جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگردرقرارتحقیق محلی قیدگرددکه اجرای قراردرمحل موردنزاع بعمل آیددادگاه نمی تواندبه استناداینکه (تحقیقات درمحل مزبورمقدورنیست ) تحقیقات رادرمحل دیگرانجام دهدوبایستی قرارمزبوردرهمان جااجراگردد
حکم شماره 1246-6/6/18شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1246
تاریخ تصویب :
1318/06/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :