نسبت به حقوق و مزایایی که از دولت متبوع خود یا از موسسات بین المللی دریافت می دارند و هزینه های صدور پروانه کار و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل خود و خانواده و یک دستگاه اتومبیل معاف دارد.
تبصره 38 - اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با کلیه اعتبارات جاری و بودجه آن به وزارت کشور منتقل می شود. وزارت کشور می تواند وضع استخدامی هر یک از کارمندان و کارکنان فعلی آن اداره را که لازم بداند در صورت واجدبودن شرایط به استخدام رسمی تبدیل نماید.
تبصره 39 - شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده 68 لایحه قانونی شهرداریها مصوب 1334 و تبصره های آن و همچنین از مقررات مربوط به مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری مندرج در لایحه قانونی مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداری تهران و طبق آیین نامه ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ولی سهم کمک به آموزش و پرورش و بهداری کماکان منظور خواهد شد.
تا تاریخی که آیین نامه مذکور به تصویب نرسیده است مقررات مربوط به شهرداری ها در مورد شهرداری تهران نیز قابل اجرا خواهد بود.
کسانی را که به هر عنوان از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف معامله با شهرداری باشند حقوق می گیرند یا در نزد آنها سمتی دارند نمی توان به عنوان کارشناس شهرداری انتخاب نمود.
آثار قانونی این تبصره عطف به ماسبق نمی شود.
تبصره 40 - دولت مجاز است شش درصد از عواید عوارض جایگزین عوارض دروازه ای را به انجمن ملی حمایت کودک و چهار درصد از آن عواید را به اردوی کار طبق مقررات مربوط کماکان اختصاص دهد.
تبصره 41 - بند هشت ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 به شرح زیر اصلاح می شود:
تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت به وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله ای که باشد.
تبصره 42 - قبول و انجام هر گونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی مربوط به چاپخانه های مستثنی شده در تبصره 71 قانون بودجه اصلاحی 1343 طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 43 - از اول سال 1344 درآمدهای اختصاصی اداره کل ثبت و اسناد و املاک (موضوع قانون اسفند ماه 1310 و تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 کل کشور و بند ب ماده اول مصوب سال 1344 و افزایش هزینه های ثبتی ) به درآمد عمومی منظور و هزینه هایی که اداره کل ثبت اسناد و املاک برابر مقررات مربوط به خود بر عهده دارد تماما از محل درآمد عمومی کل کشور تامین و به مصرف خواهد رسید.
تبصره 44 - به موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر اجازه داده می شود.
1 - بدون اخذ استعلام بها بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه نسبت به خرید و فروش نهال و بذر اصلاح شده مورد نیاز خود با تصویب وزیر کشاورزی و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نماید.
2 - موسسه می تواند حداکثر تا میزان پنجاه درصد بهای بذر گواهی شده مورد خریداری خود را از پیمانکاران تهیه بذر که با آنها قرارداد منعقد می نماید با اخذ تضمین مقتضی به تشخیص موسسه به عنوان مساعده و پیش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نماید.
3 - موسسه می تواند نهال و یا بذر محصول خود را به طور اقساط که حداکثر مدت آن از یک سال تجاوز ننماید به فروش برساند.
تبصره 45 - از اول سال 1344 کلیه عواید بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عواید بهره برداری و همچنین عواید حاصل از 25 درصد فروش خالصجات به حساب درآمد کل کشور منظور و هزینه های مربوط نیز بر اساس بودجه مصوبه با توجه به مقررات موجود بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات از محل درآمد کشور تامین و پرداخت خواهد شد.
وزارت کشاورزی مکلف است در سال 1344 نسبت به قانون تاسیس بنگاه خالصجات تجدید نظر نموده و لایحه جدیدی با توجه به مقررات قانون اصلاحات ارضی تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره 46 - وزارت کشاورزی مجاز است که فوق العاده ماموریت خلبانان هواپیماهای سمپاش را در مدت ماموریت دفع آفات نباتی به میزان روزانه هشتصد ریال و فوق العاده ماموریت مکانیسین های مربوط را به میزان روزانه پانصد ریال مقطوعا پرداخت نماید.
تبصره 47 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود با تایید وزارت آب و برق به شرکتها و موسساتی که به منظور انجام امور کشاورزی یا آبادانی و یا اسکان کشاورزان تشکیل می شود و همچنین به اشخاص از اراضی خالصه خارج از محدوده شهرها به طور رایگان یا با تعیین قیمت مناسبی واگذار نماید مشروط بر این که شرکتها و موسسات و اشخاص مزبور تعهد نمایند برای اسکان به مدت حداکثر پنج سال و در سایر موارد ظرف مدت مناسبی اراضی مزبور را آباد و مسکون نمایند.
موسسات و شرکتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصویب این قانون موسسات و شرکتها داوطلب نشدند دولت به تقاضای اشخاص ترتیب اثر می دهد.
در استانهایی که مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنین تعیین شرائط آبادانی و اسکان مقدار زمین و مدت انجام تعهدات و صلاحیت شرکتها و موسسات و اشخاص متقاضی از طرف وزارت کشاورزی تعیین و در هر مورد پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتی که پس از خاتمه مدت مقرر به تشخیص وزارت کشاورزی تعهدات متقاضی در تمام یا قسمتی از اراضی انجام نشده باشد اراضی باقیمانده به ملکیت دولت باقی خواهد ماند.
اراضی خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختیار اشخاص و شرکتهایی که قصد احداث ابنیه و تاسیسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها و شرایط در اختیار گذاردن این قبیل اراضی از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره 48 - دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه راجع به حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید.
اقداماتی که وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی معمول داشته تایید و اجازه داده می شود تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور فوق به اجرای آن ادامه دهد.
تبصره 49 - در اجرای برنامه عمرانی سوم کشور به دولت اجازه داده می شود به دولت اجازه داده می شود برای تامین قسمتی از هزینه های برنامه عمرانی سوم کشور قرارداد تحصیل اعتبار از موسسه جی -آی -ای ایتالیایی را که به مصرف خرید کارخانه برق اصفهان خواهد رسید تا مبلغ حداکثر 8000000 ریال با بهره 5% در سال و استرداد اقساط در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به مورد اجرا بگذارد.
تبصره 50 - از اول فروردین ماه 1344 بنگاه مستقل آبیاری و سازمان برق ایران منحل و در وزارت آب و برق که تشکیلاتش به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران می رسد ادغام می گردد.
آن قسمت از قوانین و اساسنامه و آیین نامه های دو موسسه فوق که ناظر به سازمان و تشکیلات می باشد لغو می شود و کلیه اختیارات قانونی و وظایف و تعهدات و دارایی و بدهی موسسات فوق و حقوقی که در شرکتهای تابعه دارند به وزارت آب و برق واگذار می شود.
مقررات استخدامی موسسات فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره 51 - در مراکز عمده و متوسط تولید و توزیع نیروی برق که توسط شرکتها و سازمان های وابسته به وزارت آب و برق و یا به وسیله اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی اداره و بهره برداری شده و یا در آینده خواهد شد حداکثر عوارض مصرف برق نباید از ده درصد بهای برق مصرف کنندگان خانگی و تجارتی داخل محدوده شهرها تجاوز نماید.
شرکتها و موسسات خصوصی وزارت آب و برق موظفند به میزان تقلیل عوارض بهای برق مصرف کنندگان را تنزل دهند و مصارف کشاورزی و صنعتی از هر گونه عوارض برق معاف می باشند.
نصف وجوهی که بابت عوارض به وسیله موسسات برق مذکور وصول خواهد شد به ترتیب اولویت بابت بهای برق مصرف روشنایی معابر عمومی شهر و هزینه تاسیسات روشنایی که توسط موسسات برق انجام می شود منظور و بقیه به شهرداری پرداخت خواهد شد.
موسسات برق خصوصی که عوارض شهرداری را وصول می کنند مکلفند تا 15 روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداری تحویل نمایند هر گونه دخالت در وجوه مذکور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی خواهد بود.
تبصره 52 - به دولت اجازه داده می شود به منظور توسعه فعالیتهای بانک رهنی ایران سرمایه بانک مزبور را به پنج هزار میلیون ریال افزایش داده و به تدریج تامین نماید.
بانک رهنی موظف است حداقل 30% (سی درصد) از دریافتی سرمایه افزوده شده را به ترتیبی که دریافت می دارد بر اساس درخواستهای واصله به شهرستانهای کوچک و بخشها تخصیص دهد.
تبصره 53 - اجازه داده می شود که جمع مبلغ حقوق و مزایای آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مدیریت اجرایی شهرسازی سازمان برنامه که طبق تبصره ماده 7 قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن مامور خدمت در وزارتخانه مزبور می باشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال 1344 با رعایت مقررات آیین نامه استخدامی سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذکور منظور و پرداخت گردد.
تبصره 54 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود چنانچه درآمدی از مراکز تعلیمات سرپرستی و آموزش حرفه ای عاید گردد در حساب مخصوصی در خزانه داری کل متمرکز نموده و وجوه مزبور را منحصرا برای مواد اولیه مصرفی و تجهیز مراکز مزبور به مصرف برساند.
تبصره 55 - وزارت اقتصاد مجاز است به تشخیص خود تمام یا قسمتی از عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای وارد شده به بنادر کشور ، صادر شده از بنادر کشور و انبارداری را در هر بندر که مقتضی بداند و همچنین وصول هزینه ها و کارمزدهای مربوطه را به سازمان بنادر و کشتیرانی واگذار کند.
اعتبار مربوط به عملیات مذکور در هر مورد بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پس از تایید وزارت دارایی از بودجه اداره کل گمرک کسر و از طرف وزارت دارایی در اختیار سازمان بنادر و کشتی رانی گذارده خواهد شد.
تبصره 56 - وزارت بهداری مجاز است در نقاطی که لازم تشخیص دهد زمین یا ساختمان و اثاثه و یا اداره امور واحدهای درمانی خود را طبق موافقتنامه به موسسات شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و یا بنگاه حمایت مادران و نوزادان واگذار نماید و اعتبار هزینه نگاهداری تمام یا قسمتی از آنها و یا اعتبار احداث ساختمان یا تکمیل و تجهیز آن را در اختیار موسسات سابق الذکر بگذارد و نظارت لازم معمول دارد.
اموال و واحدهای منتقله قابل انتقال به غیر نبوده و در صورتی که استفاده از آنها برای منظور مذکور در موافقتنامه سابق الذکر مقدور نباشد به وزارت بهداری برگشت داده خواهد شد.
تبصره 57 - به سیصد نفر دارندگان دیپلم کامل متوسطه که پس از مسابقه ورودی دوره شش ماهه کارآموزی اداره کل گمرک را با موفقیت به پایان می رسانند رتبه دو اداری اعطا می شود.
تبصره 58 - قسمت اخیر بند (ب ) از ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب 20 خرداد ماه 1343 ناظر به هزینه های پرسنلی در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد می باشد ولی وزارت مزبور می تواند قسمتی از وجوه حاصله از اجرای بند فوق الذکر را برای توسعه فعالیتهای موسسه استاندارد ایران در اختیار موسسه مزبور بگذارد که طبق تصویب شورای عالی استاندارد به مصارف لازم برسد.
تبصره 59 - به اداره کل گمرک اجازه داده می شود برای ظروف مواد اولیه و وسایل و تجهیزات فنی مورد نیاز صنایع کشور به هر عنوان که به طور موقت به خارج از کشور ارسال گردد با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه گمرکی پروانه صدور موقت صادر نماید. پروانه های مزبور در مدت اعتبار به تکرار قابل استفاده است .
اداره کل گمرک مجاز است برای ورود قالب وریژه مورد نیاز کارخانه ها و دستگاههای حساب الکترونیک که برای مدت معینی از سال 39 به بعد از خارج کرایه و وارد شده یا می شود پروانه ورود موقت صادر نماید.
تبصره 60 - مهلت قانونی مطالبه و استرداد سود بازرگانی و سایر عوارضی که وصول آن به عهده گمرک واگذار شده است از طرف اداره مذکور و اشخاص ذینفع تابع مرور زمان یک ساله حقوق و هزینه های گمرکی موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب 1337 خواهد بود.
تبصره 61 - کلیه کالاهایی که از محل اعتبارات بودجه ای وزارت جنگ برای مصارف نیروهای مسلح شاهنشاهی از خارج از کشور خریداری و یا آن که از طرف دولتها و موسسات خارجی به وزارت جنگ اهدا می گردد و به نام وزارت جنگ وارد شده باشد به استثنا مواد غذایی و خوار و بار از پرداخت حقوق و هزینه های گمرکی و غیر گمرکی به استثنا باربری و انبارداری معاف می باشد ضمنا وزارت جنگ فهرست کلیه سفارشات خارجی خود را به استثنا اسلحه - مهمات - ساز و برگ و خودرو به وزارت اقتصاد ارسال خواهد داشت .
تبصره 62 - معافیت مندرج در بند 9 ماده 20 قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه 37 نسبت به وسایط نقلیه آبی و خشکی از اول تیر ماه 1344 لغو می شود.
تبصره 63 - عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی از کالاهای مندرج در تبصره 59 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور شامل عدم دریافت کلیه مبالغ مربوط به حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی به استثنا هزینه های باربری و انبارداری می باشد و این معافیت شامل کالاهای وارد شده طی سال 1343 نیز می گردد.
تبصره 64 - از اول سال 1344 کارمزد دریافتی بابت عملیات تخلیه و بارگیری و حق انبارداری موضوع بندهای 3 و 4 و 6 و تبصره یک از ماده هفت قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه 1337 از درآمدهای اختصاصی منتزع و ضمن وجوه دریافتی بابت حقوق و عوارض گمرکی به درآمد عمومی کل کشور منظور و کلیه هزینه های مربوط موضوع ماده 369 آیین نامه تعرفه گمرکی از محل درآمد عمومی کل کشور پرداخت خواهد شد.
تبصره 65 - تعیین ایرانیانی که مشمول ماده سوم قانون تامین اعتبارات عمرانی نمی باشند طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 66 - کلیه کسانی که به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیر ماه 1338 به حبس و جریمه ای کمتر از هشتصد هزار ریال محکوم و دادنامه محکومیت آنان در حال اجرا می باشد (به استثنا کسانی که برای هروئین و سایر مواد مندرج در بند دوم ماده اول قانون مذکور با ساختن و واردکردن سایر مواد مخدره از خارج و یا کشت خشخاش محکوم شده باشند) و به تشخیص دادستان مربوط قادر به پرداخت جریمه نمی باشند بدون رعایت شرط مذکور در تبصره 8 قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حکم به تعلیق جریمه نیز صادر خواهد نمود.
تبصره 67 - دولت مکلف است کلیه وجوهی را که طبق قانون اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت مصوب بیست و چهارم بهمن 1343 به عنوان پذیره وصول می شود منحصرا به مصرف امور عمرانی و تولیدی کشور برساند.
تبصره 68 - دولت مکلف است آیین نامه جامعی در مورد انواع اتومبیلهای دولتی و چگونگی خرید اتومبیل و نحوه استفاده وزارتخانه ها و موسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت از آنها تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجرا بگذارد قبل از تصویب آیین نامه مزبور خرید هر نوع اتومبیل سواری ممنوع است و متخلفین به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولت قابل تعقیب هستند.
نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمان های انتظامی مشمول مقررات مربوط به خود می باشند.
تبصره 69 - به دولت اجازه داده می شود اختلاف بین بانک ساختمانی سابق و شرکت ایتالیایی چی دونیو را به ترتیب مورد توافق حل و فصل نموده و مبلغ مورد توافق را پرداخت نماید و همچنین اجازه داده می شود اختلاف بین راه آهن دولتی ایران و شرکت فرانسوی دکن ژیرال و شرکت فرانسوی شانیون را به ترتیبی که مقتضی بداند حل و فصل نماید.
تبصره 70 - قضاتی که به سمت شهردار انتخاب می شوند مدت خدمت آنها در سمت مذکور از هر لحاظ جز خدمت قضایی آنها محسوب می شود.
تبصره 71 - مقررات قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین ها شامل مشمولین تبصره 78 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور بوده و سوابق خدمت آنان هنگام تبدیل پایه احتساب خواهد شد.
تبصره 72 - دولت موظف است در تیر ماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه های مصوبه انجام داده به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره 73 - بقیه اعتبارات هزینه جشن 2500ساله شاهنشاهی منظور در ردیف 1134 قسمت هزینه قانون بودجه سال 1343 که تا آخر سال 43 تعهد نشده تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی طبق ماده یک قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی 1343 کل کشور قابل مصرف خواهد بود.
همچنین مصرف یکصد میلیون ریال اعتبار منظور در ردیف 2/101 قسمت هزینه بودجه 1344 کل کشور نیز مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی نبوده و تا پایان برگزاری جشن قابل مصرف می باشد.
تبصره 74 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود به علت آفت زدگی و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات از زارعین خالصه دشت مغان را بابت بهره مالکانه دولتی در سال های زراعی 41 و 42 با منظور نمودن صدی پنجاه تخفیف وصول نماید.
تبصره 75 - تغییرات و اصلاحات بودجه ای و مصرف اضافه درآمد احتمالی موسسات عام المنفعه مستقل تابع قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به هر یک از آن موسسات خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجه ای و تغییرات اعتباری موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت کماکان بر طبق اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ 26 اسفند 1343 در جلسه عصر پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :