جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به مسائل ترانزیت مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده که در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و شش مطابق با بیست و پنجم آوریل یک هزار و نهصد و پنجاه و هفت در تهران به امضا رسیده و سه نامه که در همان تاریخ مبادله شده است تصویب و به دولت اجازه داده می شود که اسناد مصوبه را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه نوزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 22/8/1336 به تصویب مجلس سنا رسیده است .
موافقتنامه بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به مسائل ترانزیت
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و هیات رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر با توجه به روابط دوستانه موجود میان دو کشور و نظر به میلی که به توسعه تجارت ترانزیتی از خاک کشورهای خود دارند تصمیم گرفتند مقررات ماده 10 قرارداد بازرگانی و دریانوردی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ 5 فروردین 1319 (25 مارس 1940) را تکمیل نمایند و برای این مقصود اشخاص ذیل را به عنوان نمایندگان مختار خود تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب آقای حمید سیاح سفیر کبیر
هیات رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آقای لئونید ساوویچ یژوف قائم مقام مدیر کل وزارت بازرگانی خارجی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را.
نمایندگان مختار مزبور پس از ارائه اعتبارنامه های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در مقررات ذیل توافق نظر حاصل نمودند:
ماده 1- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تکمیل حقی که ماده 10 قرارداد مذکور در فوق به ایران می دهد و با تغییر بند 3 و 4 همین ماده به موسسات دولتی ایران و شرکتهای تجارتی و بازرگانان حق ترانزیت آزاد را از خاک خود به مقصد ایران برای تمام کالاها صرفنظر از کشور مبدا و یا کشور تولیدکننده اعطا می نماید.
حق مذکور در فوق شامل ترانزیت اسلحه و تجهیزات و مهمات جنگی از کشور ثالث نمی گردد.
ماده 2- ایران در تکمیل حقی که ماده 10 قرارداد مذکور در فوق به اتحاد جماهیر شوروی می دهد و با تغییر بند 6 همین ماده به موسسات دولتی و اقتصادی شوروی حق ترانزیت آزاد را از خاک خود به قصد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای تمام کالاها صرفنظر از کشور مبدا و یا کشور تولیدکننده اعطا می نماید.
حق مذکور در فوق شامل ترانزیت اسلحه و تجهیزات و مهمات جنگی از کشور ثالث نمی گردد.
ماده 3- طرفین متعاهدین کالاهایی را که به منظور حفظ حیوانات و نباتات و به علل بهداشتی ورودشان به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا ایران قدغن می باشد به طور ترانزیت حمل نخواهد کرد.
ماده 4- طرفین متعاهدین هیچگونه حقوق گمرکی و مالیات و عوارضی از کالاهای ترانزیتی دریافت نخواهند نمود اعم از این که کالاهای ترانزیتی مستقیما حمل و یا این که کالاهای مذکور تخلیه و تجدید بارگیری شود و یا برای نگاهداری به انبارها تحویل گردیده و یا برای حمل و نقل مجددا بسته بندی گردد. پرداخت هزینه حمل و نقل کالاهای ترانزیتی و سرویسهای مربوطه (انبارداری و تخلیه بار و باربری و حفاظت و بارگیری و غیره ) در خاک هر یک از طرفین متعاهدین طبق نازلترین تعرفه انجام خواهد شد.
ماده 5- طرفین متعاهدین به منظور تسریع حمل و نقل کالاهای ترانزیتی اقدامات لازم را برای تسهیل اجرای تشریفات گمرکی و حداقل وقت لازم برای ترخیص کالاها خواهند نمود.
ماده 6- عملیات حمل و نقل مربوط به ترانزیت کالا از خاک ایران را موسسات حمل و نقل دولتی ایران و از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را موسسات حمل و نقل شوروی انجام خواهند داد.
این موسسات بین خود موافقتنامه هایی راجع به ترتیب حمل و نقل ترانزیتی و خط سیر و طرز محاسبه و تسویه حساب و ترتیب مبادله اطلاعات مبنی بر حجم کالا که برای حمل در نظر است و شرایط دیگر منعقد خواهند ساخت .
ماده 7- طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که کمیسیون مختلطی به منظور مراقبت در اجرای این موافقتنامه و همچنین برای رفع اشکالاتی که ممکن است حین اجرای آن پیش نیاید تشکیل دهند.
کمیسیون مزبور بنا به پیشنهاد یکی از طرفین در مسکو یا در تهران منعقد خواهد شد.
ماده 8- این موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و از روز مبادله اسناد مصوبه که در اسرع اوقات در مسکو صورت خواهد گرفت دارای اعتبار می گردد موافقتنامه برای مدت سه سال معتبر است هر گاه هیچیک از طرفین سه ماه قبل از موعد سه ساله مذکور اظهار تمایل به عدم تمدید آن ننمایند موافقتنامه مزبور خود به خود سال به سال تمدید خواهد شد تا این که یکی از طرفین سه ماه قبل از انقضا مدت یکساله تمایل خود را به عدم تمدید آن ابراز نماید.
در تهران در تاریخ - پنجم اردیبهشت ماه 1336 (25 آوریل 1957) در دو نسخه اصلی هر کدام به زبانهای فارسی و روسی که هر دو دارای اعتبار مساوی هستند تنظیم گردید.
علیهذا اختیارداران نامبرده در فوق این موافقتنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران 25 آوریل 1957
آقای سفیر کبیر.
به پیوست یک نسخه "تعرفه واحد ترانزیتی " را که از تاریخ اول ژانویه 1956 نسبت به کالاهای ممالک عضو "موافقتنامه بین المللی حمل کالا با راه آهن " به موقع اجرا گذارده شده است توقیرا تقدیم می دارم .
خواهشمندم آقای سفیر کبیر احترامات فائقه مرا بپذیرید.
آقای حمید سیاح سفیر کبیر.
رئیس هیات ترانزیتی - تهران
تهران - 25 آوریل 1957
آقای سفیر کبیر
با کمال افتخار وصول نامه شما را به مضمون ذیل تایید می نمایم :
"به پیوست یک نسخه تعرفه راه های آهن ایران را ارسال نموده افتخار دارم به اطلاع شما برسانم که تخفیفات برای تشویق صادرات کالاهای ایران محمولات مخصوص موسسات ایرانی شامل حمل و نقل ترانزیتی نمی شود."
توقیرا مراتب فوق را در نظر گرفته خواهشمندم آقای سفیر کبیر احترامات فائقه مرا بپذیرند.
آقای حمید سیاح سفیر کبیر
رئیس هیات ایرانی برای مسائل ترانزیتی - تهران
محرمانه
تهران - 25 آوریل 1957
آقای سفیر کبیر
توقیرا وصول نامه مورخه 25 آوریل 1957 شما را که به مضمون ذیل است تایید می نمایم :
به مناسبت امضا موافقتنامه مربوط به مسائل ترانزیتی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران به تاریخ امروز افتخار دارم موافقتی را که در زمینه تعرفه حمل و نقل به عمل آمده است تایید نمایم .
نرخ حمل و نقل کالاهای ترانزیتی ایران توسط خطوط راه آهنهای شوروی بدون این که لطمه ای به اصل کامله الوداد وارد آید مطابق "تعرفه واحد ترانزیتی " که در مورد حمل و نقل کالاهای متعلق به کشورهای عضو "موافقتنامه بین المللی حمل و نقل با راه آهن " اخذ می گردد دریافت خواهد شد. ضمنا در مواردی که نرخ تعرفه داخلی راه آهن کمتر از تعرفه واحد ترانزیتی مذکور در فوق باشد نرخهای تعرفه داخلی به مورد اجرا گذارده خواهند شد.
نرخ حمل و نقل کالاهای ترانزیتی شوروی به وسیله راه های آهن ایران طبق تعرفه های راه های آهن ایران با تخفیف پنج درصد خواهد بود در صورتی که ایران نرخهای تخفیفی برای حمل و نقل کالاهای ترانزیتی کشورهای دیگر از خاک خود قائل شود نرخهای تخفیفی مزبور به خودی خود به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تعلق خواهد گرفت .
کرایه حمل و نقل کالاهای ترانزیتی با اتومبیل طبق تعرفه های موجود در هر یک از کشورهای طرفین متعاهدین پرداخت خواهد شد.
موافقت طرف شوروی را با مندرجات فوق اظهار داشته خواهشمندم آقای سفیر کبیر احترامات فائقه مرا بپذیرند.
آقای حمید سیاح سفیر کبیر
رئیس هیات ایرانی برای مسائل ترانزیتی - تهران
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و سه نامه ضمیمه آن پیوست قانون مربوط به موافقتنامه راجع به مسائل ترانزیت بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بوده و صحیح است .
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/05/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :