جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده واحده - اداره نظام وظیفه عمومی مکلف است دانشجویانی را که به
عنوان تعلیق از تحصیل طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای مرکزی دانشگاهها
خواهد رسید از طرف دانشگاهها و دانشکده های مستقل و موسسات تعلیماتی عالی
معرفی می شوند خارج از نوبت و مقدم بر سایر مشمولین به خدمت نظام وظیفه
بپذیرد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه
سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :