جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده اول - پیشاهنگی سازمانی است ملی و مستقل که تحت ریاست عالیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای تربیت اخلاقی و اجتماعی جوانان با رعایت
اصول پیشاهنگی و مقررات بین المللی بر طبق اساسنامه ای که به تصویب شورای
عالی پیشاهنگی ایران و توشیح ذات اقدس ملوکانه می رسد اداره می شود.
ماده دوم - شورای عالی پیشاهنگی مرکب خواهد بود از وزیر دربار
شاهنشاهی - وزیر فرهنگ - شهردار تهران - رئیس انجمن ملی تربیت بدنی -
رئیس اداره کل تربیت بدنی و وزارت فرهنگ و دبیر کل پیشاهنگی و یک نفر از
استادان دانشگاه به پیشنهاد شورای دانشگاه و دو نفر از رجال و شخصیتهای
بصیر و سه نفر از علاقه مندان با سابقه در پیشاهنگی که به پیشنهاد وزیر
فرهنگ و فرمان همایونی منسوب می شوند.
ماده سوم - وزیر دربار شاهنشاهی از طرف اعلیحضرت همایون ریاست شورای
عالی پیشاهنگی ایران را به عهده دارد و وزیر فرهنگ نایب رئیس شورا خواهد
بود.
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده است در جلسه پنجشنبه بیست و ششم تیر ماه
یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :