جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده 1 - وزارت فرهنگ مجاز است از اول فروردین ماه 1336 حقوق ثابت
آقای حسین بهزاد را به قرار ماهی پانزده هزار ریال از محل اعتبارات وزارت
فرهنگ پرداخت نماید و در قبال دریافت این مقرری آقای حسین بهزاد موظف است
تحت نظر اداره کل هنرهای زیبا به تعلیم و تربیت هنرمندان در رشته
مینیاتورسازی اقدام نماید.
ماده 2 - به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود ماهیانه چهار هزار و پانصد
ریال به عنوان مستمری درباره دختر کوچک مرحوم ابوالحسن صبا تا زمانی که
شوهر اختیار نکرده است از محل بودجه اداره کل هنرها زیبای کشور پرداخت
نماید.
قانون فوق که مشتمل بر دو ماده است در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خرداد
ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :