جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


قانون موافقتنامه بین ایران و جمهوری فرانسه راجع به سرویسهای حمل و نقل بین قلمرو دو کشور
ماده واحده - موافقتنامه هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بین قلمرو دو کشور که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک جدول خطوط پرواز ضمیمه است و در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1339 در تهران به امضا نمایندگان مختار طرفین رسیده تصویب و به دولت اجازه داده می شود که اسناد مصوبه آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه می باشد در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز 25/9/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است موافقتنامه ایران و جمهوری فرانسه راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بین قلمرو دو کشور
نظر به این که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رییس جمهور و رییس
جامعه فرانسه .
که متساویا مایلند برای تاسیس و بهره برداری از سرویسهای حمل و نقل هوایی بین قلمرو کشورهای خود موافقتنامه منعقد نمایند بدین منظور نمایندگانی به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران .
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه شاهنشاهی .
حضرت رییس جمهور و رییس جامعه فرانسه .
جناب آقای هانری رو سفیر کبیر و نماینده فوق العاده فرانسه در ایران .
نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه های خود که در نهایت صحت و اعتبار بود نسبت به مراتب زیر موافقت نمودند:
مقدمه
برای اجرای این موافقتنامه تعریفات زیر معتبر است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد:
الف - مقصود از (مقامات هوایی ) در مورد ایران (اداره کل هواپیمایی کشوری ) و در مورد فرانسه (اداره کل هواپیمایی کشوری و بازرگانی ) و یا در هر دو مورد هر شخص یا سازمانی است که متصدی وظایف فعلی آنها گردد
ب - مقصود از (قرارداد) قرارداد بین المللی کشوری است که در هفتم دسامبر 1944 در شیکاگو به امضا رسیده است .
ج - مقصود از (قلمرو) و (فرود آمدن به منظورهای غیر بازرگانی ) همان است که در مواد 2 و 92 قرارداد تعریف گردیده است .
د - مقصود از (موسسه معینه ) هر موسسه حمل و نقل هوایی است که یکی از طرفین معظمین متعاهدین برای بهره برداری از سرویسهای مندرجه در ضمیمه موافقتنامه فعلی (که از این پس سرویسهای مورد موافقت نامیده می شوند) انتخاب نموده و بایستی طبق مقررات ماده 2 این موافقتنامه به مقامات هواپیمایی طرف معظم متعاهد دیگر معرفی شود.
ماده 1 - با رعایت مقررات این موافقتنامه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به موسسه یا موسسات هواپیمایی معینه از طرف معظم متعاهد دیگر برای بهره برداری از سرویسهای مورد موافقت حق عبور از فراز قلمرو خود بدون فرود آمدن و حق فرود آمدن به منظورهای غیر بازرگانی در آن قلمرو و همچنین حق پیاده و سوار کردن محمولات بین المللی مسافر - بار و پست در نقاط مذکوره در ضمیمه نامبرده را اعطا می نماید.
ماده 2 - به مجرد این که یکی از طرفین معظمین متعاهدین به منظور استفاده از حقوق پیش بینی شده در ماده 1 یک یا چند موسسه معینه را برای بهره برداری از سرویسهای مورد موافقت به طرف معظم متعاهد دیگر معرفی نمود طرف معظم متعاهد اخیر در اسرع وقت به موسسه یا موسسات مزبور اجازه افتتاح سرویسهای نامبرده را اعطا خواهد نمود بدون این که مانع این حق شود که از موسسه یا موسسات معینه بخواهد ثابت نمایند که قابلیت انجام شرایطی را که طبق قوانین و مقررات خود در مورد عملیات موسسات حمل و نقل هوایی بازرگانی معمولا اجرا می شود دارا می باشند.
سرویسهای مورد موافقت ممکن است بلافاصله و یا بعدا مورد بهره برداری قرار گیرند مشروط بر این که در مناطق جنگ یا مناطقی که تحت اشغال نظامی بوده و یا تحت تاثیر جنگ و یا اشغال نظامی واقع شده باشد افتتاح و سرویسهای مورد موافقت موکول به تصویب مقامات صلاحیتدار نظامی باشد.
ماده 3 - هر طرف معظم متعاهد حق دارد از اعطا اجازه بهره برداری طبق ماده 2 این موافقتنامه به موسسه هواپیمایی معینه از طرف معظم متعاهد دیگر خودداری و یا اجازه صادره را نقض نموده و یا برای استفاده از حقوق اعطایی بدان موسسه شرایطی را که لازم بداند تحمیل کنند در هر مورد که دلائلی در دست نباشد که قسمت عمده مالکیت و تسلط موثر بر آن موسسه در دست اتباع طرف متعاهد اخیر می باشد. به علاوه هر طرف معظم متعاهد حق دارد که پس از مشورت با طرف معظم متعاهد دیگر اجازه اعطایی به یک یا چند موسسه معینه طبق ماده 1 این موافقتنامه را معلق و یا برای استفاده آن موسسه یا موسسات شرایطی را که لازم بداند تحمیل کند در هر مورد که این موسسه یا موسسات مقررات مواد 11 و 13 قرارداد را به صورت فعلی و یا مقررات این موافقتنامه را مراعات ننمایند.
ماده 4 - هیچیک از مقررات این موافقتنامه نباید چنین تعبیر شود که حقوق انحصاری به طرف معظم متعاهد دیگر و یا موسسات هواپیمایی آن طرف اعطا نموده و یا به این موسسات نسبت به موسسات هر کشور دیگر حقوق مرجحه اعطا نموده است .
ماده 5 - هیچیک از مقررات این موافقتنامه را نمی توان چنین تعبیر نمود که به یک موسسه هواپیمایی معینه توسط یکی از طرفین معظمین متعاهدین حق قبول مسافر و بار و پست یا قصد انتفاع به منظور حمل از یک نقطه به نقطه دیگر واقع در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر اعطا شده است .
ماده 6 - نسبت به موسسات معینه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین باید به نحوه عادلانه و منصفانه رفتار شود تا برای بهره برداری از سرویسهای مورد موافقت بین قلمرو طرفین امکانات متساوی داشته باشند.
ماده 7 - در هر یک از خطوط مندرجه در ضمیمه این موافقتنامه هدف اصلی سرویسهای مورد موافقت فراهم نمودن ظرفیتی است (به ماخذ ضریب بهره برداری عادلانه ) متناسب با احتیاجات عادی و احتیاجاتی که منطقا برای آتیه پیش بینی می شود از لحاظ حمل نقل هوایی بین المللی از قلمرو طرف معظم متعاهدی که برای بهره برداری سرویسهای مذکور موسسه را تعیین نموده و یا به مقصد آن قلمرو.
علاوه بر این موسسات معینه یکی از طرفین معظمین متعاهدین در حدود ظرفیت کلی پیش بینی شده در بند قبل می توانند حوائج حمل و نقل بین قلمرو کشورهای ثالث واقع در خطوط مورد موافقت و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر را تامین نمایند.
2 - در هر موقع که احتیاجات حمل و نقل کشورهای واقع در خطوط هوایی معینه اقتضا نماید علاوه بر آنچه در بند 1 فوق پیش بینی شده طبعا می توان طرفین اضافی به کار انداخت .
ماده 8 - 1 - تعرفه حمل و نقل بایستی عادلانه بوده و میزان آن مخصوصا با در نظر گرفتن بهره برداری با صرفه و نفع عادلانه و تعرفه های پیشنهادی سایر موسسات هواپیمایی و خصوصیات سرویسها مانند میزان سرعت و وسائل راحتی تعیین گردد.
2 - تعرفه حمل و نقل در سرویسهای مورد موافقت برای هواپیماهای موسسه یا موسسات معینه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بین یک نقطه واقع در قلمرو یکی از طرفین و نقاط دیگر مذکوره در ضمیمه این موافقتنامه در صورت امکان با موافقت بین موسسات معینه طرفین معظمین متعاهدین مزبور تعیین می شود.
برای حمل و نقل هایی که بین نقاط واقع در خارج قلمرو طرفین معظمین متعاهدین انجام می گیرد موافقت مذکور ضرورت ندارد مگر در صورتی که هواپیماهای موسسه یا موسسات معینه هر دو طرف معظم متعاهد به منظورهای حمل و نقل از این نقاط استفاده نمایند این موسسات به ترتیب زیر اقدام خواهند نمود.
الف - خواه با اجرای تصمیمات متخذه به وسیله اصول مربوط به تعیین نرخ از طرف انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی .
ب - خواه با موافقت مستقیم پس از مذاکره (در صورت لزوم ) با موسسات حمل و نقل هوایی کشورهای ثالث که در تمام یا قسمتی از همان خطوط بهره برداری می نمایند.
3 - نرخهایی که بدین ترتیب تعیین می شود بایستی لااقل سی روز (30 روز) قبل از تاریخ اجرای آن برای تصویب مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تسلیم شود و این مهلت ممکن است در موارد مخصوص با موافقت مقامات نامبرده تقلیل یابد.
4 - هر گاه موسسات معینه موفق نشوند که در تعیین تعرفه حمل و نقل طبق مقررات بند 2 فوق موافقت حاصل نمایند یا هر گاه یکی از طرفین معظمین متعاهدین عدم موافقت خود را با تعرفه ای که طبق بند 3 فوق تسلیم شده اعلام نماید مقامات هواپیمایی هر دو طرف معظم متعاهد سعی خواهند نمود که به نتیجه رضایت بخشی برسند و در مرحله نهایی طبق حکمیت پیش بینی شده در ماده 12 این موافقتنامه رفتار خواهد شد.
مادامی که رای حکمیت صادر نگردیده طرف معظم متعاهدی که عدم موافقت خود را اعلام نموده است حق دارد از طرف معظم متعاهد دیگر ابقای تعرفه هایی که سابقا اجرا می شده است خواستار گردد.
5 - در مورد تعرفه ای که به مناسبت افتتاح یک سرویس که جدیدا مورد موافقت واقع شده پیشنهاد می شود طرف معظم متعاهدی که با تعرفه مزبور موافقت ندارد حق نخواهد داشت که با افتتاح چنین سرویسی مخالفت نماید مگر در حدودی که تعرفه پیشنهادی طبق یکی از دو طریقه مذکور در بند 2 این ماده تعیین نشود.
ماده 9 - 1 - مواد 15 و 31 و 32 و 33 و 35 قرار داد که به صورت فعلی آنها بین طرفین معظمین متعاهدین لازم الاجرا است به منزله جز لاینفک این موافقتنامه محسوب و در مورد هر یک از طرفین معظمین متعاهدین طی مدت اعتبار این موافقتنامه لازم الاجرا می باشد.
هر گاه طبق ماده 94 قرار داد نسبت به مواد مذکور اصلاحی به عمل آید این اصلاح نیز در صورتی که طرفین معظمین آن را رسما تصویب نمایند به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
2 - در مورد سوخت روغنهای موتور و قطعات یدکی و وسائل معمولی تعمیر به طور کلی موادی که منحصرا برای هواپیماهای موسسه یا موسسات معینه یکی از طرفین معظمین متعاهدین که در خط بین المللی پرواز می کنند به کار می رود و به وسیله موسسه یا موسسات معینه مزبور و یا برای آن موسسه یا موسسات به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد می شود و یا در آن قلمرو برای مصرف هواپیماهای مذکور در داخل آن به کار می رود از لحاظ حقوق گمرکی هزینه بازرسی و سایر عوارض و مالیاتها با طرف معظم متعاهد اخیر همانطور رفتار خواهد شد که با هواپیماهای کشور کاملالوداد رفتار می شود.
3 - هر هواپیمای یکی از طرفین معظمین متعاهدین که در مسیر بین المللی پرواز می نماید و همچنین سوخت و روغن های موتور و وسائل یدکی وسائل معمولی تعمیر و آذوقه ای که در داخل هواپیما موجود بوده و در آنجا باقی می ماند در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حقوق گمرکی عوارض بازرسی و سایر حقوق و عوارض مشابه معاف می باشد حتی در موردی که مواد مذکور در ضمن پرواز بر فراز قلمرو نامبرده به مصرف رسیده و یا به کار برود.
4 - مواد مذکور در بند 3 این ماده را که مشمول فعالیت نامبرده فوق می باشد نمی توان از هواپیما خارج نمود مگر با تصویب مقامات گمرکی طرف معظم متعاهد دیگر. این مواد در صورتی که بایستی دوباره صادر شوند تا موقع صدور در حالی که در اختیار موسسه یا موسسات معینه یا نمایندگان آن می باشد تحت کنترل گمرکی طرف معظم متعاهد دیگر باقی خواهد ماند.
ماده 10 - مقامات هواپیمایی یک طرف معظم متعاهد در صورت تقاضای مقامات هواپیمایی طرف معظم متعاهد دیگر کلیه اطلاعات و آمارهای مربوط به تعداد سرویسهای مورد موافقت و ظرفیت پیش بینی شده و همچنین حمل و نقلهایی که توسط موسسات معینه به مقصد نقاطی در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر یا از نقاطی از قلمرو طرف مزبور و یا به طور ترانزیت از آن قلمرو انجام شده با تعیین مبدا و مقصد تهیه و تسلیم خواهد نمود.
ماده 11 - 1 - هر گاه یکی از طرفین معظمین متعاهدین مقتضی بداند که یکی از شرایط این موافقتنامه را تغییر دهد می تواند تقاضای مشورت بین مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین را بنماید و این مشورت در ظرف شصت روز از تاریخ تقاضا شروع خواهد شد و هر موقع مقامات هواپیمایی نامبرده با تغییر این موافقتنامه توافق حاصل نمودند تغییر مزبور پس از تایید آن به وسیله مبادله یادداشتهایی از مجرای سیاسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد و بلافاصله به اطلاع سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
2 - هر تغییری که یکی از طرفین معظمین متعاهدین در خط سیر هوایی مورد موافقت می دهد به استثنای تغییر نقاطی در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر که هواپیماهای موسسات معینه از آن عبور می نمایند تغییر این موافقتنامه محسوب نخواهد شد. و در نتیجه مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می تواند به تنهایی تغییرات نامبرده را بدهد مشروط بر آنکه بدون تاخیر مراتب را به اطلاع مقامات هواپیمایی طرف معظم متعاهد دیگر برساند.
ماده 12 - 1 - هر گونه اختلافی را که در مورد تفسیر و اجرای این موافقتنامه بروز نماید و از طریق مذاکره مستقیم حل نگردد می توان به دادگاه داوری احاله نمود.
2 - در این دادگاه داوری از سه عضو تشکیل خواهد یافت هر یک از دولتین داوری را تعیین خواهد کرد. دو داور مزبور در خصوص تعیین داور سوم که نباید از اتباع هیچیک از طرفین متعاهدین باشد توافق حاصل می کنند.
3 - در صورتی که در مدت سه ماه از تاریخی که یکی از طرفین پیشنهاد حل و فصل اختلاف را از طریق داوری نموده است دو داور مزبور نتوانستند میان خود در مورد تعیین داور سوم توافق حاصل کنند هر یک از طرفین متعاهدین می توانند از رییس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تقاضا نماید که در تعیین داور سوم اقدام کند.
4 - طرفین متعاهدین متعهد می گردند طبق ترتیبات موقتی که ممکن است ضمن جریان داوری اتخاذ گردد رفتار نمایند و همچنین به رای دادگاه داوری که در هر صورت قطعیت دارد تمکین کنند.
5 - اگر یکی از طرفین متعاهدین طبق رای داوران رفتار ننماید طرف متعاهد دیگر می تواند تا زمانی که این تخلف ادامه داشته باشد حقوق و یا امتیازاتی را که به موجب موافقتنامه به طرف متعاهد متخلف اعطا کرده بود محدود - معلق و یا نقض نماید.
ماده 13 - در صورتی که طرفین معظمین متعاهدین یک قرارداد هوایی چند جانبه تصویب نموده یا به آن به پیوندند بلافاصله پس از آنکه چنین قراردادی بین طرفین به مورد اجرا درآید موافقتنامه فعلی به طوری اصلاح خواهد شد که با مقررات قرارداد مزبور منطبق گردد.
ماده 14 - هر طرف معظم متعاهد می تواند در هر موقع که بخواهد به طرف معظم متعاهد دیگر فسخ موافقتنامه را اعلام نماید، این اخطار باید در آن واحد به طرف معظم دیگر و به سازمان بین المللی هواپیمایی ارسال گردد.
این موافقتنامه 12 ماه پس از تاریخ وصول اخطار به وسیله طرف معظم متعاهد دیگر خاتمه خواهد یافت .
هر گاه طرف معظم متعاهدی که چنین اخطاری را دریافت می نماید پاسخ وصول ندهد اخطار مزبور چهارده روز پس از تاریخ وصول به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری واصل شده تلقی خواهد شد.
هر گاه قبل از انقضای مدت 12 ماه پیش بینی شده برای فسخ موافقتنامه بین دو طرف معظم متعاهد موافقت جدیدی حاصل گردد و یا نسبت به استرداد اخطار لغو توافق نظر حاصل شود مراتب بایستی به اطلاع سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری برسد.
ماده 15 - این موافقتنامه و کلیه اسناد تکمیلی یا اصلاحی آن نزد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری که به وسیله قرار داد بین المللی ایجاد شده به ثبت خواهد رسید.
ماده 16 - این موافقتنامه در موقعی که هر دو طرف معظم متعاهد انجام تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن را از طرف خود به اطلاع یکدیگر رسانیدند به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه هجری شمسی مطابق با 21 آوریل 1960 در تهران در دو نسخه به زبان فارسی و فرانسه که هر دو متن متساویا معتبر می باشند امضا گردید.
از طرف اعلیحضرت همایون از طرف رییس جمهور
شاهنشاه ایران و رییس جامعه فرانسه
ضمیمه
جدول خطوط
1 - خطوط پرواز فرانسه :
از فرانسه از راه نقاط واسط واقع در اروپا و خاور نزدیک و خاورمیانه به تهران و آبادان و ماورا ایران .
از راه نقاط واسط به طرف خلیج فارس (به استثنای بحرین و کویت ) یا به طرف شرق دور و اقیانوس کبیر.
2 - خطوط پرواز ایران :
از ایران از راه نقاط واسط واقع در خاورمیانه و خاور نزدیک و یا نقاط واقع در اروپا به پاریس و نیس و ماورا فرانسه به لندن و نقاط دیگری خارج از اروپا که بر طبق موافقت بعدی دولتین ایران و فرانسه تعیین می گردد.
تبصره - یک یا چند نقطه مذکور خطوط پرواز فوق ممکن است بنا به تمایل موسسات معینه طرفین متعاهد مورد استفاده قرار نگیرند.
موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک جدول خطوط پرواز ضمیمه می باشد ضمیمه قانون راجع به موافقتنامه بین ایران و فرانسه در خصوص سرویسهای حمل و نقل بین قلمرو و دو کشور می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :