جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلسین اجازه می دهند که کمیسیون مربوط مجلسین مشترکا
تشکیل و لایحه شماره 24741 - 13/12/1336 را که وزیر کار برای اصلاح قانون
کار به مجلس سنا تقدیم نموده و همچنین لایحه قانونی سازمان بیمه های
اجتماعی کارگران را که برای اصلاح به کمیسیون کار مجلس سنا تقدیم کرده است
مورد رسیدگی قرار داده و پس از تصویب کمیسیون مشترک دولت آن را به موقع
اجرا گذارده و بعد از دو سال آزمایش برای تصویب قطعی به مجلسین تقدیم
دارد. مادام که لوایح مزبور به تصویب نهایی مجلسین نرسیده است مصوبات
کمیسیون مشترک مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر
ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/04/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :