جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


ماده واحده - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههایی که از بودجه کشور استفاده می نمایند مجازند آیین نامه مربوط به مناقصه امور ساختمانی وزارت راه و راه آهن دولتی ایران مصوب اسفند ماه 1338 کمیسیونهای راه و قوانین دارایی مجلس شورای ملی و سنا را عینا در مورد امور ساختمانی ملاک عمل قرار دهند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :